Bilans stanja za 2023. godinu

Elektrohercegovina a.d. Trebinje

AOPPozicijaBruto
tekuća
Ispravka
vrijednosti
Neto
tekuća
Neto
prethodna
001 A. STALNA SREDSTVA (002+008+015+016+017+022+034) 180.377.650126.604.05453.773.59653.138.974
002 I NEMATERIJALNA SREDSTVA (003 do 007) 2.630.9071.296.8331.334.0741.513.220
003 1. Ulaganja u razvoj 67.77765.6862.0918.008
004 2. Koncesije, patenti, licence, softver i ostala prava 2.371.0231.231.1471.139.8761.274.427
005 3. Goodwill     
006 4. Ostala nematerijalna sredstva     
007 5. Avansi i nematerijalna sredstva u pripremi 192.107 192.107230.785
008 II NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA (009 do 014) 177.669.915125.306.51852.363.39751.532.336
009 1. Zemljište 506.990 506.990474.730
010 2. Građevinski objekti 70.631.08554.908.95615.722.12916.256.604
011 3. Postrojenja i oprema 104.882.06370.397.56234.484.50133.691.656
012 4. Ostale nekretnine, postrojenja i oprema 2.320 2.3202.320
013 5. Ulaganje na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi     
014 6. Avansi i nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi 1.647.457 1.647.4571.107.026
015 III INVESTICIONE NEKRETNINE     
016 IV SREDSTVA UZETA U ZAKUP     
017 V BIOLOŠKA SREDSTVA (018 do 021)     
018 1. Šume     
019 2. Višegodišnji zasadi     
020 3. Osnovno stado i ostala biološka sredstva     
021 4. Avansi i biološka sredstva u pripremi     
022 VI DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (023+024+025+030+033) 76.82870376.12593.418
023 1. Učešće u kapitalu zavisnih subjekata     
024 2. Učešće u kapitalu pridruženih subjekata i zajedničkih poduhvata     
025 3. Finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti (026 do 029)     
026 3.1. Dugoročni krediti povezanim pravnim licima     
027 3.2. Dugoročni krediti u zemlji     
028 3.3. Dugoročni krediti u inostranstvu     
029 3.4. Ostala finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti     
030 4. Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz ostali ukupan rezultat (031+032) 76.82870376.12593.418
031 4.1. Vlasnički instrumenti     
032 4.2. Dužnički instrumenti 76.82870376.12593.418
033 5. Potraživanja po finansijskom lizingu     
034 VII OSTALA DUGOROČNA SREDSTVA I RAZGRANIČENJA     
035 B. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA 419.731 419.731409.459
036 V. TEKUĆA SREDSTVA (037+044) 15.503.88910.864.8184.639.0714.414.547
037 I ZALIHE, STALNA SREDSTVA NAMIJENJENA PRODAJI I SREDSTVA POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA (038 do 043) 3.007.0601.296.7201.710.3401.936.040
038 1. Zalihe materijala 3.006.3281.296.7201.709.6081.935.789
039 2. Zalihe nedovršene proizvodnje, poluproizvoda i nedovršenih usluga     
040 3. Zalihe gotovih proizvoda     
041 4. Zalihe robe     
042 5. Stalna sredstva namijenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja     
043 6. Dati avansi 732 732251
044 II KRATKOROČNA SREDSTVA IZUZEV ZALIHA I STALNIH SREDSTAVA NAMIJENJENIH PRODAJI (045+052+061+064+065) 12.496.8299.568.0982.928.7312.478.507
045 1. Kratkoročna potraživanja (046 do 051) 12.031.4199.568.0982.463.3212.048.704
046 1.1. Kupci - povezana pravna lica 2.218.29124.5142.193.7771.993.279
047 1.2. Kupci u zemlji 7.317.0807.291.27325.80754.046
048 1.3. Kupci iz inostranstva     
049 1.4.Potraživanja iz specifičnih poslova 233.110 233.110 
050 1.5. Ostala kratkoročna potraživanja 2.262.9382.252.31110.6271.379
051 1.6. Potraživanja za više plaćen porez na dobit     
052 2. Kratkoročni finansijski plasmani ( 053 + 058 + 059 + 060) 30.045 30.04530.045
053 2.1. Finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti (054 do 057) 30.045 30.04530.045
054 a) Kratkoročni krediti povezanim pravnim licima     
055 b) Kratkoročni krediti u zemlji 30.045 30.04530.045
056 c) Kratkoročni krediti u inostranstvu     
057 d) Ostala finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti     
058 2.2. Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha     
059 2.3. Potraživanje po finansijskom lizingu     
060 2.4. Derivatna finansijska sredstva     
061 3. Gotovinski ekvivalenti i gotovina (062 + 063) 420.972 420.972381.300
062 3.1. Gotovinski ekvivalenti     
063 3.2. Gotovina 420.972 420.972381.300
064 4. Porez na dodatu vrijednost     
065 5. Kratkoročna razgraničenja 14.393 14.39318.458
066 G. BILANSNA AKTIVA (001 + 035 + 036) 196.301.270137.468.87258.832.39857.962.980
067 D. VANBILANSNA AKTIVA     
101 A. KAPITAL (102 -110 + 113 - 114 + 115 + 119 + 122 - 123 + 124 - 128 + 131)   43.947.92843.710.948
102 I OSNOVNI KAPITAL (103 + 106 + 107 + 108 + 109)   20.048.46620.048.466
103 1. Akcijski kapital (104 + 105)   20.048.46620.048.466
104 1.1. Akcijski kapital - obične akcije   20.048.46620.048.466
105 1.2. Akcijski kapital – povlašćene (prioritetne) akcije     
106 2. Udjeli društva sa ograničenom odgovornošću     
107 3. Ulozi     
108 4. Državni kapital     
109 5. Ostali osnovni kapital     
110 II OTKUPLJENE SOPSTVENE AKCIJE I UPISANI NEUPLAĆENI KAPITAL (111 + 112)     
111 1. Otkupljene sopstvene akcije i udjeli     
112 2. Upisani neuplaćeni kapital     
113 III EMISIONA PREMIJA     
114 IV EMISIONI GUBITAK     
115 V REZERVE (116 do 118)   5.831.4335.619.666
116 1. Zakonske rezerve   312.703243.220
117 2. Statutarne rezerve     
118 3. Ostale rezerve   5.518.7305.376.446
119 VI REVALORIZACIONE REZERVE (120 + 121)   10.222.61711.362.694
120 1. Revalorizacione rezerve za nekretnine, postrojenja, opremu i nematerijalna sredstva   10.222.61711.362.694
121 2. Ostale revalorizacione rezerve     
122 VII POZITIVNI EFEKTI VREDNOVANJA FINANSIJSKIH SREDSTAVA KOJA SE VREDNUJU PO FER VRIJEDNOSTI KROZ OSTALI UKUPNI REZULTAT     
123 VIII NEGATIVNI EFEKTI VREDNOVANJA FINANSIJSKIH SREDSTAVA KOJA SE VREDNUJU PO FER VRIJEDNOSTI KROZ OSTALI UKUPNI REZULTAT     
124 IX NERASPOREĐENA DOBIT (125 do 127)   7.845.4126.680.122
125 1. Neraspoređena dobit ranijih godina / Neraspoređeni višak prihoda nad rashodima ranijih godina   6.492.8785.290.449
126 2. Neraspoređena dobit tekuće godine / Neraspoređeni višak prihoda nad rashodima tekuće godine   1.352.5341.389.673
127 3. Neto prihod od samostalne djelatnosti     
128 X GUBITAK (129 + 130)     
129 1. Gubitak ranijih godina / Višak rashoda nad prihodima ranijih godina     
130 2. Gubitak tekuće godine / Višak rashoda nad prihodima tekuće godine     
131 XI UČEŠĆA BEZ PRAVA KONTROLE     
132 B. DUGOROČNA REZERVISANJA I DUGOROČNE OBAVEZE (133 + 137 + 145)   6.725.8686.604.367
133 I DUGOROČNA REZERVISANJA (134 do 136)   312.701255.332
134 1. Rezervisanja za troškove u garantnom roku     
135 2. Rezervisanja za naknade i beneficije zaposlenih   296.530231.425
136 3. Ostala dugoročna rezervisanja   16.17123.907
137 II DUGOROČNE OBAVEZE (138 do 144)   2.360.1992.156.892
138 1. Obaveze prema povezanim pravnim licima     
139 2. Dugoročni krediti u zemlji   2.174.9741.913.262
140 3. Dugoročni krediti u inostranstvu   185.225243.630
141 4. Obaveze po emitovanim dužničkim instrumentima     
142 5. Dugoročne obaveze po lizingu     
143 6. Ostale dugoročne finansijske obaveze po amortizovanoj vrijednosti     
144 7. Ostale dugoročne obaveze, uključujući razgraničenja     
145 III RAZGRANIČENI PRIHODI I PRIMLJENE DONACIJE   4.052.9684.192.143
146 V. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE   2.135.2272.186.947
147 G. KRATKOROČNE OBAVEZE I KRATKOROČNA REZERVISANJA(148 + 155 + 161 + 162 + 163 + 164 + 165 + 166 + 167 + 168)   6.023.3755.460.718
148 1. Kratkoročne finansijske obaveze (149 do 154)   2.068.5381.933.756
149 1.1. Kratkoročne finansijske obaveze prema povezanim pravnim licima     
150 1.2. Kratkoročni krediti i obaveze po emitovanim kratkoročnim hartijama od vrijednosti   2.068.5381.933.756
151 1.3. Kratkoročne obaveze po lizingu     
152 1.4. Kratkoročne obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha     
153 1.5. Derivatne finansijske obaveze     
154 1.6. Ostale obaveze po amortizovanoj vrijednosti     
155 2. Obaveze iz poslovanja (156 do 160)   2.722.6292.232.358
156 2.1. Primljeni avansi, depoziti i kaucije   76.09279.500
157 2.2. Dobavljači – povezana pravna lica   716.160136.296
158 2.3. Dobavljači u zemlji   1.788.6051.973.993
159 2.4. Dobavljači iz inostranstva   141.77242.569
160 2.5. Ostale obaveze iz poslovanja     
161 3. Obaveze iz specifičnih poslova   22.67118.131
162 4. Obaveze za plate i naknade plata   742.504947.832
163 5. Ostale obaveze   9.85012.100
164 6. Porez na dodatu vrijednost   125.044177.547
165 7. Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine   43.56326.078
166 8. Obaveze za porez na dobit   24.414454
167 9. Kratkoročna razgraničenja   114.162112.462
168 10. Kratkoročna rezervisanja   150.000 
169 D. BILANSNA PASIVA (101 + 132 + 146 + 147)   58.832.39857.962.980
170 Đ. VANBILANSNA PASIVA