Bilans stanja za 2019. godinu

Elektrohercegovina a.d. Trebinje

AOPPozicijaBruto
tekuća
Ispravka
vrijednosti
Neto
tekuća
Neto
prethodna
001 A. STALNA SREDSTVA (002 + 008 + 015 + 021 + 030) 183.847.509128.169.31355.678.19654.927.125
002 I - NEMATERIJALNA SREDSTVA (003 do 007) 802.512380.411422.101275.843
003 1. Ulaganja u razvoj 70.74241.81928.92338.005
004 2. Koncesije, patenti, licence i ostala prava 246.812237.4979.31514.913
005 3. Goodwill     
006 4. Ostala nematerijalna sredstva 484.958101.095383.863222.925
007 5. Avansi i nematerijalna sredstva u pripremi     
008 II - NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA I INVESTICIONE NEKRETNINE (009 do 014) 182.873.139127.788.90255.084.23754.445.157
009 1. Zemljište 391.124 391.124391.080
010 2. Građevinski objekti 80.031.36361.437.32418.594.03919.873.026
011 3. Postrojenja i oprema 101.428.04566.351.57835.076.46733.276.842
012 4. Investicione nekretnine     
013 5. Ulaganje na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi     
014 6. Avansi i nekretnine, postrojenja, oprema i investicione nekretnine u pripremi 1.022.607 1.022.607904.209
015 III - BIOLOŠKA SREDSTVA I SREDSTVA KULTURE (016 do 020) 2.32002.3202.320
016 1. Šume     
017 2. Višegodišnji zasadi     
018 3. Osnovno stado     
019 4. Sredstva kulture 2.320 2.3202.320
020 5. Avansi i biološka sredstva i sredstva kulture u pripremi     
021 IV - DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (022 do 029) 169.5380169.538203.805
022 1. Učešće u kapitalu zavisnih pravnih lica     
023 2. Učešće u kapitalu drugih pravnih lica     
024 3. Dugoročni krediti povezanim pravnim licima     
025 4. Dugoročni krediti u zemlji 832 8322.009
026 5. Dugoročni krediti u inostranstvu     
027 6. Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju     
028 7. Finansijska sredstva koja se drže do roka dospijeća 8.316 8.31610.647
029 8. Ostali dugoročni finansijski plasmani 160.390 160.390191.149
030 V - ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA     
031 B. TEKUĆA SREDSTVA (032 + 039 + 061) 18.228.26611.396.0536.832.2137.354.557
032 I - ZALIHE, STALNA SREDSTVA I SREDSTVA OBUSTAVLJENOG POSLOVANJA NAMIJENJENA PRODAJI (033 do 038) 2.697.118900.5081.796.6102.082.284
033 1. Zalihe materijala 2.697.078900.5081.796.5702.073.978
034 2. Zalihe nedovršene proizvodnje, poluproizvoda i nedovršenih usluga     
035 3. Zalihe gotovih proizvoda     
036 4. Zalihe robe     
037 5. Stalna sredstva i sredstva obustavljenog poslovanja namijenjena prodaji     
038 6. Dati avansi 40 408.306
039 II - KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA, KRATKOROČNI PLASMANI I GOTOVINA (040 + 047 + 056 + 059 + 060) 15.531.14810.495.5455.035.6035.272.273
040 1. Kratkoročna potraživanja (041 do 046) 15.146.52510.495.5454.650.9804.528.991
041 a) Kupci - povezana pravna lica 866.00717.550848.457325.586
042 b) Kupci u zemlji 11.818.0288.187.2513.630.7774.050.156
043 v) Kupci iz inostranstva     
044 g) Sumnjiva i sporna potraživanja 117.387 117.387131.222
045 d) Potraživanja iz specifičnih poslova     
046 đ) Druga kratkoročna potraživanja 2.345.1032.290.74454.35922.027
047 2. Kratkoročni finansijski plasmani (048 do 055) 30.045030.04530.045
048 a) Kratkoročni krediti povezanim pravnim licima     
049 b) Kratkoročni krediti u zemlji     
050 v) Kratkoročni krediti u inostranstvu     
051 g) Dio dugoročnih finansijskih plasmana koji dospijeva za naplatu u periodu do godinu dana 30.045 30.04530.045
052 d) Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha namijenjena trgovanju     
053 đ) Finansijska sredstva označena po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha     
054 e) Otkupljene sopstvene akcije i otkupljeni sopstveni udjeli namijenjeni prodaji ili poništavanju     
055 ž) Ostali kratkoročni plasmani     
056 3. Gotovinski ekvivalenti i gotovina (057 + 058) 280.1550280.155536.421
057 a) Gotovinski ekvivalenti - hartije od vrijednosti     
058 b) Gotovina 280.155 280.155536.421
059 4. Porez na dodatu vrijednost     
060 5. Aktivna vremenska razgraničenja 74.423 74.423176.816
061 III - ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA     
062 V. POSLOVNA SREDSTVA (001 + 031) 202.075.775139.565.36662.510.40962.281.682
063 G. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA     
064 D. POSLOVNA AKTIVA (062 + 063) 202.075.775139.565.36662.510.40962.281.682
065 Đ. VANBILANSNA AKTIVA     
066 E. UKUPNA AKTIVA (064 + 065) 202.075.775139.565.36662.510.40962.281.682
101 A. KAPITAL (102 - 109 + 110 - 111 + 112 + 116 + 117 - 118 + 119 - 123)   49.996.12249.790.023
102 I - OSNOVNI KAPITAL (103 do 108)   20.048.46620.048.466
103 1. Akcijski kapital   20.048.46620.048.466
104 2. Udjeli društva sa ograničenom odgovornošću     
105 3. Zadružni udjeli     
106 4. Ulozi     
107 5. Državni kapital     
108 6. Ostali osnovni kapital     
109 II - UPISANI NEUPLAĆENI KAPITAL     
110 III - EMISIONA PREMIJA     
111 IV - EMISIONI GUBITAK     
112 V - REZERVE (113 do 115)   5.634.8195.622.642
113 1. Zakonske rezerve   237.976230.365
114 2. Statutarne rezerve   5.396.8435.392.277
115 3. Ostale rezerve     
116 VI - REVALORIZACIONE REZERVE   13.269.79915.190.563
117 VII - NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU FINANSIJSKIH SREDSTAVA RASPOLOŽIVIH ZA PRODAJU     
118 VIII - NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU FINANSIJSKIH SREDSTAVA RASPOLOŽIVIH ZA PRODAJU     
119 IX - NERASPOREĐENI DOBITAK (120 do 122)   11.043.0388.928.352
120 1. Neraspoređeni dobitak ranijih godina / Neraspoređeni višak prihoda nad rashodima ranijih godina   10.836.9408.776.144
121 2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine / Neraspoređeni višak prihoda nad rashodima tekuće godine   206.098152.208
122 3. Neto prihod od samostalne djelatnosti     
123 X - GUBITAK DO VISINE KAPITALA (124 + 125)     
124 1. Gubitak ranijih godina     
125 2. Gubitak tekuće godine     
126 B. REZERVISANJA, ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE I RAZGRANIČENI PRIHODI (127 do 134)   3.178.6233.291.499
127 1. Rezervisanja za troškove u garantnom roku     
128 2. Rezervisanja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava     
129 3. Rezervisanja za zadržane kaucije i depozite     
130 4. Rezervisanja za troškove restrukturisanja     
131 5. Rezervisanja za naknade i beneficije zaposlenih   279.695249.708
132 6. Odložene poreske obaveze   1.886.0491.978.290
133 7. Razgraničeni prihodi i primljene donacije   977.412989.180
134 8. Ostala dugoročna rezervisanja   35.46774.321
135 V. OBAVEZE (136 + 144)   9.335.6649.200.160
136 I - DUGOROČNE OBAVEZE (137 do 143)   3.425.895850.568
137 1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital     
138 2. Obaveze prema povezanim pravnim licima     
139 3. Obaveze po emitovanim dugoročnim hartijama od vrijednosti     
140 4. Dugoročni krediti   3.425.895850.568
141 5. Dugoročne obaveze po finansijskom lizingu     
142 6. Dugoročne obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha     
143 7. Ostale dugoročne obaveze     
144 II - KRATKOROČNE OBAVEZE (145 + 150 + 156 + 157 + 158 + 159 + 160 + 161 + 162 + 163)   5.909.7698.349.592
145 1. Kratkoročne finansijske obaveze (146 do 149)   465.7751.465.378
146 a) Kratkoročni krediti i obaveze po emitovanim kratkoročnim hartijama od vrijednosti    1.000.000
147 b) Dio dugoročnih finansijskih obaveza koji za plaćanje dospijeva u periodu do godinu dana   465.775465.378
148 v) Kratkoročne obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha     
149 g) Ostale kratkoročne finansijske obaveze     
150 2. Obaveze iz poslovanja (151 do 155)   3.006.3254.300.774
151 a) Primljeni avansi, depoziti i kaucije   512.203637.323
152 b) Dobavljači - povezana pravna lica   1.735.2342.336.279
153 v) Dobavljači u zemlji   453.3721.078.196
154 g) Dobavljači iz inostranstva   305.516248.976
155 d) Ostale obaveze iz poslovanja     
156 3. Obaveze iz specifičnih poslova   1.220.6411.466.647
157 4. Obaveze za zarade i naknade zarada   740.889744.287
158 5. Druge obaveze   5.2074.350
159 6. Porez na dodatu vrijednost   192.869187.120
160 7. Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine   22.25320.161
161 8. Obaveze za porez na dobitak    28.572
162 9. Pasivna vremenska razgraničenja i kratkoročna rezervisanja   255.810132.303
163 10. Odložene poreske obaveze     
164 G. POSLOVNA PASIVA (101 + 126 + 135)   62.510.40962.281.682
165 D. VANBILANSNA PASIVA     
166 Đ. UKUPNA PASIVA (164 + 165)   62.510.40962.281.682