Bilans stanja za 2022. godinu

Elektrohercegovina a.d. Trebinje

AOPPozicijaBruto
tekuća
Ispravka
vrijednosti
Neto
tekuća
Neto
prethodna
001 A. STALNA SREDSTVA (002+008+015+016+017+022+034) 175.002.409121.863.43553.138.97453.632.543
002 I NEMATERIJALNA SREDSTVA (003 do 007) 2.431.768918.5481.513.2201.601.913
003 1. Ulaganja u razvoj 67.77759.7698.00813.924
004 2. Koncesije, patenti, licence, softver i ostala prava 2.133.206858.7791.274.427869.383
005 3. Goodwill 0000
006 4. Ostala nematerijalna sredstva 0000
007 5. Avansi i nematerijalna sredstva u pripremi 230.7850230.785718.606
008 II NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA (009 do 014) 172.476.520120.944.18451.532.33651.886.642
009 1. Zemljište 474.7300474.730474.028
010 2. Građevinski objekti 69.761.78453.505.18016.256.60416.604.892
011 3. Postrojenja i oprema 101.130.66067.439.00433.691.65633.498.254
012 4. Ostale nekretnine, postrojenja i oprema 2.32002.3202.320
013 5. Ulaganje na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi 0000
014 6. Avansi i nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi 1.107.02601.107.0261.307.148
015 III INVESTICIONE NEKRETNINE 00029.297
016 IV SREDSTVA UZETA U ZAKUP 0000
017 V BIOLOŠKA SREDSTVA (018 do 021) 0000
018 1. Šume 0000
019 2. Višegodišnji zasadi 0000
020 3. Osnovno stado i ostala biološka sredstva 0000
021 4. Avansi i biološka sredstva u pripremi 0000
022 VI DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (023+024+025+030+033) 94.12170393.418114.691
023 1. Učešće u kapitalu zavisnih subjekata 0000
024 2. Učešće u kapitalu pridruženih subjekata i zajedničkih poduhvata 0000
025 3. Finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti (026 do 029) 0000
026 3.1. Dugoročni krediti povezanim pravnim licima 0000
027 3.2. Dugoročni krediti u zemlji 0000
028 3.3. Dugoročni krediti u inostranstvu 0000
029 3.4. Ostala finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti 0000
030 4. Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz ostali ukupan rezultat (031+032) 94.12170393.418114.691
031 4.1. Vlasnički instrumenti 0000
032 4.2. Dužnički instrumenti 94.12170393.418114.691
033 5. Potraživanja po finansijskom lizingu 0000
034 VII OSTALA DUGOROČNA SREDSTVA I RAZGRANIČENJA 0000
035 B. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA 409.4590409.459577.927
036 V. TEKUĆA SREDSTVA (037+044) 16.293.25711.878.7104.414.5474.922.391
037 I ZALIHE, STALNA SREDSTVA NAMIJENJENA PRODAJI I SREDSTVA POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA (038 do 043) 3.089.3891.153.3491.936.0402.175.480
038 1. Zalihe materijala 3.089.1381.153.3491.935.7892.175.043
039 2. Zalihe nedovršene proizvodnje, poluproizvoda i nedovršenih usluga 0000
040 3. Zalihe gotovih proizvoda 0000
041 4. Zalihe robe 0000
042 5. Stalna sredstva namijenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja 0000
043 6. Dati avansi 2510251437
044 II KRATKOROČNA SREDSTVA IZUZEV ZALIHA I STALNIH SREDSTAVA NAMIJENJENIH PRODAJI (045+052+061+064+065) 13.203.86810.725.3612.478.5072.746.911
045 1. Kratkoročna potraživanja (046 do 051) 12.774.06510.725.3612.048.7042.358.285
046 1.1. Kupci - povezana pravna lica 1.993.27901.993.2792.205.336
047 1.2. Kupci u zemlji 8.527.0968.473.05054.046144.300
048 1.3. Kupci iz inostranstva 0000
049 1.4.Potraživanja iz specifičnih poslova 0000
050 1.5. Ostala kratkoročna potraživanja 2.253.6902.252.3111.3798.649
051 1.6. Potraživanja za više plaćen porez na dobit 0000
052 2. Kratkoročni finansijski plasmani ( 053 + 058 + 059 + 060) 30.045030.04530.045
053 2.1. Finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti (054 do 057) 30.045030.04530.045
054 a) Kratkoročni krediti povezanim pravnim licima 0000
055 b) Kratkoročni krediti u zemlji 30.045030.04530.045
056 c) Kratkoročni krediti u inostranstvu 0000
057 d) Ostala finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti 0000
058 2.2. Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha 0000
059 2.3. Potraživanje po finansijskom lizingu 0000
060 2.4. Derivatna finansijska sredstva 0000
061 3. Gotovinski ekvivalenti i gotovina (062 + 063) 381.3000381.300343.473
062 3.1. Gotovinski ekvivalenti 0000
063 3.2. Gotovina 381.3000381.300343.473
064 4. Porez na dodatu vrijednost 0000
065 5. Kratkoročna razgraničenja 18.458018.45815.108
066 G. BILANSNA AKTIVA (001 + 035 + 036) 191.705.125133.742.14557.962.98059.132.861
067 D. VANBILANSNA AKTIVA 0000
101 A. KAPITAL (102 -110 + 113 - 114 + 115 + 119 + 122 - 123 + 124 - 128 + 131)   43.710.94843.509.815
102 I OSNOVNI KAPITAL (103 + 106 + 107 + 108 + 109)   20.048.46620.048.466
103 1. Akcijski kapital (104 + 105)   20.048.46620.048.466
104 1.1. Akcijski kapital - obične akcije   20.048.46620.048.466
105 1.2. Akcijski kapital – povlašćene (prioritetne) akcije   00
106 2. Udjeli društva sa ograničenom odgovornošću   00
107 3. Ulozi   00
108 4. Državni kapital   00
109 5. Ostali osnovni kapital   00
110 II OTKUPLJENE SOPSTVENE AKCIJE I UPISANI NEUPLAĆENI KAPITAL (111 + 112)   00
111 1. Otkupljene sopstvene akcije i udjeli   00
112 2. Upisani neuplaćeni kapital   00
113 III EMISIONA PREMIJA   00
114 IV EMISIONI GUBITAK   00
115 V REZERVE (116 do 118)   5.619.6665.634.819
116 1. Zakonske rezerve   243.220237.976
117 2. Statutarne rezerve   020.397
118 3. Ostale rezerve   5.376.4465.376.446
119 VI REVALORIZACIONE REZERVE (120 + 121)   11.362.69412.554.325
120 1. Revalorizacione rezerve za nekretnine, postrojenja, opremu i nematerijalna sredstva   11.362.69412.554.325
121 2. Ostale revalorizacione rezerve   00
122 VII POZITIVNI EFEKTI VREDNOVANJA FINANSIJSKIH SREDSTAVA KOJA SE VREDNUJU PO FER VRIJEDNOSTI KROZ OSTALI UKUPNI REZULTAT   00
123 VIII NEGATIVNI EFEKTI VREDNOVANJA FINANSIJSKIH SREDSTAVA KOJA SE VREDNUJU PO FER VRIJEDNOSTI KROZ OSTALI UKUPNI REZULTAT   00
124 IX NERASPOREĐENA DOBIT (125 do 127)   6.680.1225.272.205
125 1. Neraspoređena dobit ranijih godina / Neraspoređeni višak prihoda nad rashodima ranijih godina   5.290.4495.167.332
126 2. Neraspoređena dobit tekuće godine / Neraspoređeni višak prihoda nad rashodima tekuće godine   1.389.673104.873
127 3. Neto prihod od samostalne djelatnosti   00
128 X GUBITAK (129 + 130)   00
129 1. Gubitak ranijih godina / Višak rashoda nad prihodima ranijih godina   00
130 2. Gubitak tekuće godine / Višak rashoda nad prihodima tekuće godine   00
131 XI UČEŠĆA BEZ PRAVA KONTROLE   00
132 B. DUGOROČNA REZERVISANJA I DUGOROČNE OBAVEZE (133 + 137 + 145)   6.604.3676.804.487
133 I DUGOROČNA REZERVISANJA (134 do 136)   255.332533.551
134 1. Rezervisanja za troškove u garantnom roku   00
135 2. Rezervisanja za naknade i beneficije zaposlenih   231.425500.148
136 3. Ostala dugoročna rezervisanja   23.90733.403
137 II DUGOROČNE OBAVEZE (138 do 144)   2.156.8921.975.002
138 1. Obaveze prema povezanim pravnim licima   00
139 2. Dugoročni krediti u zemlji   1.913.2621.670.582
140 3. Dugoročni krediti u inostranstvu   243.630304.420
141 4. Obaveze po emitovanim dužničkim instrumentima   00
142 5. Dugoročne obaveze po lizingu   00
143 6. Ostale dugoročne finansijske obaveze po amortizovanoj vrijednosti   00
144 7. Ostale dugoročne obaveze, uključujući razgraničenja   00
145 III RAZGRANIČENI PRIHODI I PRIMLJENE DONACIJE   4.192.1434.295.934
146 V. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE   2.186.9472.555.916
147 G. KRATKOROČNE OBAVEZE I KRATKOROČNA REZERVISANJA(148 + 155 + 161 + 162 + 163 + 164 + 165 + 166 + 167 + 168)   5.460.7186.262.643
148 1. Kratkoročne finansijske obaveze (149 do 154)   1.933.7561.965.582
149 1.1. Kratkoročne finansijske obaveze prema povezanim pravnim licima   00
150 1.2. Kratkoročni krediti i obaveze po emitovanim kratkoročnim hartijama od vrijednosti   1.933.7561.965.582
151 1.3. Kratkoročne obaveze po lizingu   00
152 1.4. Kratkoročne obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha   00
153 1.5. Derivatne finansijske obaveze   00
154 1.6. Ostale obaveze po amortizovanoj vrijednosti   00
155 2. Obaveze iz poslovanja (156 do 160)   2.232.3582.883.349
156 2.1. Primljeni avansi, depoziti i kaucije   79.500109.176
157 2.2. Dobavljači – povezana pravna lica   136.296145.712
158 2.3. Dobavljači u zemlji   1.973.9932.581.135
159 2.4. Dobavljači iz inostranstva   42.56947.326
160 2.5. Ostale obaveze iz poslovanja   00
161 3. Obaveze iz specifičnih poslova   18.131215.249
162 4. Obaveze za plate i naknade plata   947.832850.975
163 5. Ostale obaveze   12.1004.950
164 6. Porez na dodatu vrijednost   177.547158.891
165 7. Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine   26.07817.897
166 8. Obaveze za porez na dobit   4540
167 9. Kratkoročna razgraničenja   112.46295.750
168 10. Kratkoročna rezervisanja   070.000
169 D. BILANSNA PASIVA (101 + 132 + 146 + 147)   57.962.98059.132.861
170 Đ. VANBILANSNA PASIVA   00