Bilans uspjeha za 2016. godinu

Elektrohercegovina a.d. Trebinje

AOPPozicijaNeto
tekuća
Neto
prethodna
201 I - POSLOVNI PRIHODI (202 + 206 + 210 + 211 - 212 + 213 - 214 + 215) 26.134.28024.906.613
202 1. Prihodi od prodaje robe (203 do 205) 24.852.67623.498.050
203 a) Prihodi od prodaje robe povezanim pravnim licima 2.176.8891.955.771
204 b) Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu 22.675.78721.542.279
205 v) Prihodi od prodaje robe na inostranom tržištu   
206 2. Prihodi od prodaje učinaka (207 do 209) 724.862644.148
207 a) Prihodi od prodaje učinaka povezanim pravnim licima 196.60752.723
208 b) Prihodi od prodaje učinaka na domaćem tržištu 528.255591.425
209 v) Prihodi od prodaje učinaka na inostranom tržištu   
210 3. Prihodi od aktiviranja ili potrošnje robe i učinaka 478.372668.820
211 4. Povećanje vrijednosti zaliha učinaka   
212 5. Smanjenje vrijednosti zaliha učinaka   
213 6. Povećanje vrijednosti investicionih nekretnina i bioloških sredstava koja se ne amortizuju   
214 7. Smanjenje vrijednosti investicionih nekretnina i bioloških sredstava koja se ne amortizuju   
215 8. Ostali poslovni prihodi 78.37095.595
216 II - POSLOVNI RASHODI (217 + 218 + 219 + 222 + 223 + 226 + 227 + 228) 28.486.81627.173.041
217 1. Nabavna vrijednost prodate robe 11.768.25410.818.286
218 2. Troškovi materijala 936.2431.003.982
219 3. Troškovi zarada, naknada zarada i ostalih ličnih rashoda (220 + 221) 9.171.5129.017.793
220 a) Troškovi bruto zarada i bruto naknada zarada 7.731.4117.597.929
221 b) Ostali lični rashodi 1.440.1011.419.864
222 4. Troškovi proizvodnih usluga 703.175537.098
223 5. Troškovi amortizacije i rezervisanja (224 + 225) 4.908.8454.851.949
224 a) Troškovi amortizacije 4.748.8454.725.100
225 b) Troškovi rezervisanja 160.000126.849
226 6. Nematerijalni troškovi (bez poreza i doprinosa) 838.241725.937
227 7. Troškovi poreza 94.56784.327
228 8. Troškovi doprinosa 65.979133.669
229 B. POSLOVNI DOBITAK (201 - 216)   
230 V. POSLOVNI GUBITAK (216 - 201) 2.352.5362.266.428
231 I - FINANSIJSKI PRIHODI (232 do 237) 488.4621.015.227
232 1. Finansijski prihodi od povezanih pravnih lica 340
233 2. Prihodi od kamata 418.542956.464
234 3. Pozitivne kursne razlike 2.26156
235 4. Prihodi od efekata valutne klauzule   
236 5. Prihodi od učešća u dobitku zajedničkih ulaganja   
237 6. Ostali finansijski prihodi 67.62558.707
238 II - FINANSIJSKI RASHODI (239 do 243) 145.483198.820
239 1. Finansijski rashodi po osnovu odnosa povezanih pravnih lica   
240 2. Rashodi kamata 143.043183.156
241 3. Negativne kursne razlike 2.43815.664
242 4. Rashodi po osnovu valutne klauzule   
243 5. Ostali finansijski rashodi 20
244 D. DOBITAK REDOVNE AKTIVNOSTI (229 + 231 - 238) ili (231 - 238 - 230)   
245 Đ. GUBITAK REDOVNE AKTIVNOSTI (230 + 238 - 231) ili (238 - 229 - 231) 2.009.5571.450.021
246 I - OSTALI PRIHODI (247 do 256) 2.671.4342.470.340
247 1. Dobici po osnovu prodaje nematerijalnih sredstava, nekretnina, postrojenja i opreme 17.1000
248 2. Dobici po osnovu prodaje investicionih nekretnina   
249 3. Dobici po osnovu prodaje bioloških sredstava   
250 4. Dobici po osnovu prodaje sredstava obustavljenog poslovanja   
251 5. Dobici po osnovu prodaje učešća u kapitalu i HOV   
252 6. Dobici po osnovu prodaje materijala   
253 7. Viškovi, izuzimajući viškove zaliha učinaka 4081.789.841
254 8. Naplaćena otpisana potraživanja 2.421.656544.146
255 9. Prihodi po osnovu ugovorene zaštite od rizika, koji ne ispunjavaju uslove da se iskažu u okviru revalorizacionih rezervi   
256 10. Prihodi od smanjenja obaveza, ukidanja neiskorišćenih dugoročnih rezervisanja i ostali nepomenuti prihodi 232.270136.353
257 II - OSTALI RASHODI (258 do 267) 499.028895.776
258 1. Gubici po osnovu prodaje i rashodovanja nematerijalnih sredstava, nekretnina, postrojenja i opreme 6.11697.141
259 2. Gubici po osnovu prodaje i rashodovanja investicionih nekretnina   
260 3. Gubici po osnovu prodaje i rashodovanja bioloških sredstava   
261 4. Gubici po osnovu prodaje sredstava obustavljenog poslovanja   
262 5. Gubici po osnovu prodaje učešća u kapitalu i HOV   
263 6. Gubici po osnovu prodaje materijala   
264 7. Manjkovi, izuzimajući manjkove zaliha učinaka 3.2783.133
265 8. Rashodi po osnovu zaštite od rizika koji ne ispunjavaju uslove da se iskažu u okviru revalorizacionih rezervi   
266 9. Rashodi po osnovu ispravke vrijednosti i otpisa potraživanja 389.542676.771
267 10. Rashodi po osnovu rashodovanja zaliha materijala i robe i ostali rashodi 100.092118.731
268 Ž. DOBITAK PO OSNOVU OSTALIH PRIHODA I RASHODA (246 - 257) 2.172.4061.574.564
269 Z. GUBITAK PO OSNOVU OSTALIH PRIHODA I RASHODA (257 - 246)   
270 I - PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (271 do 279) 6.8530
271 1. Prihodi od usklađivanja vrijednosti nematerijalnih sredstava   
272 2. Prihodi od usklađivanja vrijednosti nekretnina, postrojenja i opreme 6.8530
273 3. Prihodi od usklađivanja vrijednosti investicionih nekretnina za koje se obračunava amortizacija   
274 4. Prihodi od usklađivanja vrijednosti bioloških sredstava za koje se obračunava amortizacija   
275 5. Prihodi od usklađivanja vrijednosti dugoročnih finansijskih plasmana i finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju   
276 6. Prihodi od usklađivanja vrijednosti zaliha materijala i robe   
277 7. Prihodi od usklađivanja vrijednosti kratkoročnih finansijskih plasmana   
278 8. Prihodi od usklađivanja vrijednosti kapitala (negativni Goodwill)   
279 9. Prihodi od usklađivanja vrijednosti ostale imovine   
280 II - RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (281 do 289)   
281 1. Obezvrjeđenje nematerijalnih sredstava   
282 2. Obezvrjeđenje nekretnina, postrojenja i opreme   
283 3. Obezvrjeđenje investicionih nekretnina za koje se obračunava amortizacija   
284 4. Obezvrjeđenje bioloških sredstava za koja se obračunava amortizacija   
285 5. Obezvrjeđenje dugoročnih finansijskih plasmana i finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju   
286 6. Obezvrjeđenje zaliha materijala i robe   
287 7. Obezvrjeđenje kratkoročnih finansijskih plasmana   
288 8. Obezvrjeđenje potraživanja primjenom indirektne metode utvrđivanja otpisa potraživanja   
289 9. Obezvrjeđenje ostale imovine   
290 J. DOBITAK PO OSNOVU USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (270 - 280) 6.8530
291 K. GUBITAK PO OSNOVU USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (280 - 270)   
292 L. PRIHODI PO OSNOVU PROMJENE RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA I ISPRAVKE GREŠAKA IZ RANIJIH GODINA   
293 LJ. RASHODI PO OSNOVU PROMJENE RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA I ISPRAVKE GREŠAKA IZ RANIJIH GODINA   
294 1. Dobitak prije oporezivanja (244 + 268 + 290 + 292 - 293 - 245 - 269 - 291) 169.702124.543
295 2. Gubitak prije oporezivanja (245 + 269 + 291 + 293 - 292 - 244 - 268 - 290)   
296 1. Poreski rashodi perioda 151.356170.542
297 2. Odloženi poreski rashodi perioda   
298 3. Odloženi poreski prihodi perioda 77.03356.458
299 1. Neto dobitak tekuće godine (294 - 295 - 296 - 297 + 298) 95.37910.459
300 2. Neto gubitak tekuće godine (295 - 294 + 296 + 297 - 298)   
301 UKUPNI PRIHODI (201 + 231 + 246 + 270 + 292) 29.301.02928.392.180
302 UKUPNI RASHODI (216 + 238 + 257 + 280 + 293) 29.131.32728.267.637
303 O. MEĐUDIVIDENDE I DRUGI VIDOVI RASPODJELE DOBITKA U TOKU PERIODA   
304 Dio neto dobitka/gubitka koji pripada većinskim vlasnicima 61.9966.798
305 Dio neto dobitka/gubitka koji pripada manjinskim vlasnicima 33.3833.661
306 Obična zarada po akciji 00
307 Razrijeđena zarada po akciji   
308 Prosječan broj zaposlenih po osnovu časova rada 360363
309 Prosječan broj zaposlenih po osnovu stanja na kraju mjeseca 357359
400 A. NETO DOBITAK ILI NETO GUBITAK PERIODA (299 ili 300) 95.37910.459
401 I - DOBICI UTVRĐENI DIREKTNO U KAPITALU (402 do 407) 03.682.891
402 1. Dobici po osnovu smanjenja revalorizacionih rezervi na stalnim sredstvima, osim HOV raspoloživih za prodaju   
403 2. Dobici po osnovu promjene fer vrijednosti HOV raspoloživih za prodaju   
404 3. Dobici po osnovu prevođenja finansijskih izvještaja inostranog poslovanja   
405 4. Aktuarski dobici od planova definisanih primanja   
406 5. Efektivni dio dobitaka po osnovu zaštite od rizika gotovinskih tokova   
407 6. Ostali dobici utvrđeni direktno u kapitalu 03.682.891
408 II - GUBICI UTVRĐENI DIREKTNO U KAPITALU (409 do 413) 0908.810
409 1. Gubici po osnovu promjene fer vrijednosti HOV raspoloživih za prodaju   
410 2. Gubici po osnovu prevođenja finansijskih izvještaja inostranog poslovanja   
411 3. Aktuarski gubici od planova definisanih primanja   
412 4. Efektivni dio gubitaka po osnovu zaštite od rizika gotovinskih tokova   
413 5. Ostali gubici utvrđeni direktno u kapitalu 0908.810
414 B. OSTALI DOBICI ILI GUBICI U PERIODU (401 - 408) ili (408 - 401) 02.774.081
415 V. POREZ NA DOBITAK KOJI SE ODNOSI NA OSTALE DOBITKE I GUBITKE   
416 G. NETO REZULTAT PO OSNOVU OSTALIH DOBITAKA I GUBITAKA U PERIODU (414 ± 415) 02.774.081
417 I - UKUPAN NETO DOBITAK U OBRAČUNSKOM PERIODU (400 ± 416) 95.3792.784.540
418 II - UKUPAN NETO GUBITAK U OBRAČUNSKOM PERIODU (400 ± 416)