Bilans uspjeha za 2012. godinu

Elektrohercegovina a.d. Trebinje

AOPPozicijaNeto
tekuća
Neto
prethodna
201 I POSLOVNI PRIHODI (202+206+210+211-212+213-214+215) 22.543.65223.139.433
202 1. Prihodi od prodaje robe (203 do 205) 21.640.13222.044.679
203 a) Prihodi od prodaje robe povezanim pravnim licima 1.183.1401.709.197
204 b) Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu 20.456.99220.335.482
205 v) Prihodi od prodaje robe na inostranom tržištu   
206 2. Prihodi od prodaje učinaka (207 do 209) 256.689315.948
207 a) Prihodi od prodaje učinaka povezanim pravnim licima 27.07228.173
208 b) Prihodi od prodaje učinaka na domaćem tržištu 229.617287.775
209 v) Prihodi od prodaje učinaka na inostranom tržištu   
210 3. Prihodi od aktiviranja ili potrošnje robe i učinaka 476.528665.805
211 4. Povećanje vrijednosti zaliha učinaka   
212 5. Smanjenje vrijednosti zaliha učinaka   
213 6. Povećanje vrijednosti investicionih nekretnina i bioloških sredstava koja se ne amortizuju   
214 7. Smanjenje vrijednosti investicionih nekretnina i bioloških sredstava koja se ne amortizuju   
215 8. Ostali poslovni prihodi 170.303113.001
216 II POSLOVNI RASHODI (217+218+219+222+223+226+227+228) 25.453.47725.412.355
217 1. Nabavna vrijednost prodate robe 10.091.32010.341.205
218 2. Troškovi materijala 960.658860.339
219 3. Troškovi zarada, naknada zarada i ostalih ličnih rashoda (220+221) 8.614.0598.488.854
220 a) Troškovi bruto zarada i bruto naknada zarada 7.139.0296.942.788
221 b) Ostali lični rashodi 1.475.0301.546.066
222 4. Troškovi proizvodnih usluga 361.471320.297
223 5. Troškovi amortizacije i rezervisanja (224+225) 4.463.1644.360.394
224 a) Troškovi amortizacije 4.391.8234.294.214
225 b) Troškovi rezervisanja 71.34166.180
226 6. Nematerijalni troškovi (bez poreza i doprinosa) 809.267888.191
227 7. Troškovi poreza 77.03955.693
228 8. Troškovi doprinosa 76.49997.382
229 B. POSLOVNI DOBITAK (201-216)   
230 V. POSLOVNI GUBITAK (216-201) 2.909.8252.272.922
231 I FINANSIJSKI PRIHODI (232 do 237) 1.513.0461.232.200
232 1. Finansijski prihodi od povezanih pravnih lica 0248
233 2. Prihodi od kamata 1.449.4231.186.793
234 3. Pozitivne kursne razlike 6.091245
235 4. Prihodi od efekata valutne klauzule   
236 5. Prihodi od učešća u dobitku zajedničkih ulaganja   
237 6. Ostali finansijski prihodi 57.53244.914
238 II FINANSIJSKI RASHODI (239 do 243) 427.61133.261
239 1. Finansijski rashodi po osnovu odnosa povezanih pravnih lica   
240 2. Rashodi kamata 427.42126.633
241 3. Negativne kursne razlike 1896.624
242 4. Rashodi po osnovu valutne klauzule   
243 5. Ostali finansijski rashodi 14
244 D. DOBITAK REDOVNE AKTIVNOSTI (229+231-238) ili (230+231-238)   
245 Đ. GUBITAK REDOVNE AKTIVNOSTI (-229-231+238) ili (230-231+238) 1.824.3901.073.983
246 I OSTALI PRIHODI (247 do 256) 2.066.6092.079.131
247 1. Dobici po osnovu prodaje nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme   
248 2. Dobici po osnovu prodaje investicionih nekretnina   
249 3. Dobici po osnovu prodaje bioloških sredstava   
250 4. Dobici po osnovu prodaje sredstava obustavljenog poslovanja   
251 5. Dobici po osnovu prodaje učešća u kapitalu i dugoročnih HOV   
252 6. Dobici po osnovu prodaje materijala   
253 7. Viškovi, izuzimajući viškove zaliha učinaka 9.815625
254 8. Naplaćena otpisana potraživanja 1.734.2022.014.031
255 9. Prihodi po osnovu ugovorene zaštite od rizika, koji ne ispunjavaju uslove da se iskažu u okviru revalorizacionih rezervi   
256 10. Prihodi od smanjenja obaveza, ukidanja neiskorištenih dugoročnih rezervisanja i ostali nepomenuti prihodi 322.59264.475
257 II OSTALI RASHODI (258 do 267) 190.521963.362
258 1. Gubici po osnovu prodaje i rashodovanja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme 21.9544.869
259 2. Gubici po osnovu prodaje i rashodovanja investicionih nekretnina   
260 3. Gubici po osnovu prodaje i rashodovanja bioloških sredstava   
261 4. Gubici po osnovu prodaje sredstava obustavljenog poslovanja   
262 5. Gubici po osnovu prodaje učešća u kapitalu i dugoročnih HOV   
263 6. Gubici po osnovu prodatog materijala   
264 7. Manjkovi, izuzimajući manjkove zaliha učinaka 7.4095.195
265 8. Rashodi po osnovu zaštite od rizika   
266 9. Rashodi po osnovu ispravke vrijednosti i otpisa potraživanja 33.580810.566
267 10. Rashodi po osnovu rashodovanja zaliha materijala i robe i ostali rashodi 127.578142.732
268 Ž. DOBITAK PO OSNOVU OSTALIH PRIHODA I RASHODA (246-257) 1.876.0881.115.769
269 Z. GUBITAK PO OSNOVU OSTALIH PRIHODA I RASHODA (257-246)   
270 I PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (271 do 279)   
271 1. Prihodi od usklađivanja vrijednosti nematerijalnih ulaganja   
272 2. Prihodi od usklađivanja vrijednosti nekretnina, postrojenja i opreme   
273 3. Prihodi od usklađivanja vrijednosti investicionih nekretnina za koje se obračunava amortizacija   
274 4. Prihodi od usklađivanja vrijednosti bioloških sredstva za koje se obračunava amortizacija   
275 5. Prihodi od usklađivanja vrijednosti dugoročnih finansijskih plasmana i fin. sredstava raspoloživih za prodaju   
276 6. Prihodi od usklađivanja vrijednosti zaliha materijala i robe   
277 7. Prihodi od usklađivanja vrijednosti kratkoročnih finansijskih plasmana   
278 8. Prihodi od usklađivanja vrijednosti kapitala   
279 9. Prihodi od usklađivanja vrijednosti ostale imovine   
280 II RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (281 do 288)   
281 1. Obezvrjeđenje nematerijalnih ulaganja   
282 2. Obezvrjeđenje nekretnina, postrojenja i opreme   
283 3. Obezvrjeđenje investicionih nekretnina za koje se obračunava amortizacija   
284 4. Obezvrjeđenje bioloških sredstva za koja se obračunava amortizacija   
285 5. Obezvrjeđenje dugoročnih finansijskih plasmana i finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju   
286 6. Obezvrjeđenje zaliha materijala i robe   
287 7. Obezvrjeđenje kratkoročnih finansijskih plasmana   
288 8. Obezvrjeđenje ostale imovine   
289 J. DOBITAK PO OSNOVU USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (270-280)   
290 K. GUBITAK PO OSNOVU USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (280-270)   
291 L. PRIHODI PO OSNOVU PROMJENE RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA I ISPRAVKE GREŠAKA IZ RANIJIH GODINA   
292 LJ. RASHODI PO OSNOVU PROMJENE RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA I ISPRAVKE GREŠAKA IZ RANIJIH GODINA   
293 1. Dobitak prije oporezivanja (244+268+289+291-245-269-290-292) 51.69841.786
294 2. Gubitak prije oporezivanja (245+269+290+292-244-268-289-291)   
295 1. Poreski rashodi perioda   
296 2. Odloženi poreski rashodi perioda 15.61411.194
297 3. Odloženi poreski prihodi perioda   
298 1. Neto dobitak tekuće godine (293-294-295-296+297) 36.08430.592
299 2. Neto gubitak tekuće godine (294-293+295+296-297)   
300 UKUPNI PRIHODI (201+231+246+270+291) 26.123.30726.450.764
301 UKUPNI RASHODI (216+238+257+280+292) 26.071.60926.408.978
302 O. MEĐUDIVIDENDE I DRUGI VIDOVI RASPODJELE DOBITKA U TOKU PERIODA   
303 Dio neto dobitka/gubitka koji pripada većinskim vlasnicima 23.45519.985
304 Dio neto dobitka/gubitka koji pripada manjinskim vlasnicima 12.62910.707
305 Obična zarada po akciji   
306 Razrijeđena zarada po akciji   
307 Prosječan broj zaposlenih po osnovu časova rada 328328
308 Prosječan broj zaposlenih po osnovu stanja na kraju mjeseca 337320
400 A. NETO DOBITAK ILI GUBITAK PERIODA (298 ili 299) 36.08430.592
401 I DOBICI UTVRĐENI DIREKTNO U KAPITALU (402 do 407) 010.210.892
402 1. Dobici po osnovu smanjenja revalorizacionih rezervi na stalnim sredstvima, osim HOV raspoloživih za prodaju   
403 2. Dobici po osnovu promjene fer vrijednosti HOV raspoloživih za prodaju   
404 3. Dobici po osnovu prevođenja finansijskih izvještaja inostranog poslovanja   
405 4. Aktuarski dobici od planova definisanih primanja   
406 5. Efektivni dio dobitaka po osnovu zaštite od rizika gotovinskih tokova   
407 6. Ostali dobici utvrđeni direktno u kapitalu 010.210.892
408 II GUBICI UTVRĐENI DIREKTNO U KAPITALU (409 do 413)   
409 1. Gubici po osnovu promjene fer vrijednosti HOV raspoloživih za prodaju   
410 2. Gubici po osnovu prevođenja finansijskih izvještaja inostranog poslovanja   
411 3. Aktuarski gubici od planova definisanih primanja   
412 4. Efektivni dio gubitaka po osnovu zaštite od rizika gotovinskih tokova   
413 5. Ostali gubici utvrđeni direktno u kapitalu   
414 B. OSTALI DOBICI ILI GUBICI U PERIODU (401-408) ili (408-401) 010.210.892
415 V. POREZ NA DOBITAK KOJI SE ODNOSI NA OSTALE DOBITKE I GUBITKE   
416 G. NETO REZULTAT PO OSNOVU OSTALIH DOBITAKA I GUBITAKA U PERIODU (414±415) 010.210.892
417 I UKUPAN NETO DOBITAK U OBRAČUNSKOM PERIODU (400±416) 36.08410.241.484
418 II UKUPAN NETO GUBITAK U OBRAČUNSKOM PERIODU (400±416)