Polugodišnji bilans uspjeha za 2009. godinu

Elektrohercegovina a.d. Trebinje

AOPPozicijaNeto
tekuća
Neto
prethodna
201 A. PRIHODI I RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANjA
I PRIHODI REDOVNE DJELATNOSTI (202+206+210+211+212+213-214)
11.443.29810.774.193
202 1. Prihodi od prodaje robe (203 do 205) 10.584.35610.164.484
203 a) Prihodi od prodaje robe povezanim pravnim licima 9.8635.773
204 b) Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu 10.574.49310.158.711
205 v) Prihodi od prodaje robe na inostranom tržištu   
206 2. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga (207 do 209) 292.307211.731
207 a) Prihodi od prodaje proizvoda i usluga povezanim pravnim licima   
208 b) Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu 292.307211.731
209 v) Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na inostranom tržištu   
210 3. Efekti promjena vrijednosti biološke imovine i aktiviranja učinaka 380.824294.663
211 4. Prihodi od premija, subvencija, dotacija i sl.   
212 5. Drugi poslovni prihodi 185.811103.315
213 6. Povećanje vrijednosti zaliha učinaka   
214 7. Smanjenje vrijednosti zaliha učinaka   
215 II RASHODI REDOVNE DJELATNOSTI (216 do 220 + 223 do 228) 11.693.92411.050.465
216 1. Nabavna vrijednost prodate robe   
217 2. Troškovi materijala za izradu 1.4997.472
218 3. Troškovi ostalog materijala 183.840200.579
219 4. Troškovi goriva i energije 5.442.6095.400.460
220 5. Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi (221 + 222) 4.007.0173.246.504
221 a) Troškovi bruto zarada i bruto naknada zarada 2.761.2982.222.236
222 b) Ostali lični rashodi 1.245.7191.024.268
223 6. Troškovi proizvodnih usluga 209.353242.740
224 7. Troškovi amortizacije 1.187.6841.375.481
225 8. Troškovi rezervisanja za materijalne troškove   
226 9. Nematerijalni troškovi (osim poreza i doprinosa) 612.495535.526
227 10. Troškovi poreza 6.05041.703
228 11. Troškovi doprinosa 43.3770
229 III OSTALI PRIHODI (230 do 238) 17.912927.102
230 1. Dobici od prodaje osnovnih sredstava i nematerijalnih ulaganja   
231 2. Dobici od prodaje učešća i dugoročnih hartija od vrijednosti   
232 3. Dobici od prodaje materijala   
233 4. Dobici po osnovu ulaganja u nekretnine   
234 5. Viškovi   
235 6. Prihodi od smanjenja obaveza   
236 7. Dobici po osnovu prodaje stalnih sredstava namijenjenih otuđenju   
237 8. Naplaćena otpisana potraživanja 3.086913.471
238 9. Nepomenuti ostali prihodi 14.82613.631
239 IV OSTALI RASHODI (240 do 248) 83.0201.047.864
240 1. Gubici na osnovu rashodovanja i otpisa osnovnih sredstava i nematerijalnih ulaganja 08.438
241 2. Gubici na osnovu prodaje osnovnih sredstava i nematerijalnih ulaganja   
242 3. Gubici na osnovu prodaje učešća i dugoročnih hartija od vrijednosti   
243 4. Gubici od prodaje materijala   
244 5. Manjkovi   
245 6. Otpisi obrtnih sredstava 29.3731.034.435
246 7. Gubici po osnovu prodaje stalnih sredstava namijenjenih otuđenju   
247 8. Gubici po osnovu ulaganja u nekretnine   
248 9. Nepomenuti ostali rashodi 53.6474.991
249 V DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANjA (201+229-215-239)   
250 VI GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANjA (215+239-201-229) 315.734397.034
251 B. FINANSIJSKI PRIHODI I RASHODI
I FINANSIJSKI PRIHODI (252 do 256)
338.376511.069
252 1. Finansijski prihodi od povezanih pravnih lica   
253 2. Prihodi od kamata 325.095495.114
254 3. Pozitivne kursne razlike 0323
255 4. Dobici po osnovu promjene fer vrijednosti ulaganja u nekretnine   
256 5. Ostali finansijski prihodi 13.28115.632
257 II FINANSIJSKI RASHODI (258 do 263) 15.1705.957
258 1. Finansijski rashodi iz odnosa sa povezanim pravnim licima   
259 2. Rashodi kamata 14.4835.593
260 3. Negativne kursne razlike 522304
261 4. Otpisi dugoročnih finansijskih plasmana   
262 5. Gubici po osnovu promjene fer vrijednosti ulaganja u nekretnine   
263 6. Ostali finansijski rashodi 16560
264 III DOBITAK FINANSIRANjA (251-257) 323.206505.112
265 IV GUBITAK FINANSIRANjA (257-251)   
266 V.PRIHODI I RASHODI OD USKLAĐIVANjA VRIJEDNOSTI STALNE IMOVINE
I PRIHODI OD USKLAĐIVANjA VRIJEDNOSTI STALNE IMOVINE (267+268)
  
267 1. Prihodi od revalorizacije materijalnih i nematerijalnih sredstava   
268 2.Prihodi na osnovu poništavanja imparitetnih gubitaka   
269 II RASHODI OD USKLAĐIVANjA VRIJEDNOSTI STALNE IMOVINE (270+271)   
270 1. Rashodi na osnovu revalorizacije materijalnih i nematerijalnih sredstava   
271 2. Rashodi na osnovu priznavanja imparitetnih gubitaka   
272 III DOBITAK OD USKLAĐIVANjA (266-269)   
273 IV GUBITAK OD USKLAĐIVANjA (269-266)   
274 G. BRUTO REZULTAT
I BRUTO DOBITAK (249+264+272-250-265-273)
7.472108.078
275 II BRUTO GUBITAK (250+265+273-249-264-272)   
276 D. I TEKUĆI I ODLOŽENI POREZ NA DOBIT
I RASHODI TEKUĆIH I ODLOŽENIH PORESKIH OBAVEZA
  
277 II PRIHODI TEKUĆIH I ODLOŽENIH PORESKIH SREDSTAVA   
278 Đ. NETO REZULTAT
I NETO DOBITAK (274-276+277)
7.472108.078
279 II NETO GUBITAK (275-277+276)   
280 III NETO GUBITAK (274-276+277)   
281 E. UKUPNI PRIHODI (201+229+251+266) 11.799.58612.212.364
282 Ž. UKUPNI RASHODI (215+239+257+269) 11.792.11412.104.286
283 Prosječni broj zaposlenih u periodu na osnovu sati rada 319,16300,87
284 Prosječni broj zaposlenih u periodu na osnovu stanja na kraju mjeseca 308,5296