Bilans uspjeha za 2013. godinu

Elektrohercegovina a.d. Trebinje

AOPPozicijaNeto
tekuća
Neto
prethodna
201 I POSLOVNI PRIHODI (202+206+210+211-212+213-214+215) 23.109.17922.543.652
202 1. Prihodi od prodaje robe (203 do 205) 22.111.04721.640.132
203 a) Prihodi od prodaje robe povezanim pravnim licima 1.726.9111.183.140
204 b) Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu 20.384.13620.456.992
205 v) Prihodi od prodaje robe na inostranom tržištu   
206 2. Prihodi od prodaje učinaka (207 do 209) 430.070256.689
207 a) Prihodi od prodaje učinaka povezanim pravnim licima 124.89527.072
208 b) Prihodi od prodaje učinaka na domaćem tržištu 305.175229.617
209 v) Prihodi od prodaje učinaka na inostranom tržištu   
210 3. Prihodi od aktiviranja ili potrošnje robe i učinaka 450.229476.528
211 4. Povećanje vrijednosti zaliha učinaka   
212 5. Smanjenje vrijednosti zaliha učinaka   
213 6. Povećanje vrijednosti investicionih nekretnina i bioloških sredstava koja se ne amortizuju   
214 7. Smanjenje vrijednosti investicionih nekretnina i bioloških sredstava koja se ne amortizuju   
215 8. Ostali poslovni prihodi 117.833170.303
216 II POSLOVNI RASHODI (217+218+219+222+223+226+227+228) 25.801.29225.453.477
217 1. Nabavna vrijednost prodate robe 10.301.52510.091.320
218 2. Troškovi materijala 923.737960.658
219 3. Troškovi zarada, naknada zarada i ostalih ličnih rashoda (220+221) 8.607.0858.614.059
220 a) Troškovi bruto zarada i bruto naknada zarada 7.199.7317.139.029
221 b) Ostali lični rashodi 1.407.3541.475.030
222 4. Troškovi proizvodnih usluga 388.858361.471
223 5. Troškovi amortizacije i rezervisanja (224+225) 4.609.2004.463.164
224 a) Troškovi amortizacije 4.526.5894.391.823
225 b) Troškovi rezervisanja 82.61171.341
226 6. Nematerijalni troškovi (bez poreza i doprinosa) 824.661809.267
227 7. Troškovi poreza 81.57577.039
228 8. Troškovi doprinosa 64.65176.499
229 B. POSLOVNI DOBITAK (201-216)   
230 V. POSLOVNI GUBITAK (216-201) 2.692.1132.909.825
231 I FINANSIJSKI PRIHODI (232 do 237) 1.060.7761.513.046
232 1. Finansijski prihodi od povezanih pravnih lica   
233 2. Prihodi od kamata 983.4731.449.423
234 3. Pozitivne kursne razlike 11.4256.091
235 4. Prihodi od efekata valutne klauzule   
236 5. Prihodi od učešća u dobitku zajedničkih ulaganja   
237 6. Ostali finansijski prihodi 65.87857.532
238 II FINANSIJSKI RASHODI (239 do 243) 343.243427.611
239 1. Finansijski rashodi po osnovu odnosa povezanih pravnih lica   
240 2. Rashodi kamata 343.232427.421
241 3. Negativne kursne razlike  189
242 4. Rashodi po osnovu valutne klauzule   
243 5. Ostali finansijski rashodi 111
244 D. DOBITAK REDOVNE AKTIVNOSTI (229+231-238) ili (230+231-238)   
245 Đ. GUBITAK REDOVNE AKTIVNOSTI (-229-231+238) ili (230-231+238) 1.974.5801.824.390
246 I OSTALI PRIHODI (247 do 256) 2.198.0652.066.609
247 1. Dobici po osnovu prodaje nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme 21.780 
248 2. Dobici po osnovu prodaje investicionih nekretnina   
249 3. Dobici po osnovu prodaje bioloških sredstava   
250 4. Dobici po osnovu prodaje sredstava obustavljenog poslovanja   
251 5. Dobici po osnovu prodaje učešća u kapitalu i dugoročnih HOV   
252 6. Dobici po osnovu prodaje materijala   
253 7. Viškovi, izuzimajući viškove zaliha učinaka 7.1119.815
254 8. Naplaćena otpisana potraživanja 2.024.4421.734.202
255 9. Prihodi po osnovu ugovorene zaštite od rizika, koji ne ispunjavaju uslove da se iskažu u okviru revalorizacionih rezervi   
256 10. Prihodi od smanjenja obaveza, ukidanja neiskorištenih dugoročnih rezervisanja i ostali nepomenuti prihodi 144.732322.592
257 II OSTALI RASHODI (258 do 267) 185.008190.521
258 1. Gubici po osnovu prodaje i rashodovanja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme 21.17121.954
259 2. Gubici po osnovu prodaje i rashodovanja investicionih nekretnina   
260 3. Gubici po osnovu prodaje i rashodovanja bioloških sredstava   
261 4. Gubici po osnovu prodaje sredstava obustavljenog poslovanja   
262 5. Gubici po osnovu prodaje učešća u kapitalu i dugoročnih HOV   
263 6. Gubici po osnovu prodatog materijala   
264 7. Manjkovi, izuzimajući manjkove zaliha učinaka 8767.409
265 8. Rashodi po osnovu zaštite od rizika   
266 9. Rashodi po osnovu ispravke vrijednosti i otpisa potraživanja 3.33333.580
267 10. Rashodi po osnovu rashodovanja zaliha materijala i robe i ostali rashodi 159.628127.578
268 Ž. DOBITAK PO OSNOVU OSTALIH PRIHODA I RASHODA (246-257) 2.013.0571.876.088
269 Z. GUBITAK PO OSNOVU OSTALIH PRIHODA I RASHODA (257-246)   
270 I PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (271 do 279)   
271 1. Prihodi od usklađivanja vrijednosti nematerijalnih ulaganja   
272 2. Prihodi od usklađivanja vrijednosti nekretnina, postrojenja i opreme   
273 3. Prihodi od usklađivanja vrijednosti investicionih nekretnina za koje se obračunava amortizacija   
274 4. Prihodi od usklađivanja vrijednosti bioloških sredstva za koje se obračunava amortizacija   
275 5. Prihodi od usklađivanja vrijednosti dugoročnih finansijskih plasmana i fin. sredstava raspoloživih za prodaju   
276 6. Prihodi od usklađivanja vrijednosti zaliha materijala i robe   
277 7. Prihodi od usklađivanja vrijednosti kratkoročnih finansijskih plasmana   
278 8. Prihodi od usklađivanja vrijednosti kapitala   
279 9. Prihodi od usklađivanja vrijednosti ostale imovine   
280 II RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (281 do 288)   
281 1. Obezvrjeđenje nematerijalnih ulaganja   
282 2. Obezvrjeđenje nekretnina, postrojenja i opreme   
283 3. Obezvrjeđenje investicionih nekretnina za koje se obračunava amortizacija   
284 4. Obezvrjeđenje bioloških sredstva za koja se obračunava amortizacija   
285 5. Obezvrjeđenje dugoročnih finansijskih plasmana i finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju   
286 6. Obezvrjeđenje zaliha materijala i robe   
287 7. Obezvrjeđenje kratkoročnih finansijskih plasmana   
288 8. Obezvrjeđenje ostale imovine   
289 J. DOBITAK PO OSNOVU USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (270-280)   
290 K. GUBITAK PO OSNOVU USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (280-270)   
291 L. PRIHODI PO OSNOVU PROMJENE RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA I ISPRAVKE GREŠAKA IZ RANIJIH GODINA   
292 LJ. RASHODI PO OSNOVU PROMJENE RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA I ISPRAVKE GREŠAKA IZ RANIJIH GODINA 9.760 
293 1. Dobitak prije oporezivanja (244+268+289+291-245-269-290-292) 28.71751.698
294 2. Gubitak prije oporezivanja (245+269+290+292-244-268-289-291)   
295 1. Poreski rashodi perioda   
296 2. Odloženi poreski rashodi perioda 7.53015.614
297 3. Odloženi poreski prihodi perioda 71.528 
298 1. Neto dobitak tekuće godine (293-294-295-296+297) 92.71536.084
299 2. Neto gubitak tekuće godine (294-293+295+296-297)   
300 UKUPNI PRIHODI (201+231+246+270+291) 26.368.02026.123.307
301 UKUPNI RASHODI (216+238+257+280+292) 26.339.30326.071.609
302 O. MEĐUDIVIDENDE I DRUGI VIDOVI RASPODJELE DOBITKA U TOKU PERIODA   
303 Dio neto dobitka/gubitka koji pripada većinskim vlasnicima 60.26523.455
304 Dio neto dobitka/gubitka koji pripada manjinskim vlasnicima 32.45012.629
305 Obična zarada po akciji 0,00460,0018
306 Razrijeđena zarada po akciji   
307 Prosječan broj zaposlenih po osnovu časova rada 337337
308 Prosječan broj zaposlenih po osnovu stanja na kraju mjeseca 330328
400 A. NETO DOBITAK ILI GUBITAK PERIODA (298 ili 299) 92.71536.084
401 I DOBICI UTVRĐENI DIREKTNO U KAPITALU (402 do 407)   
402 1. Dobici po osnovu smanjenja revalorizacionih rezervi na stalnim sredstvima, osim HOV raspoloživih za prodaju   
403 2. Dobici po osnovu promjene fer vrijednosti HOV raspoloživih za prodaju   
404 3. Dobici po osnovu prevođenja finansijskih izvještaja inostranog poslovanja   
405 4. Aktuarski dobici od planova definisanih primanja   
406 5. Efektivni dio dobitaka po osnovu zaštite od rizika gotovinskih tokova   
407 6. Ostali dobici utvrđeni direktno u kapitalu   
408 II GUBICI UTVRĐENI DIREKTNO U KAPITALU (409 do 413)   
409 1. Gubici po osnovu promjene fer vrijednosti HOV raspoloživih za prodaju   
410 2. Gubici po osnovu prevođenja finansijskih izvještaja inostranog poslovanja   
411 3. Aktuarski gubici od planova definisanih primanja   
412 4. Efektivni dio gubitaka po osnovu zaštite od rizika gotovinskih tokova   
413 5. Ostali gubici utvrđeni direktno u kapitalu   
414 B. OSTALI DOBICI ILI GUBICI U PERIODU (401-408) ili (408-401)   
415 V. POREZ NA DOBITAK KOJI SE ODNOSI NA OSTALE DOBITKE I GUBITKE   
416 G. NETO REZULTAT PO OSNOVU OSTALIH DOBITAKA I GUBITAKA U PERIODU (414±415)   
417 I UKUPAN NETO DOBITAK U OBRAČUNSKOM PERIODU (400±416) 92.71536.084
418 II UKUPAN NETO GUBITAK U OBRAČUNSKOM PERIODU (400±416)