Bilans uspjeha za 2005. godinu

Elektrohercegovina a.d. Trebinje

AOPPozicijaNeto
tekuća
Neto
prethodna
201 A. POSLOVNI PRIHODI I RASHODI 16.959.02516.848.851
202 1. Prihodi od prodaje robe (203 do 205)   
203 a) Prihodi od prodaje robe povezanim pravnim licima   
204 b) Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu   
205 v) Prihodi od prodaje robe na inostranom tržištu   
206 2. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga (207 do 209) 16.410.58816.263.936
207 a) Prihodi od prodaje proizvoda i usluga povezanim pravnim licima   
208 b) Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu 16.410.58816.263.936
209 v) Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na inostranom tržištu   
210 3. Prihodi od aktiviranja učinaka i robe   
211 4. Prihodi od premija, subvencija, dotacija i sl.   
212 5. Drugi poslovni prihodi 548.437584.915
213 6. Povećanje vrijednosti zaliha učinaka   
214 7. Smanjenje vrijednosti zaliha učinaka   
215 II. POSLOVNI RASHODI (216 do 220 + 223 do 228) 17.872.99118.216.637
216 1. Nabavna vrijednost prodate robe   
217 2. Troškovi materijala za izradu 430.661183.630
218 3. Troškovi ostalog materijala 496.890730.626
219 4. Troškovi riva i energije 8.422.8678.589.018
220 5. Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi (221 + 222) 4.406.4673.521.050
221 a) Troškovi bruto zarada i bruto naknada zarada 4.196.0333.479.828
222 b) Ostali lični rashodi 210.43441.222
223 6. Troškovi proizvodnih usluga 312.751334.726
224 7. Troškovi amortizacije 3.174.7174.106.674
225 8. Troškovi rezervisanja za materijalne troškove   
226 9. Nematerijalni troškovi (bez poreza i doprinosa) 548.341693.879
227 10. Troškovi poreza 80.29757.034
228 11. Troškovi doprinosa   
229 III. OSTALI PRIHODI (230 do 237) 676.2091.160.545
230 1. Dobici od prodaje osnovnih sredstava i nematerijalnih ulaganja   
231 2. Dobici od prodaje učešća i duročnih hartija od vrijednosti   
232 3. Dobici od prodaje materijala 670.507933.094
233 4. Prihodi iz ranijih godina 1.774223.313
234 5. Viškovi 01.232
235 6. Prihodi od smanjenja obaveza 3.9282.906
236 7. Prihodi od ukidanja neiskorišćenih duročnih rezervisanja za rizike   
237 8. Drugi nepomenuti ostali prihodi   
238 IV. OSTALI RASHODI (239 do 247) 292.118299.706
239 1. Gubici na osnovu rashodovanja i otpisa osnovnih sredstava i nematerijalnih ulaganja 165.135150.875
240 2. Gubici na osnovu prodaje osnovnih sredstava i nematerijalnih ulaganja   
241 3. Gubici na osnovu prodaje učešća i duročnih hartija od vrijednosti   
242 4. Gubici od prodaje materijala   
243 5. Rashodi iz ranijih dina 11.5132.729
244 6. Manjkovi   
245 7. Otpisi obrtnih sredstava osim učinaka 114.209146.102
246 8. Rashodi duročnih rezervisanja za rizike   
247 9. Drugi nepomenuti ostali rashodi 1.2610
248 V. POSLOVNI DOBITAK (201+229-215-238)   
249 VI. POSLOVNI GUBITAK (215+238-201-229) 529.875506.947
250 B. FINANSIJSKI PRIHODI I RASHODI 1.231.9531.326.177
251 1. Finansijski prihodi od povezanih pravnih lica   
252 2. Prihodi od kamata 1.205.1451.279.232
253 3. Pozitivne kursne razlike   
254 4. Ostali finansijski prihodi 26.80846.945
255 II FINANSIJSKI RASHODI (256 do 260) 280.305780.595
256 1. Finansijski rashodi iz odnosa sa povezanim pravnim licima 0623.744
257 2. Rashodi kamata 195.321149.790
258 3. Negativne kursne razlike 2800
259 4. Otpisi duročnih finansijskih plasmana   
260 5. Ostali finansijski rashodi 84.7047.061
261 III. DOBITAK FINANSIRANjA (250-255) 951.648545.582
262 IV. GUBITAK FINANSIRANjA (255-250)   
263 V. REZULTAT REDOVNE AKTIVNOSTI 421.77338.635
264 II. GUBITAK REDOVNE AKTIVNOSTI (249+262-248-261)   
265 G. VANREDNI DOGAĐAJI   
266 II. RASHODI IZ VANREDNIH DOGAĐAJA   
267 1. Prihodi od revalorizacije materijalnih i nematerijalnih sredstava   
268 2. Rashodi na osnovu revalorizacije i priznavanja imparitetnih gubitaka na materijalnim i nematerijalnim sredstvima   
269 III. REVALORIZACIONI DOBITAK (267-268)   
270 IV. REVALORIZACIONI GUBITAK (268-267)   
271 D. BRUTO REZULTAT 421.77338.635
272 II. BRUTO GUBITAK (264+266-265+270)   
273 Đ. DOBITAK I GUBITAK 421.77338.635
274 II. GUBITAK (272-271)   
275 E. POREZI IZ DOBITKA   
276 Ž. NETO REZULTAT 421.77338.635
277 II. NETO GUBITAK (274+275)   
278 III. NETO GUBITAK (275-273)   
279 Z. UKUPNI PRIHODI (201+229+250+265+267) 18.867.18719.335.573
280 I. UKUPNI RASHODI (215+238+255+266+268) 18.445.41419.296.938