Bilans uspjeha za 2008. godinu

Elektrohercegovina a.d. Trebinje

AOPPozicijaNeto
tekuća
Neto
prethodna
201 A. PRIHODI I RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANjA
I PRIHODI REDOVNE DJELATNOSTI (202+206+210+211+212+213-214)
22.182.72118.543.472
202 1. Prihodi od prodaje robe (203 do 205) 20.381.86716.594.666
203 a) Prihodi od prodaje robe povezanim pravnim licima 23.2930
204 b) Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu 20.358.57416.594.666
205 v) Prihodi od prodaje robe na inostranom tržištu   
206 2. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga (207 do 209) 608.730384.092
207 a) Prihodi od prodaje proizvoda i usluga povezanim pravnim licima   
208 b) Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu 608.730384.092
209 v) Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na inostranom tržištu   
210 3. Efekti promjena vrijednosti biološke imovine i aktiviranja učinaka 834.0221.252.589
211 4. Prihodi od premija, subvencija, dotacija i sl. 2.68618.599
212 5. Drugi poslovni prihodi 355.416293.526
213 6. Povećanje vrijednosti zaliha učinaka   
214 7. Smanjenje vrijednosti zaliha učinaka   
215 II RASHODI REDOVNE DJELATNOSTI (216 do 220 + 223 do 228) 21.854.52419.610.351
216 1. Nabavna vrijednost prodate robe   
217 2. Troškovi materijala za izradu 4.057674.022
218 3. Troškovi ostalog materijala 293.331611.688
219 4. Troškovi goriva i energije 10.659.2048.282.399
220 5. Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi (221 + 222) 6.262.4035.565.032
221 a) Troškovi bruto zarada i bruto naknada zarada 4.712.6793.845.716
222 b) Ostali lični rashodi 1.549.7241.719.316
223 6. Troškovi proizvodnih usluga 488.393418.304
224 7. Troškovi amortizacije 2.947.2842.939.313
225 8. Troškovi rezervisanja za materijalne troškove 10.8010
226 9. Nematerijalni troškovi (osim poreza i doprinosa) 1.115.8311.025.478
227 10. Troškovi poreza 10.70417.408
228 11. Troškovi doprinosa 62.51676.707
229 III OSTALI PRIHODI (230 do 238) 990.5802.264.193
230 1. Dobici od prodaje osnovnih sredstava i nematerijalnih ulaganja   
231 2. Dobici od prodaje učešća i dugoročnih hartija od vrijednosti   
232 3. Dobici od prodaje materijala   
233 4. Dobici po osnovu ulaganja u nekretnine   
234 5. Viškovi 1.133104
235 6. Prihodi od smanjenja obaveza 04.236
236 7. Dobici po osnovu prodaje stalnih sredstava namijenjenih otuđenju   
237 8. Naplaćena otpisana potraživanja 967.0892.221.277
238 9. Nepomenuti ostali prihodi 22.35838.576
239 IV OSTALI RASHODI (240 do 248) 1.828.3161.993.145
240 1. Gubici na osnovu rashodovanja i otpisa osnovnih sredstava i nematerijalnih ulaganja 15.9020
241 2. Gubici na osnovu prodaje osnovnih sredstava i nematerijalnih ulaganja 1.295907
242 3. Gubici na osnovu prodaje učešća i dugoročnih hartija od vrijednosti   
243 4. Gubici od prodaje materijala   
244 5. Manjkovi 93422.730
245 6. Otpisi obrtnih sredstava 1.788.8161.942.210
246 7. Gubici po osnovu prodaje stalnih sredstava namijenjenih otuđenju   
247 8. Gubici po osnovu ulaganja u nekretnine   
248 9. Nepomenuti ostali rashodi 21.36927.298
249 V DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANjA (201+229-215-239)   
250 VI GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANjA (215+239-201-229) 509.539795.831
251 B. FINANSIJSKI PRIHODI I RASHODI
I FINANSIJSKI PRIHODI (252 do 256)
888.2311.111.402
252 1. Finansijski prihodi od povezanih pravnih lica   
253 2. Prihodi od kamata 861.1601.080.651
254 3. Pozitivne kursne razlike 2.114323
255 4. Dobici po osnovu promjene fer vrijednosti ulaganja u nekretnine   
256 5. Ostali finansijski prihodi 24.95730.428
257 II FINANSIJSKI RASHODI (258 do 263) 23.33029.626
258 1. Finansijski rashodi iz odnosa sa povezanim pravnim licima   
259 2. Rashodi kamata 10.94024.239
260 3. Negativne kursne razlike 5.2370
261 4. Otpisi dugoročnih finansijskih plasmana   
262 5. Gubici po osnovu promjene fer vrijednosti ulaganja u nekretnine   
263 6. Ostali finansijski rashodi 7.1535.387
264 III DOBITAK FINANSIRANjA (251-257) 864.9011.081.776
265 IV GUBITAK FINANSIRANjA (257-251)   
266 V.PRIHODI I RASHODI OD USKLAĐIVANjA VRIJEDNOSTI STALNE IMOVINE
I PRIHODI OD USKLAĐIVANjA VRIJEDNOSTI STALNE IMOVINE (267+268)
  
267 1. Prihodi od revalorizacije materijalnih i nematerijalnih sredstava   
268 2.Prihodi na osnovu poništavanja imparitetnih gubitaka   
269 II RASHODI OD USKLAĐIVANjA VRIJEDNOSTI STALNE IMOVINE (270+271)   
270 1. Rashodi na osnovu revalorizacije materijalnih i nematerijalnih sredstava   
271 2. Rashodi na osnovu priznavanja imparitetnih gubitaka   
272 III DOBITAK OD USKLAĐIVANjA (266-269)   
273 IV GUBITAK OD USKLAĐIVANjA (269-266)   
274 G. BRUTO REZULTAT
I BRUTO DOBITAK (249+264+272-250-265-273)
355.362285.945
275 II BRUTO GUBITAK (250+265+273-249-264-272)   
276 D. I TEKUĆI I ODLOŽENI POREZ NA DOBIT
I RASHODI TEKUĆIH I ODLOŽENIH PORESKIH OBAVEZA
157.895175.023
277 II PRIHODI TEKUĆIH I ODLOŽENIH PORESKIH SREDSTAVA   
278 Đ. NETO REZULTAT
I NETO DOBITAK (274-276+277)
197.467110.922
279 II NETO GUBITAK (275-277+276)   
280 III NETO GUBITAK (274-276+277)   
281 E. UKUPNI PRIHODI (201+229+251+266) 24.061.53221.919.067
282 Ž. UKUPNI RASHODI (215+239+257+269) 23.706.17021.633.122
283 Prosječni broj zaposlenih u periodu na osnovu sati rada 306,07299,02
284 Prosječni broj zaposlenih u periodu na osnovu stanja na kraju mjeseca 299,34292,25