Bilans uspjeha za 2009. godinu

Elektrohercegovina a.d. Trebinje

AOPPozicijaNeto
tekuća
Neto
prethodna
201 I POSLOVNI PRIHODI (202+206+210+211-212+213-214+215) 22.366.63922.182.721
202 1. Prihodi od prodaje robe (203 do 205) 20.791.72620.381.867
203 a) Prihodi od prodaje robe povezanim pravnim licima 35.21823.293
204 b) Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu 20.756.50820.358.574
205 v) Prihodi od prodaje robe na inostranom tržištu   
206 2. Prihodi od prodaje učinaka (207 do 209) 611.179608.730
207 a) Prihodi od prodaje učinaka povezanim pravnim licima   
208 b) Prihodi od prodaje učinaka na domaćem tržištu 611.179608.730
209 v) Prihodi od prodaje učinaka na inostranom tržištu   
210 3. Prihodi od aktiviranja ili potrošnje robe i učinaka 901.346834.022
211 4. Povećanje vrijednosti zaliha učinaka   
212 5. Smanjenje vrijednosti zaliha učinaka   
213 6. Povećanje vrijednosti investicionih nekretnina i bioloških sredstava koja se ne amortizuju   
214 7. Smanjenje vrijednosti investicionih nekretnina i bioloških sredstava koja se ne amortizuju   
215 8. Ostali poslovni prihodi 62.388358.102
216 II POSLOVNI RASHODI (217+218+219+222+223+226+227+228) 24.564.46221.854.524
217 1. Nabavna vrijednost prodate robe   
218 2. Troškovi materijala 9.255.8499.168.017
219 3. Troškovi zarada, naknada zarada i ostalih ličnih rashoda (220+221) 8.042.3386.596.778
220 a) Troškovi bruto zarada i bruto naknada zarada 7.430.8036.211.560
221 b) Ostali lični rashodi 611.535385.218
222 4. Troškovi proizvodnih usluga 2.217.3222.276.968
223 5. Troškovi amortizacije i rezervisanja (224+225) 4.151.2662.958.085
224 a) Troškovi amortizacije 4.086.2962.947.284
225 b) Troškovi rezervisanja 64.97010.801
226 6. Nematerijalni troškovi (bez poreza i doprinosa) 798.350807.522
227 7. Troškovi poreza 99.33747.154
228 8. Troškovi doprinosa   
229 B. POSLOVNI DOBITAK (201-216) 0328.197
230 V. POSLOVNI GUBITAK (216-201) 2.197.8230
231 I FINANSIJSKI PRIHODI (232 do 237) 657.443888.231
232 1. Finansijski prihodi od povezanih pravnih lica   
233 2. Prihodi od kamata 610.134861.160
234 3. Pozitivne kursne razlike 11.1972.114
235 4. Prihodi od efekata valutne klauzule   
236 5. Prihodi od učešća u dobitku zajedničkih ulaganja   
237 6. Ostali finansijski prihodi 36.11224.957
238 II FINANSIJSKI RASHODI (239 do 243) 46.80923.330
239 1. Finansijski rashodi po osnovu odnosa povezanih pravnih lica   
240 2. Rashodi kamata 44.87610.940
241 3. Negativne kursne razlike 7185.237
242 4. Rashodi po osnovu valutne klauzule   
243 5. Ostali finansijski rashodi 1.2157.153
244 D. DOBITAK REDOVNE AKTIVNOSTI (229+231-238) 01.193.098
245 Đ. GUBITAK REDOVNE AKTIVNOSTI (230+238-231) 1.587.1890
246 I OSTALI PRIHODI (247 do 256) 733.505990.580
247 1. Dobici po osnovu prodaje nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme   
248 2. Dobici po osnovu prodaje investicionih nekretnina   
249 3. Dobici po osnovu prodaje bioloških sredstava   
250 4. Dobici po osnovu prodaje sredstava obustavljenog poslovanja   
251 5. Dobici po osnovu prodaje učešća u kapitalu i dugoročnih HOV   
252 6. Dobici po osnovu prodaje materijala 01.133
253 7. Viškovi, izuzimajući viškove zaliha učinaka 5.2220
254 8. Naplaćena otpisana potraživanja 559.212967.089
255 9. Prihodi po osnovu ugovorene zaštite od rizika, koji ne ispunjavaju uslove da se iskažu u okviru revalorizacionih rezervi   
256 10. Prihodi od smanjenja obaveza, ukidanja neiskorištenih dugoročnih rezervisanja i ostali nepomenuti prihodi 169.07122.358
257 II OSTALI RASHODI (258 do 267) 433.6961.828.316
258 1. Gubici po osnovu prodaje i rashodovanja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme 017.197
259 2. Gubici po osnovu prodaje i rashodovanja investicionih nekretnina   
260 3. Gubici po osnovu prodaje i rashodovanja bioloških sredstava   
261 4. Gubici po osnovu prodaje sredstava obustavljenog poslovanja   
262 5. Gubici po osnovu prodaje učešća u kapitalu i dugoročnih HOV   
263 6. Gubici po osnovu prodatog materijala   
264 7. Manjkovi, izuzimajući manjkove zaliha učinaka 2.003934
265 8. Rashodi po osnovu zaštite od rizika   
266 9. Rashodi po osnovu ispravke vrijednosti i otpisa potraživanja 295.3191.788.816
267 10. Rashodi po osnovu rashodovanja zaliha materijala i robe i ostali rashodi 136.37421.369
268 Ž. DOBITAK PO OSNOVU OSTALIH PRIHODA I RASHODA (246-257) 299.8090
269 Z. GUBITAK PO OSNOVU OSTALIH PRIHODA I RASHODA (257-246) 0837.736
270 I PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (271 do 279)   
271 1. Prihodi od usklađivanja vrijednosti nematerijalnih ulaganja   
272 2. Prihodi od usklađivanja vrijednosti nekretnina, postrojenja i opreme   
273 3. Prihodi od usklađivanja vrijednosti investicionih nekretnina za koje se obračunava amortizacija   
274 4. Prihodi od usklađivanja vrijednosti bioloških sredstva za koje se obračunava amortizacija   
275 5. Prihodi od usklađivanja vrijednosti dugoročnih finansijskih plasmana i fin. sredstava raspoloživih za prodaju   
276 6. Prihodi od usklađivanja vrijednosti zaliha materijala i robe   
277 7. Prihodi od usklađivanja vrijednosti kratkoročnih finansijskih plasmana   
278 8. Prihodi od usklađivanja vrijednosti kapitala   
279 9. Prihodi od usklađivanja vrijednosti ostale imovine   
280 II RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (281 do 288)   
281 1. Obezvrjeđenje nematerijalnih ulaganja   
282 2. Obezvrjeđenje nekretnina, postrojenja i opreme   
283 3. Obezvrjeđenje investicionih nekretnina za koje se obračunava amortizacija   
284 4. Obezvrjeđenje bioloških sredstva za koja se obračunava amortizacija   
285 5. Obezvrjeđenje dugoročnih finansijskih plasmana i finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju   
286 6. Obezvrjeđenje zaliha materijala i robe   
287 7. Obezvrjeđenje kratkoročnih finansijskih plasmana   
288 8. Obezvrjeđenje ostale imovine   
289 J. DOBITAK PO OSNOVU USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (270-280)   
290 K. GUBITAK PO OSNOVU USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (280-270)   
291 L. PRIHODI PO OSNOVU PROMJENE RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA I ISPRAVKE GREŠAKA IZ RANIJIH GODINA   
292 LJ. RASHODI PO OSNOVU PROMJENE RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA I ISPRAVKE GREŠAKA IZ RANIJIH GODINA   
293 1. Dobitak prije oporezivanja (244+268+289+291-292) 0355.362
294 2. Gubitak prije oporezivanja (245+269+290+292-291) 1.287.3800
295 1. Poreski rashodi perioda 61.688157.895
296 2. Odloženi poreski rashodi perioda   
297 3. Odloženi poreski prihodi perioda   
298 1. Neto dobitak tekuće godine (293-294-295-296+297) 0197.467
299 2. Neto gubitak tekuće godine (294-293+295+296-297) 1.349.0680
300 O. MEĐUDIVIDENDE I DRUGI VIDOVI RASPODJELE DOBITKA U TOKU PERIODA   
301 I DOBICI UTVRĐENI DIREKTNO U KAPITALU (302 do 307) 648.20619.968.013
302 1. Dobici po osnovu smanjenja revalorizacionih rezervi na stalnim sredstvima, osim HOV raspoloživih za prodaju 539.512235.218
303 2. Dobici po osnovu promjene fer vrijednosti HOV raspoloživih za prodaju   
304 3. Dobici po osnovu prevođenja finansijskih izvještaja inostranog poslovanja   
305 4. Aktuarski dobici od planova definisanih primanja   
306 5. Efektivni dio dobitaka po osnovu zaštite od rizika gotovinskih tokova   
307 6. Ostali dobici utvrđeni direktno u kapitalu 108.69419.732.795
308 II GUBICI UTVRĐENI DIREKTNO U KAPITALU (309 do 313) 883.59617.073.527
309 1. Gubici po osnovu promjene fer vrijednosti HOV raspoloživih za prodaju   
310 2. Gubici po osnovu prevođenja finansijskih izvještaja inostranog poslovanja   
311 3. Aktuarski gubici od planova definisanih primanja   
312 4. Efektivni dio gubitaka po osnovu zaštite od rizika gotovinskih tokova   
313 5. Ostali gubici utvrđeni direktno u kapitalu 883.59617.073.527
314 R. OSTALI DOBICI ILI GUBICI U PERIODU (301-308) ili (308-301) -235.3902.894.486
315 S. POREZ NA DOBITAK KOJI SE ODNOSI NA OSTALE DOBITKE I GUBITKE   
316 T. NETO REZULTAT PO OSNOVU OSTALIH DOBITAKA I GUBITAKA U PERIODU (314±315) -235.3902.894.486
317 I UKUPAN NETO DOBITAK U OBRAČUNSKOM PERIODU (298-299±316) 03.091.953
318 II UKUPAN NETO GUBITAK U OBRAČUNSKOM PERIODU (299-298±316) 1.584.4580