Polugodišnji bilans stanja za 2020. godinu

Elektrohercegovina a.d. Trebinje

AOPPozicijaBruto
tekuća
Ispravka
vrijednosti
Neto
tekuća
Neto
prethodna
001 A. STALNA SREDSTVA (002 + 008 + 015 + 021 + 030) 185.151.645129.877.86155.273.78455.678.196
002 I - NEMATERIJALNA SREDSTVA (003 do 007) 802.512426.871375.641422.101
003 1. Ulaganja u razvoj 70.74245.60325.13928.923
004 2. Koncesije, patenti, licence i ostala prava 246.812239.8306.9829.315
005 3. Goodwill     
006 4. Ostala nematerijalna sredstva 484.958141.438343.520383.863
007 5. Avansi i nematerijalna sredstva u pripremi     
008 II - NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA I INVESTICIONE NEKRETNINE (009 do 014) 184.193.609129.450.99054.742.61955.084.237
009 1. Zemljište 391.124 391.124391.124
010 2. Građevinski objekti 80.032.44262.053.33517.979.10718.594.039
011 3. Postrojenja i oprema 101.653.10967.397.65534.255.45435.076.467
012 4. Investicione nekretnine     
013 5. Ulaganje na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi     
014 6. Avansi i nekretnine, postrojenja, oprema i investicione nekretnine u pripremi 2.116.934 2.116.9341.022.607
015 III - BIOLOŠKA SREDSTVA I SREDSTVA KULTURE (016 do 020) 2.32002.3202.320
016 1. Šume     
017 2. Višegodišnji zasadi     
018 3. Osnovno stado     
019 4. Sredstva kulture 2.320 2.3202.320
020 5. Avansi i biološka sredstva i sredstva kulture u pripremi     
021 IV - DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (022 do 029) 153.2040153.204169.538
022 1. Učešće u kapitalu zavisnih pravnih lica     
023 2. Učešće u kapitalu drugih pravnih lica     
024 3. Dugoročni krediti povezanim pravnim licima     
025 4. Dugoročni krediti u zemlji 832 832832
026 5. Dugoročni krediti u inostranstvu     
027 6. Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju     
028 7. Finansijska sredstva koja se drže do roka dospijeća 8.316 8.3168.316
029 8. Ostali dugoročni finansijski plasmani 144.056 144.056160.390
030 V - ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA     
031 B. TEKUĆA SREDSTVA (032 + 039 + 061) 18.013.82111.412.2866.601.5356.832.213
032 I - ZALIHE, STALNA SREDSTVA I SREDSTVA OBUSTAVLJENOG POSLOVANJA NAMIJENJENA PRODAJI (033 do 038) 2.910.560916.7411.993.8191.796.610
033 1. Zalihe materijala 2.905.225916.7411.988.4841.796.570
034 2. Zalihe nedovršene proizvodnje, poluproizvoda i nedovršenih usluga     
035 3. Zalihe gotovih proizvoda     
036 4. Zalihe robe     
037 5. Stalna sredstva i sredstva obustavljenog poslovanja namijenjena prodaji     
038 6. Dati avansi 5.335 5.33540
039 II - KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA, KRATKOROČNI PLASMANI I GOTOVINA (040 + 047 + 056 + 059 + 060) 15.103.26110.495.5454.607.7165.035.603
040 1. Kratkoročna potraživanja (041 do 046) 14.076.88010.495.5453.581.3354.650.980
041 a) Kupci - povezana pravna lica 721.287 721.287848.457
042 b) Kupci u zemlji 10.959.8088.204.8012.755.0073.630.777
043 v) Kupci iz inostranstva     
044 g) Sumnjiva i sporna potraživanja 117.387 117.387117.387
045 d) Potraživanja iz specifičnih poslova     
046 đ) Druga kratkoročna potraživanja 2.278.3982.290.744-12.34654.359
047 2. Kratkoročni finansijski plasmani (048 do 055) 32.629032.62930.045
048 a) Kratkoročni krediti povezanim pravnim licima     
049 b) Kratkoročni krediti u zemlji     
050 v) Kratkoročni krediti u inostranstvu     
051 g) Dio dugoročnih finansijskih plasmana koji dospijeva za naplatu u periodu do godinu dana 32.629 32.62930.045
052 d) Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha namijenjena trgovanju     
053 đ) Finansijska sredstva označena po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha     
054 e) Otkupljene sopstvene akcije i otkupljeni sopstveni udjeli namijenjeni prodaji ili poništavanju     
055 ž) Ostali kratkoročni plasmani     
056 3. Gotovinski ekvivalenti i gotovina (057 + 058) 430.9070430.907280.155
057 a) Gotovinski ekvivalenti - hartije od vrijednosti     
058 b) Gotovina 430.907 430.907280.155
059 4. Porez na dodatu vrijednost     
060 5. Aktivna vremenska razgraničenja 562.845 562.84574.423
061 III - ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA     
062 V. POSLOVNA SREDSTVA (001 + 031) 203.165.466141.290.14761.875.31962.510.409
063 G. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA     
064 D. POSLOVNA AKTIVA (062 + 063) 203.165.466141.290.14761.875.31962.510.409
065 Đ. VANBILANSNA AKTIVA     
066 E. UKUPNA AKTIVA (064 + 065) 203.165.466141.290.14761.875.31962.510.409
101 A. KAPITAL (102 - 109 + 110 - 111 + 112 + 116 + 117 - 118 + 119 - 123)   48.851.74849.996.122
102 I - OSNOVNI KAPITAL (103 do 108)   20.048.46620.048.466
103 1. Akcijski kapital   20.048.46620.048.466
104 2. Udjeli društva sa ograničenom odgovornošću     
105 3. Zadružni udjeli     
106 4. Ulozi     
107 5. Državni kapital     
108 6. Ostali osnovni kapital     
109 II - UPISANI NEUPLAĆENI KAPITAL     
110 III - EMISIONA PREMIJA     
111 IV - EMISIONI GUBITAK     
112 V - REZERVE (113 do 115)   5.634.8195.634.819
113 1. Zakonske rezerve   237.976237.976
114 2. Statutarne rezerve   5.396.8435.396.843
115 3. Ostale rezerve     
116 VI - REVALORIZACIONE REZERVE   13.269.79913.269.799
117 VII - NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU FINANSIJSKIH SREDSTAVA RASPOLOŽIVIH ZA PRODAJU     
118 VIII - NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU FINANSIJSKIH SREDSTAVA RASPOLOŽIVIH ZA PRODAJU     
119 IX - NERASPOREĐENI DOBITAK (120 do 122)   11.043.03811.043.038
120 1. Neraspoređeni dobitak ranijih godina / Neraspoređeni višak prihoda nad rashodima ranijih godina   10.836.94010.836.940
121 2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine / Neraspoređeni višak prihoda nad rashodima tekuće godine   206.098206.098
122 3. Neto prihod od samostalne djelatnosti     
123 X - GUBITAK DO VISINE KAPITALA (124 + 125)   1.144.3740
124 1. Gubitak ranijih godina     
125 2. Gubitak tekuće godine   1.144.374 
126 B. REZERVISANJA, ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE I RAZGRANIČENI PRIHODI (127 do 134)   3.210.2073.178.623
127 1. Rezervisanja za troškove u garantnom roku     
128 2. Rezervisanja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava     
129 3. Rezervisanja za zadržane kaucije i depozite     
130 4. Rezervisanja za troškove restrukturisanja     
131 5. Rezervisanja za naknade i beneficije zaposlenih   279.695279.695
132 6. Odložene poreske obaveze   1.886.0491.886.049
133 7. Razgraničeni prihodi i primljene donacije   1.008.996977.412
134 8. Ostala dugoročna rezervisanja   35.46735.467
135 V. OBAVEZE (136 + 144)   9.813.3649.335.664
136 I - DUGOROČNE OBAVEZE (137 do 143)   3.037.8323.425.895
137 1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital     
138 2. Obaveze prema povezanim pravnim licima     
139 3. Obaveze po emitovanim dugoročnim hartijama od vrijednosti     
140 4. Dugoročni krediti   3.037.8323.425.895
141 5. Dugoročne obaveze po finansijskom lizingu     
142 6. Dugoročne obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha     
143 7. Ostale dugoročne obaveze     
144 II - KRATKOROČNE OBAVEZE (145 + 150 + 156 + 157 + 158 + 159 + 160 + 161 + 162 + 163)   6.775.5325.909.769
145 1. Kratkoročne finansijske obaveze (146 do 149)   1.301.644465.775
146 a) Kratkoročni krediti i obaveze po emitovanim kratkoročnim hartijama od vrijednosti   500.000 
147 b) Dio dugoročnih finansijskih obaveza koji za plaćanje dospijeva u periodu do godinu dana   801.644465.775
148 v) Kratkoročne obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha     
149 g) Ostale kratkoročne finansijske obaveze     
150 2. Obaveze iz poslovanja (151 do 155)   2.177.4273.006.325
151 a) Primljeni avansi, depoziti i kaucije   406.631512.203
152 b) Dobavljači - povezana pravna lica   695.4181.735.234
153 v) Dobavljači u zemlji   926.044453.372
154 g) Dobavljači iz inostranstva   149.334305.516
155 d) Ostale obaveze iz poslovanja     
156 3. Obaveze iz specifičnih poslova   816.3111.220.641
157 4. Obaveze za zarade i naknade zarada   1.631.786740.889
158 5. Druge obaveze   15.9015.207
159 6. Porez na dodatu vrijednost   103.555192.869
160 7. Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine   23.39522.253
161 8. Obaveze za porez na dobitak   18.592 
162 9. Pasivna vremenska razgraničenja i kratkoročna rezervisanja   686.921255.810
163 10. Odložene poreske obaveze     
164 G. POSLOVNA PASIVA (101 + 126 + 135)   61.875.31962.510.409
165 D. VANBILANSNA PASIVA     
166 Đ. UKUPNA PASIVA (164 + 165)   61.875.31962.510.409