Polugodišnji bilans uspjeha za 2006. godinu

Elektrohercegovina a.d. Trebinje

AOPPozicijaNeto
tekuća
Neto
prethodna
201 A. PRIHODI I RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANjA
I PRIHODI REDOVNE DJELATNOSTI (202+206+210+211+212+213-214)
8.294.9088.748.785
202 1. Prihodi od prodaje robe (203 do 205)   
203 a) Prihodi od prodaje robe povezanim pravnim licima   
204 b) Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu   
205 v) Prihodi od prodaje robe na inostranom tržištu   
206 2. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga (207 do 209) 8.102.0578.535.911
207 a) Prihodi od prodaje proizvoda i usluga povezanim pravnim licima   
208 b) Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu 8.102.0578.535.911
209 v) Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na inostranom tržištu   
210 3. Efekti promjena vrijednosti biološke imovine i aktiviranja učinaka   
211 4. Prihodi od premija, subvencija, dotacija i sl.   
212 5. Drugi poslovni prihodi 192.851212.874
213 6. Povećanje vrijednosti zaliha učinaka   
214 7. Smanjenje vrijednosti zaliha učinaka   
215 II RASHODI REDOVNE DJELATNOSTI (216 do 220 + 223 do 228) 8.926.8049.265.166
216 1. Nabavna vrijednost prodate robe   
217 2. Troškovi materijala za izradu 117.201159.495
218 3. Troškovi ostalog materijala 136.147183.499
219 4. Troškovi goriva i energije 4.480.6944.462.481
220 5. Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi (221 + 222) 2.512.2192.161.408
221 a) Troškovi bruto zarada i bruto naknada zarada 2.252.7042.026.250
222 b) Ostali lični rashodi 259.515135.158
223 6. Troškovi proizvodnih usluga 95.691127.957
224 7. Troškovi amortizacije 1.210.5621.882.710
225 8. Troškovi rezervisanja za materijalne troškove   
226 9. Nematerijalni troškovi (osim poreza i doprinosa) 346.340272.650
227 10. Troškovi poreza 27.95014.966
228 11. Troškovi doprinosa   
229 III OSTALI PRIHODI (230 do 238) 175.251218.999
230 1. Dobici od prodaje osnovnih sredstava i nematerijalnih ulaganja 1500
231 2. Dobici od prodaje učešća i dugoročnih hartija od vrijednosti   
232 3. Dobici od prodaje materijala 41.026214.195
233 4. Dobici po osnovu ulaganja u nekretnine 6.9954.299
234 5. Viškovi   
235 6. Prihodi od smanjenja obaveza 127.080505
236 7. Dobici po osnovu prodaje stalnih sredstava namijenjenih otuđenju   
237 8. Naplaćena otpisana potraživanja   
238 9. Nepomenuti ostali prihodi 4.177153.877
239 IV OSTALI RASHODI (240 do 248) 0138.824
240 1. Gubici na osnovu rashodovanja i otpisa osnovnih sredstava i nematerijalnih ulaganja   
241 2. Gubici na osnovu prodaje osnovnih sredstava i nematerijalnih ulaganja   
242 3. Gubici na osnovu prodaje učešća i dugoročnih hartija od vrijednosti   
243 4. Gubici od prodaje materijala 1217.155
244 5. Manjkovi   
245 6. Otpisi obrtnih sredstava 3.8767.898
246 7. Gubici po osnovu prodaje stalnih sredstava namijenjenih otuđenju   
247 8. Gubici po osnovu ulaganja u nekretnine 1800
248 9. Nepomenuti ostali rashodi   
249 V DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANjA (201+229-215-239) 460.822451.259
250 VI GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANjA (215+239-201-229) 494.380585.269
251 B. FINANSIJSKI PRIHODI I RASHODI
I FINANSIJSKI PRIHODI (252 do 256)
  
252 1. Finansijski prihodi od povezanih pravnih lica 480.575574.442
253 2. Prihodi od kamata   
254 3. Pozitivne kursne razlike 13.80510.827
255 4. Dobici po osnovu promjene fer vrijednosti ulaganja u nekretnine 29.614124.886
256 5. Ostali finansijski prihodi   
257 II FINANSIJSKI RASHODI (258 do 263) 18.265112.939
258 1. Finansijski rashodi iz odnosa sa povezanim pravnim licima   
259 2. Rashodi kamata   
260 3. Negativne kursne razlike 11.34911.947
261 4. Otpisi dugoročnih finansijskih plasmana 464.766460.383
262 5. Gubici po osnovu promjene fer vrijednosti ulaganja u nekretnine   
263 6. Ostali finansijski rashodi 3.9449.124
264 III DOBITAK FINANSIRANjA (251-257)   
265 IV GUBITAK FINANSIRANjA (257-251)   
266 V.PRIHODI I RASHODI OD USKLAĐIVANjA VRIJEDNOSTI STALNE IMOVINE
I PRIHODI OD USKLAĐIVANjA VRIJEDNOSTI STALNE IMOVINE (267+268)
  
267 1. Prihodi od revalorizacije materijalnih i nematerijalnih sredstava   
268 2.Prihodi na osnovu poništavanja imparitetnih gubitaka   
269 II RASHODI OD USKLAĐIVANjA VRIJEDNOSTI STALNE IMOVINE (270+271)   
270 1. Rashodi na osnovu revalorizacije materijalnih i nematerijalnih sredstava   
271 2. Rashodi na osnovu priznavanja imparitetnih gubitaka 3.9449.124
272 III DOBITAK OD USKLAĐIVANjA (266-269)   
273 IV GUBITAK OD USKLAĐIVANjA (269-266) 3.9449.124
274 G. BRUTO REZULTAT
I BRUTO DOBITAK (249+264+272-250-265-273)
  
275 II BRUTO GUBITAK (250+265+273-249-264-272)   
276 D. I TEKUĆI I ODLOŽENI POREZ NA DOBIT
I RASHODI TEKUĆIH I ODLOŽENIH PORESKIH OBAVEZA
3.9449.124
277 II PRIHODI TEKUĆIH I ODLOŽENIH PORESKIH SREDSTAVA   
278 Đ. NETO REZULTAT
I NETO DOBITAK (274-276+277)
  
279 II NETO GUBITAK (275-277+276) 8.964.5399.553.053
280 III NETO GUBITAK (274-276+277) 8.960.5959.543.929
281 E. UKUPNI PRIHODI (201+229+251+266)   
282 Ž. UKUPNI RASHODI (215+239+257+269)   
283 Prosječni broj zaposlenih u periodu na osnovu sati rada   
284 Prosječni broj zaposlenih u periodu na osnovu stanja na kraju mjeseca