Bilans uspjeha za 2007. godinu

Elektrohercegovina a.d. Trebinje

AOPPozicijaNeto
tekuća
Neto
prethodna
201 A. PRIHODI I RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANjA
I PRIHODI REDOVNE DJELATNOSTI (202+206+210+211+212+213-214)
17.290.88316.154.100
202 1. Prihodi od prodaje robe (203 do 205) 16.594.66615.548.038
203 a) Prihodi od prodaje robe povezanim pravnim licima   
204 b) Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu 16.594.66615.548.038
205 v) Prihodi od prodaje robe na inostranom tržištu   
206 2. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga (207 do 209) 384.092275.282
207 a) Prihodi od prodaje proizvoda i usluga povezanim pravnim licima   
208 b) Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu 384.092275.282
209 v) Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na inostranom tržištu   
210 3. Efekti promjena vrijednosti biološke imovine i aktiviranja učinaka   
211 4. Prihodi od premija, subvencija, dotacija i sl. 18.5990
212 5. Drugi poslovni prihodi 293.526330.780
213 6. Povećanje vrijednosti zaliha učinaka   
214 7. Smanjenje vrijednosti zaliha učinaka   
215 II RASHODI REDOVNE DJELATNOSTI (216 do 220 + 223 do 228) 19.610.35116.700.322
216 1. Nabavna vrijednost prodate robe   
217 2. Troškovi materijala za izradu 674.022318.666
218 3. Troškovi ostalog materijala 611.688388.520
219 4. Troškovi goriva i energije 8.282.3997.254.584
220 5. Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi (221 + 222) 5.565.0324.850.065
221 a) Troškovi bruto zarada i bruto naknada zarada 3.845.7163.467.010
222 b) Ostali lični rashodi 1.719.3161.383.055
223 6. Troškovi proizvodnih usluga 418.304260.611
224 7. Troškovi amortizacije 2.939.3132.922.865
225 8. Troškovi rezervisanja za materijalne troškove 07.000
226 9. Nematerijalni troškovi (osim poreza i doprinosa) 1.025.478637.510
227 10. Troškovi poreza 17.40860.501
228 11. Troškovi doprinosa 76.7070
229 III OSTALI PRIHODI (230 do 238) 3.516.782590.969
230 1. Dobici od prodaje osnovnih sredstava i nematerijalnih ulaganja 0150
231 2. Dobici od prodaje učešća i dugoročnih hartija od vrijednosti   
232 3. Dobici od prodaje materijala 389.3060
233 4. Dobici po osnovu ulaganja u nekretnine 863.283436.908
234 5. Viškovi 1043.420
235 6. Prihodi od smanjenja obaveza 4.23660.438
236 7. Dobici po osnovu prodaje stalnih sredstava namijenjenih otuđenju   
237 8. Naplaćena otpisana potraživanja 2.221.27746.212
238 9. Nepomenuti ostali prihodi 38.57643.841
239 IV OSTALI RASHODI (240 do 248) 1.993.1453.274.079
240 1. Gubici na osnovu rashodovanja i otpisa osnovnih sredstava i nematerijalnih ulaganja 06.158
241 2. Gubici na osnovu prodaje osnovnih sredstava i nematerijalnih ulaganja 9070
242 3. Gubici na osnovu prodaje učešća i dugoročnih hartija od vrijednosti   
243 4. Gubici od prodaje materijala   
244 5. Manjkovi 22.730934
245 6. Otpisi obrtnih sredstava 1.942.2103.234.997
246 7. Gubici po osnovu prodaje stalnih sredstava namijenjenih otuđenju   
247 8. Gubici po osnovu ulaganja u nekretnine   
248 9. Nepomenuti ostali rashodi 27.29831.990
249 V DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANjA (201+229-215-239)   
250 VI GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANjA (215+239-201-229) 795.8313.229.332
251 B. FINANSIJSKI PRIHODI I RASHODI
I FINANSIJSKI PRIHODI (252 do 256)
1.111.4023.451.971
252 1. Finansijski prihodi od povezanih pravnih lica   
253 2. Prihodi od kamata 1.080.6513.427.398
254 3. Pozitivne kursne razlike 3230
255 4. Dobici po osnovu promjene fer vrijednosti ulaganja u nekretnine   
256 5. Ostali finansijski prihodi 30.42824.573
257 II FINANSIJSKI RASHODI (258 do 263) 29.62639.745
258 1. Finansijski rashodi iz odnosa sa povezanim pravnim licima   
259 2. Rashodi kamata 24.23939.745
260 3. Negativne kursne razlike   
261 4. Otpisi dugoročnih finansijskih plasmana   
262 5. Gubici po osnovu promjene fer vrijednosti ulaganja u nekretnine   
263 6. Ostali finansijski rashodi 5.3870
264 III DOBITAK FINANSIRANjA (251-257) 1.081.7763.412.226
265 IV GUBITAK FINANSIRANjA (257-251)   
266 V.PRIHODI I RASHODI OD USKLAĐIVANjA VRIJEDNOSTI STALNE IMOVINE
I PRIHODI OD USKLAĐIVANjA VRIJEDNOSTI STALNE IMOVINE (267+268)
  
267 1. Prihodi od revalorizacije materijalnih i nematerijalnih sredstava   
268 2.Prihodi na osnovu poništavanja imparitetnih gubitaka   
269 II RASHODI OD USKLAĐIVANjA VRIJEDNOSTI STALNE IMOVINE (270+271)   
270 1. Rashodi na osnovu revalorizacije materijalnih i nematerijalnih sredstava   
271 2. Rashodi na osnovu priznavanja imparitetnih gubitaka   
272 III DOBITAK OD USKLAĐIVANjA (266-269)   
273 IV GUBITAK OD USKLAĐIVANjA (269-266)   
274 G. BRUTO REZULTAT
I BRUTO DOBITAK (249+264+272-250-265-273)
285.945182.894
275 II BRUTO GUBITAK (250+265+273-249-264-272)   
276 D. I TEKUĆI I ODLOŽENI POREZ NA DOBIT
I RASHODI TEKUĆIH I ODLOŽENIH PORESKIH OBAVEZA
175.0230
277 II PRIHODI TEKUĆIH I ODLOŽENIH PORESKIH SREDSTAVA   
278 Đ. NETO REZULTAT
I NETO DOBITAK (274-276+277)
110.922182.894
279 II NETO GUBITAK (275-277+276)   
280 III NETO GUBITAK (274-276+277)   
281 E. UKUPNI PRIHODI (201+229+251+266) 21.919.06720.197.040
282 Ž. UKUPNI RASHODI (215+239+257+269) 21.633.12220.014.146
283 Prosječni broj zaposlenih u periodu na osnovu sati rada 299,02275,38
284 Prosječni broj zaposlenih u periodu na osnovu stanja na kraju mjeseca 292,25270