Polugodišnji bilans stanja za 2022. godinu

Elektrohercegovina a.d. Trebinje

AOPPozicijaBruto
tekuća
Ispravka
vrijednosti
Neto
tekuća
Neto
prethodna
001 A. STALNA SREDSTVA (002+008+015+016+017+022+034) 171.655.148119.346.24252.308.90653.588.036
002 I NEMATERIJALNA SREDSTVA (003 do 007) 2.360.739724.6191.636.120835.034
003 1. Ulaganja u razvoj 70.74259.28311.45919.841
004 2. Koncesije, patenti, licence, softver i ostala prava 2.125.847665.3361.460.511305.629
005 3. Goodwill     
006 4. Ostala nematerijalna sredstva     
007 5. Avansi i nematerijalna sredstva u pripremi 164.1500164.150509.564
008 II NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA (009 do 014) 169.163.735118.621.62350.542.11252.626.450
009 1. Zemljište 474.0280474.028391.124
010 2. Građevinski objekti 68.764.32652.702.92716.061.39916.964.632
011 3. Postrojenja i oprema 98.322.68765.918.69632.403.99133.260.770
012 4. Ostale nekretnine, postrojenja i oprema 2.32002.3202.320
013 5. Ulaganje na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi     
014 6. Avansi i nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi 1.600.37401.600.3742.007.604
015 III INVESTICIONE NEKRETNINE 27.297027.2970
016 IV SREDSTVA UZETA U ZAKUP     
017 V BIOLOŠKA SREDSTVA (018 do 021)     
018 1. Šume     
019 2. Višegodišnji zasadi     
020 3. Osnovno stado i ostala biološka sredstva     
021 4. Avansi i biološka sredstva u pripremi     
022 VI DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (023+024+025+030+033) 103.3770103.377126.552
023 1. Učešće u kapitalu zavisnih subjekata     
024 2. Učešće u kapitalu pridruženih subjekata i zajedničkih poduhvata     
025 3. Finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti (026 do 029)     
026 3.1. Dugoročni krediti povezanim pravnim licima     
027 3.2. Dugoročni krediti u zemlji     
028 3.3. Dugoročni krediti u inostranstvu     
029 3.4. Ostala finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti     
030 4. Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz ostali ukupan rezultat (031+032) 103.3770103.377126.552
031 4.1. Vlasnički instrumenti     
032 4.2. Dužnički instrumenti 103.3770103.377126.552
033 5. Potraživanja po finansijskom lizingu     
034 VII OSTALA DUGOROČNA SREDSTVA I RAZGRANIČENJA     
035 B. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA 696.0970696.097637.012
036 V. TEKUĆA SREDSTVA (037+044) 16.820.90511.799.7265.021.1795.502.690
037 I ZALIHE, STALNA SREDSTVA NAMIJENJENA PRODAJI I SREDSTVA POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA (038 do 043) 3.565.7631.101.3432.464.4202.465.388
038 1. Zalihe materijala 3.565.7631.101.3432.464.4202.465.388
039 2. Zalihe nedovršene proizvodnje, poluproizvoda i nedovršenih usluga     
040 3. Zalihe gotovih proizvoda     
041 4. Zalihe robe     
042 5. Stalna sredstva namijenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja     
043 6. Dati avansi     
044 II KRATKOROČNA SREDSTVA IZUZEV ZALIHA I STALNIH SREDSTAVA NAMIJENJENIH PRODAJI (045+052+061+064+065) 13.255.14210.698.3832.556.7593.037.302
045 1. Kratkoročna potraživanja (046 do 051) 12.246.41610.698.3831.548.0332.223.905
046 1.1. Kupci - povezana pravna lica 1.426.68722.2701.404.4171.850.640
047 1.2. Kupci u zemlji 8.566.6748.423.802142.872373.265
048 1.3. Kupci iz inostranstva     
049 1.4.Potraživanja iz specifičnih poslova     
050 1.5. Ostala kratkoročna potraživanja 2.253.0552.252.3117440
051 1.6. Potraživanja za više plaćen porez na dobit     
052 2. Kratkoročni finansijski plasmani ( 053 + 058 + 059 + 060) 31.627031.62732.055
053 2.1. Finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti (054 do 057) 31.627031.62732.055
054 a) Kratkoročni krediti povezanim pravnim licima     
055 b) Kratkoročni krediti u zemlji 31.627031.62732.055
056 c) Kratkoročni krediti u inostranstvu     
057 d) Ostala finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti     
058 2.2. Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha     
059 2.3. Potraživanje po finansijskom lizingu     
060 2.4. Derivatna finansijska sredstva     
061 3. Gotovinski ekvivalenti i gotovina (062 + 063) 977.0990977.099526.593
062 3.1. Gotovinski ekvivalenti     
063 3.2. Gotovina 977.0990977.099526.593
064 4. Porez na dodatu vrijednost     
065 5. Kratkoročna razgraničenja 000254.749
066 G. BILANSNA AKTIVA (001 + 035 + 036) 189.172.150131.145.96858.026.18259.727.738
067 D. VANBILANSNA AKTIVA     
101 A. KAPITAL (102 -110 + 113 - 114 + 115 + 119 + 122 - 123 + 124 - 128 + 131)   43.971.32147.166.498
102 I OSNOVNI KAPITAL (103 + 106 + 107 + 108 + 109)   20.048.46620.048.466
103 1. Akcijski kapital (104 + 105)   20.048.46620.048.466
104 1.1. Akcijski kapital - obične akcije   20.048.46620.048.466
105 1.2. Akcijski kapital – povlašćene (prioritetne) akcije     
106 2. Udjeli društva sa ograničenom odgovornošću     
107 3. Ulozi     
108 4. Državni kapital     
109 5. Ostali osnovni kapital     
110 II OTKUPLJENE SOPSTVENE AKCIJE I UPISANI NEUPLAĆENI KAPITAL (111 + 112)     
111 1. Otkupljene sopstvene akcije i udjeli     
112 2. Upisani neuplaćeni kapital     
113 III EMISIONA PREMIJA     
114 IV EMISIONI GUBITAK     
115 V REZERVE (116 do 118)   5.634.8195.634.819
116 1. Zakonske rezerve   237.976237.976
117 2. Statutarne rezerve   20.39720.397
118 3. Ostale rezerve   5.376.4465.376.446
119 VI REVALORIZACIONE REZERVE (120 + 121)   12.554.32612.332.148
120 1. Revalorizacione rezerve za nekretnine, postrojenja, opremu i nematerijalna sredstva   12.554.32612.332.148
121 2. Ostale revalorizacione rezerve     
122 VII POZITIVNI EFEKTI VREDNOVANJA FINANSIJSKIH SREDSTAVA KOJA SE VREDNUJU PO FER VRIJEDNOSTI KROZ OSTALI UKUPNI REZULTAT     
123 VIII NEGATIVNI EFEKTI VREDNOVANJA FINANSIJSKIH SREDSTAVA KOJA SE VREDNUJU PO FER VRIJEDNOSTI KROZ OSTALI UKUPNI REZULTAT     
124 IX NERASPOREĐENA DOBIT (125 do 127)   5.733.71012.021.410
125 1. Neraspoređena dobit ranijih godina / Neraspoređeni višak prihoda nad rashodima ranijih godina   5.272.20411.687.375
126 2. Neraspoređena dobit tekuće godine / Neraspoređeni višak prihoda nad rashodima tekuće godine   461.506334.035
127 3. Neto prihod od samostalne djelatnosti     
128 X GUBITAK (129 + 130)   02.870.345
129 1. Gubitak ranijih godina / Višak rashoda nad prihodima ranijih godina   02.870.345
130 2. Gubitak tekuće godine / Višak rashoda nad prihodima tekuće godine     
131 XI UČEŠĆA BEZ PRAVA KONTROLE     
132 B. DUGOROČNA REZERVISANJA I DUGOROČNE OBAVEZE (133 + 137 + 145)   8.594.9225.013.253
133 I DUGOROČNA REZERVISANJA (134 do 136)   250.148227.686
134 1. Rezervisanja za troškove u garantnom roku     
135 2. Rezervisanja za naknade i beneficije zaposlenih   250.148227.686
136 3. Ostala dugoročna rezervisanja     
137 II DUGOROČNE OBAVEZE (138 do 144)   4.092.0923.645.873
138 1. Obaveze prema povezanim pravnim licima   291.663576.116
139 2. Dugoročni krediti u zemlji   3.473.5792.915.218
140 3. Dugoročni krediti u inostranstvu   293.44782.854
141 4. Obaveze po emitovanim dužničkim instrumentima     
142 5. Dugoročne obaveze po lizingu     
143 6. Ostale dugoročne finansijske obaveze po amortizovanoj vrijednosti     
144 7. Ostale dugoročne obaveze, uključujući razgraničenja   33.40371.685
145 III RAZGRANIČENI PRIHODI I PRIMLJENE DONACIJE   4.252.6821.139.694
146 V. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE   2.237.3482.231.474
147 G. KRATKOROČNE OBAVEZE I KRATKOROČNA REZERVISANJA(148 + 155 + 161 + 162 + 163 + 164 + 165 + 166 + 167 + 168)   3.222.5915.316.513
148 1. Kratkoročne finansijske obaveze (149 do 154)   1.171.6282.441.540
149 1.1. Kratkoročne finansijske obaveze prema povezanim pravnim licima     
150 1.2. Kratkoročni krediti i obaveze po emitovanim kratkoročnim hartijama od vrijednosti   1.171.6282.441.540
151 1.3. Kratkoročne obaveze po lizingu     
152 1.4. Kratkoročne obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha     
153 1.5. Derivatne finansijske obaveze     
154 1.6. Ostale obaveze po amortizovanoj vrijednosti     
155 2. Obaveze iz poslovanja (156 do 160)   1.258.3221.869.965
156 2.1. Primljeni avansi, depoziti i kaucije   93.435232.886
157 2.2. Dobavljači – povezana pravna lica   58.753128.422
158 2.3. Dobavljači u zemlji   1.095.1611.435.769
159 2.4. Dobavljači iz inostranstva   10.97372.888
160 2.5. Ostale obaveze iz poslovanja     
161 3. Obaveze iz specifičnih poslova   51.5680
162 4. Obaveze za plate i naknade plata   454.660591.484
163 5. Ostale obaveze   8.1004.371
164 6. Porez na dodatu vrijednost   91.21355.329
165 7. Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine   26.5570
166 8. Obaveze za porez na dobit   4540
167 9. Kratkoročna razgraničenja   90.089283.824
168 10. Kratkoročna rezervisanja   70.00070.000
169 D. BILANSNA PASIVA (101 + 132 + 146 + 147)   58.026.18259.727.738
170 Đ. VANBILANSNA PASIVA