Bilans stanja za 2021. godinu

Elektrohercegovina a.d. Trebinje

AOPPozicijaBruto
tekuća
Ispravka
vrijednosti
Neto
tekuća
Neto
prethodna
001 A. STALNA SREDSTVA (002 + 008 + 015 + 021 + 030) 171.682.445117.471.97554.210.47055.742.474
002 I - NEMATERIJALNA SREDSTVA (003 do 007) 2.202.510600.5971.601.913842.133
003 1. Ulaganja u razvoj 70.74256.81813.92419.841
004 2. Koncesije, patenti, licence i ostala prava 240.891239.0331.8583.716
005 3. Goodwill     
006 4. Ostala nematerijalna sredstva 1.172.271304.746867.525362.299
007 5. Avansi i nematerijalna sredstva u pripremi 718.606 718.606456.277
008 II - NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA I INVESTICIONE NEKRETNINE (009 do 014) 168.784.294116.870.67551.913.61954.121.098
009 1. Zemljište 474.028 474.028474.028
010 2. Građevinski objekti 68.735.03052.130.13816.604.89217.455.666
011 3. Postrojenja i oprema 98.238.79164.740.53733.498.25434.671.477
012 4. Investicione nekretnine     
013 5. Ulaganje na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi     
014 6. Avansi i nekretnine, postrojenja, oprema i investicione nekretnine u pripremi 1.336.445 1.336.4451.519.927
015 III - BIOLOŠKA SREDSTVA I SREDSTVA KULTURE (016 do 020) 2.32002.3202.320
016 1. Šume     
017 2. Višegodišnji zasadi     
018 3. Osnovno stado     
019 4. Sredstva kulture 2.320 2.3202.320
020 5. Avansi i biološka sredstva i sredstva kulture u pripremi     
021 IV - DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (022 do 029) 115.394703114.691139.911
022 1. Učešće u kapitalu zavisnih pravnih lica     
023 2. Učešće u kapitalu drugih pravnih lica     
024 3. Dugoročni krediti povezanim pravnim licima     
025 4. Dugoročni krediti u zemlji 7037030 
026 5. Dugoročni krediti u inostranstvu     
027 6. Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju     
028 7. Finansijska sredstva koja se drže do roka dospijeća 3.882 3.8826.148
029 8. Ostali dugoročni finansijski plasmani 110.809 110.809133.763
030 V - ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA 577.927 577.927637.012
031 B. TEKUĆA SREDSTVA (032 + 039 + 061) 16.793.77011.871.3794.922.3916.126.504
032 I - ZALIHE, STALNA SREDSTVA I SREDSTVA OBUSTAVLJENOG POSLOVANJA NAMIJENJENA PRODAJI (033 do 038) 3.216.0251.040.5452.175.4801.876.864
033 1. Zalihe materijala 3.215.5881.040.5452.175.0431.876.452
034 2. Zalihe nedovršene proizvodnje, poluproizvoda i nedovršenih usluga     
035 3. Zalihe gotovih proizvoda     
036 4. Zalihe robe     
037 5. Stalna sredstva i sredstva obustavljenog poslovanja namijenjena prodaji     
038 6. Dati avansi 437 437412
039 II - KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA, KRATKOROČNI PLASMANI I GOTOVINA (040 + 047 + 056 + 059 + 060) 13.577.74510.830.8342.746.9114.249.640
040 1. Kratkoročna potraživanja (041 do 046) 13.189.11910.830.8342.358.2853.843.304
041 a) Kupci - povezana pravna lica 2.227.60622.2702.205.336456.855
042 b) Kupci u zemlji 8.590.0198.556.25333.7663.025.157
043 v) Kupci iz inostranstva     
044 g) Sumnjiva i sporna potraživanja 110.534 110.534113.998
045 d) Potraživanja iz specifičnih poslova     
046 đ) Druga kratkoročna potraživanja 2.260.9602.252.3118.649247.294
047 2. Kratkoročni finansijski plasmani (048 do 055) 30.045030.04530.045
048 a) Kratkoročni krediti povezanim pravnim licima     
049 b) Kratkoročni krediti u zemlji     
050 v) Kratkoročni krediti u inostranstvu     
051 g) Dio dugoročnih finansijskih plasmana koji dospijeva za naplatu u periodu do godinu dana 30.045 30.04530.045
052 d) Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha namijenjena trgovanju     
053 đ) Finansijska sredstva označena po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha     
054 e) Otkupljene sopstvene akcije i otkupljeni sopstveni udjeli namijenjeni prodaji ili poništavanju     
055 ž) Ostali kratkoročni plasmani     
056 3. Gotovinski ekvivalenti i gotovina (057 + 058) 343.4730343.473313.338
057 a) Gotovinski ekvivalenti - hartije od vrijednosti     
058 b) Gotovina 343.473 343.473313.338
059 4. Porez na dodatu vrijednost     
060 5. Aktivna vremenska razgraničenja 15.108 15.10862.953
061 III - ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA     
062 V. POSLOVNA SREDSTVA (001 + 031) 188.476.215129.343.35459.132.86161.868.978
063 G. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA     
064 D. POSLOVNA AKTIVA (062 + 063) 188.476.215129.343.35459.132.86161.868.978
065 Đ. VANBILANSNA AKTIVA     
066 E. UKUPNA AKTIVA (064 + 065) 188.476.215129.343.35459.132.86161.868.978
101 A. KAPITAL (102 - 109 + 110 - 111 + 112 + 116 + 117 - 118 + 119 - 123)   43.509.81543.404.942
102 I - OSNOVNI KAPITAL (103 do 108)   20.048.46620.048.466
103 1. Akcijski kapital   20.048.46620.048.466
104 2. Udjeli društva sa ograničenom odgovornošću     
105 3. Zadružni udjeli     
106 4. Ulozi     
107 5. Državni kapital     
108 6. Ostali osnovni kapital     
109 II - UPISANI NEUPLAĆENI KAPITAL     
110 III - EMISIONA PREMIJA     
111 IV - EMISIONI GUBITAK     
112 V - REZERVE (113 do 115)   5.634.8195.634.819
113 1. Zakonske rezerve   237.976237.976
114 2. Statutarne rezerve   20.39720.397
115 3. Ostale rezerve   5.376.4465.376.446
116 VI - REVALORIZACIONE REZERVE   12.554.32513.764.315
117 VII - NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU FINANSIJSKIH SREDSTAVA RASPOLOŽIVIH ZA PRODAJU     
118 VIII - NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU FINANSIJSKIH SREDSTAVA RASPOLOŽIVIH ZA PRODAJU     
119 IX - NERASPOREĐENI DOBITAK (120 do 122)   5.272.2056.827.687
120 1. Neraspoređeni dobitak ranijih godina / Neraspoređeni višak prihoda nad rashodima ranijih godina   5.167.3326.827.687
121 2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine / Neraspoređeni višak prihoda nad rashodima tekuće godine   104.873 
122 3. Neto prihod od samostalne djelatnosti     
123 X - GUBITAK DO VISINE KAPITALA (124 + 125)   02.870.345
124 1. Gubitak ranijih godina     
125 2. Gubitak tekuće godine    2.870.345
126 B. REZERVISANJA, ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE I RAZGRANIČENI PRIHODI (127 do 134)   7.385.4016.961.231
127 1. Rezervisanja za troškove u garantnom roku     
128 2. Rezervisanja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava     
129 3. Rezervisanja za zadržane kaucije i depozite     
130 4. Rezervisanja za troškove restrukturisanja     
131 5. Rezervisanja za naknade i beneficije zaposlenih   500.148248.678
132 6. Odložene poreske obaveze   2.555.9162.396.631
133 7. Razgraničeni prihodi i primljene donacije   4.295.9344.244.237
134 8. Ostala dugoročna rezervisanja   33.40371.685
135 V. OBAVEZE (136 + 144)   8.237.64511.502.805
136 I - DUGOROČNE OBAVEZE (137 do 143)   1.975.0022.513.228
137 1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital     
138 2. Obaveze prema povezanim pravnim licima    576.116
139 3. Obaveze po emitovanim dugoročnim hartijama od vrijednosti     
140 4. Dugoročni krediti   1.975.0021.937.112
141 5. Dugoročne obaveze po finansijskom lizingu     
142 6. Dugoročne obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha     
143 7. Ostale dugoročne obaveze     
144 II - KRATKOROČNE OBAVEZE (145 + 150 + 156 + 157 + 158 + 159 + 160 + 161 + 162 + 163)   6.262.6438.989.577
145 1. Kratkoročne finansijske obaveze (146 do 149)   1.965.5822.889.543
146 a) Kratkoročni krediti i obaveze po emitovanim kratkoročnim hartijama od vrijednosti     
147 b) Dio dugoročnih finansijskih obaveza koji za plaćanje dospijeva u periodu do godinu dana   1.965.5822.889.543
148 v) Kratkoročne obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha     
149 g) Ostale kratkoročne finansijske obaveze     
150 2. Obaveze iz poslovanja (151 do 155)   2.883.3493.774.854
151 a) Primljeni avansi, depoziti i kaucije   109.176405.695
152 b) Dobavljači - povezana pravna lica   145.712853.065
153 v) Dobavljači u zemlji   2.581.1352.264.235
154 g) Dobavljači iz inostranstva   47.326251.859
155 d) Ostale obaveze iz poslovanja     
156 3. Obaveze iz specifičnih poslova   215.249365.171
157 4. Obaveze za zarade i naknade zarada   850.0191.271.554
158 5. Druge obaveze   5.9064.350
159 6. Porez na dodatu vrijednost   158.891160.199
160 7. Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine   17.897270.129
161 8. Obaveze za porez na dobitak     
162 9. Pasivna vremenska razgraničenja i kratkoročna rezervisanja   165.750253.777
163 10. Odložene poreske obaveze     
164 G. POSLOVNA PASIVA (101 + 126 + 135)   59.132.86161.868.978
165 D. VANBILANSNA PASIVA     
166 Đ. UKUPNA PASIVA (164 + 165)   59.132.86161.868.978