Bilans uspjeha za 2006. godinu

Elektrohercegovina a.d. Trebinje

AOPPozicijaNeto
tekuća
Neto
prethodna
201 A. PRIHODI I RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANjA
I PRIHODI REDOVNE DJELATNOSTI (202+206+210+211+212+213-214)
16.154.10016.959.025
202 1. Prihodi od prodaje robe (203 do 205)   
203 a) Prihodi od prodaje robe povezanim pravnim licima   
204 b) Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu   
205 v) Prihodi od prodaje robe na inostranom tržištu   
206 2. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga (207 do 209) 15.548.03816.410.588
207 a) Prihodi od prodaje proizvoda i usluga povezanim pravnim licima   
208 b) Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu 15.548.03816.410.588
209 v) Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na inostranom tržištu   
210 3. Efekti promjena vrijednosti biološke imovine i aktiviranja učinaka   
211 4. Prihodi od premija, subvencija, dotacija i sl.   
212 5. Drugi poslovni prihodi 606.062548.437
213 6. Povećanje vrijednosti zaliha učinaka   
214 7. Smanjenje vrijednosti zaliha učinaka   
215 II RASHODI REDOVNE DJELATNOSTI (216 do 220 + 223 do 228) 16.700.32217.872.991
216 1. Nabavna vrijednost prodate robe   
217 2. Troškovi materijala za izradu 318.660430.661
218 3. Troškovi ostalog materijala 388.520496.890
219 4. Troškovi goriva i energije 7.254.5848.422.867
220 5. Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi (221 + 222) 4.850.0654.406.467
221 a) Troškovi bruto zarada i bruto naknada zarada 4.506.0534.196.033
222 b) Ostali lični rashodi 344.012210.434
223 6. Troškovi proizvodnih usluga 260.611312.751
224 7. Troškovi amortizacije 2.922.8653.174.717
225 8. Troškovi rezervisanja za materijalne troškove 7.0000
226 9. Nematerijalni troškovi (osim poreza i doprinosa) 637.510548.341
227 10. Troškovi poreza 60.50780.297
228 11. Troškovi doprinosa   
229 III OSTALI PRIHODI (230 do 238) 590.969691.878
230 1. Dobici od prodaje osnovnih sredstava i nematerijalnih ulaganja 1500
231 2. Dobici od prodaje učešća i dugoročnih hartija od vrijednosti   
232 3. Dobici od prodaje materijala   
233 4. Dobici po osnovu ulaganja u nekretnine 436.908670.507
234 5. Viškovi 3.4200
235 6. Prihodi od smanjenja obaveza 60.4383.928
236 7. Dobici po osnovu prodaje stalnih sredstava namijenjenih otuđenju   
237 8. Naplaćena otpisana potraživanja 46.2120
238 9. Nepomenuti ostali prihodi 43.84117.443
239 IV OSTALI RASHODI (240 do 248) 3.274.079376.822
240 1. Gubici na osnovu rashodovanja i otpisa osnovnih sredstava i nematerijalnih ulaganja 6.158165.135
241 2. Gubici na osnovu prodaje osnovnih sredstava i nematerijalnih ulaganja   
242 3. Gubici na osnovu prodaje učešća i dugoročnih hartija od vrijednosti   
243 4. Gubici od prodaje materijala   
244 5. Manjkovi 9340
245 6. Otpisi obrtnih sredstava 3.234.997114.209
246 7. Gubici po osnovu prodaje stalnih sredstava namijenjenih otuđenju   
247 8. Gubici po osnovu ulaganja u nekretnine   
248 9. Nepomenuti ostali rashodi 31.99097.478
249 V DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANjA (201+229-215-239)   
250 VI GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANjA (215+239-201-229) 3.229.332598.910
251 B. FINANSIJSKI PRIHODI I RASHODI
I FINANSIJSKI PRIHODI (252 do 256)
3.451.9711.216.284
252 1. Finansijski prihodi od povezanih pravnih lica   
253 2. Prihodi od kamata 3.427.3981.205.145
254 3. Pozitivne kursne razlike   
255 4. Dobici po osnovu promjene fer vrijednosti ulaganja u nekretnine   
256 5. Ostali finansijski prihodi 24.57311.139
257 II FINANSIJSKI RASHODI (258 do 263) 39.745195.601
258 1. Finansijski rashodi iz odnosa sa povezanim pravnim licima   
259 2. Rashodi kamata 39.745195.321
260 3. Negativne kursne razlike 0280
261 4. Otpisi dugoročnih finansijskih plasmana   
262 5. Gubici po osnovu promjene fer vrijednosti ulaganja u nekretnine   
263 6. Ostali finansijski rashodi   
264 III DOBITAK FINANSIRANjA (251-257) 3.412.2261.020.683
265 IV GUBITAK FINANSIRANjA (257-251)   
266 V.PRIHODI I RASHODI OD USKLAĐIVANjA VRIJEDNOSTI STALNE IMOVINE
I PRIHODI OD USKLAĐIVANjA VRIJEDNOSTI STALNE IMOVINE (267+268)
  
267 1. Prihodi od revalorizacije materijalnih i nematerijalnih sredstava   
268 2.Prihodi na osnovu poništavanja imparitetnih gubitaka   
269 II RASHODI OD USKLAĐIVANjA VRIJEDNOSTI STALNE IMOVINE (270+271)   
270 1. Rashodi na osnovu revalorizacije materijalnih i nematerijalnih sredstava   
271 2. Rashodi na osnovu priznavanja imparitetnih gubitaka   
272 III DOBITAK OD USKLAĐIVANjA (266-269)   
273 IV GUBITAK OD USKLAĐIVANjA (269-266)   
274 G. BRUTO REZULTAT
I BRUTO DOBITAK (249+264+272-250-265-273)
182.894421.773
275 II BRUTO GUBITAK (250+265+273-249-264-272)   
276 D. I TEKUĆI I ODLOŽENI POREZ NA DOBIT
I RASHODI TEKUĆIH I ODLOŽENIH PORESKIH OBAVEZA
  
277 II PRIHODI TEKUĆIH I ODLOŽENIH PORESKIH SREDSTAVA   
278 Đ. NETO REZULTAT
I NETO DOBITAK (274-276+277)
182.894421.773
279 II NETO GUBITAK (275-277+276)   
280 III NETO GUBITAK (274-276+277)   
281 E. UKUPNI PRIHODI (201+229+251+266) 20.197.04018.867.187
282 Ž. UKUPNI RASHODI (215+239+257+269) 20.014.14618.445.414
283 Prosječni broj zaposlenih u periodu na osnovu sati rada 275,38277,31
284 Prosječni broj zaposlenih u periodu na osnovu stanja na kraju mjeseca 270267,09