Polugodišnji bilans uspjeha za 2018. godinu

Elektrohercegovina a.d. Trebinje

AOPPozicijaNeto
tekuća
Neto
prethodna
201 I - POSLOVNI PRIHODI (202 + 206 + 210 + 211 - 212 + 213 - 214 + 215) 14.896.65213.400.982
202 1. Prihodi od prodaje robe (203 do 205) 13.393.17912.997.722
203 a) Prihodi od prodaje robe povezanim pravnim licima 1.327.2241.102.295
204 b) Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu 12.065.95511.895.427
205 v) Prihodi od prodaje robe na inostranom tržištu   
206 2. Prihodi od prodaje učinaka (207 do 209) 248.092254.040
207 a) Prihodi od prodaje učinaka povezanim pravnim licima 40.84528.518
208 b) Prihodi od prodaje učinaka na domaćem tržištu 207.247225.522
209 v) Prihodi od prodaje učinaka na inostranom tržištu   
210 3. Prihodi od aktiviranja ili potrošnje robe i učinaka 118.257123.012
211 4. Povećanje vrijednosti zaliha učinaka   
212 5. Smanjenje vrijednosti zaliha učinaka   
213 6. Povećanje vrijednosti investicionih nekretnina i bioloških sredstava koja se ne amortizuju   
214 7. Smanjenje vrijednosti investicionih nekretnina i bioloških sredstava koja se ne amortizuju   
215 8. Ostali poslovni prihodi 1.137.12426.208
216 II - POSLOVNI RASHODI (217 + 218 + 219 + 222 + 223 + 226 + 227 + 228) 14.994.65414.734.292
217 1. Nabavna vrijednost prodate robe 6.268.2886.143.248
218 2. Troškovi materijala 403.792427.671
219 3. Troškovi zarada, naknada zarada i ostalih ličnih rashoda (220 + 221) 4.933.9034.940.383
220 a) Troškovi bruto zarada i bruto naknada zarada 4.269.0674.025.769
221 b) Ostali lični rashodi 664.836914.614
222 4. Troškovi proizvodnih usluga 340.664269.204
223 5. Troškovi amortizacije i rezervisanja (224 + 225) 2.499.5502.398.958
224 a) Troškovi amortizacije 2.499.5502.398.958
225 b) Troškovi rezervisanja   
226 6. Nematerijalni troškovi (bez poreza i doprinosa) 439.985467.499
227 7. Troškovi poreza 78.39755.967
228 8. Troškovi doprinosa 30.07531.362
229 B. POSLOVNI DOBITAK (201 - 216)   
230 V. POSLOVNI GUBITAK (216 - 201) 98.0021.333.310
231 I - FINANSIJSKI PRIHODI (232 do 237) 209.715281.646
232 1. Finansijski prihodi od povezanih pravnih lica   
233 2. Prihodi od kamata 167.664226.305
234 3. Pozitivne kursne razlike 1377.999
235 4. Prihodi od efekata valutne klauzule   
236 5. Prihodi od učešća u dobitku zajedničkih ulaganja   
237 6. Ostali finansijski prihodi 41.91447.342
238 II - FINANSIJSKI RASHODI (239 do 243) 9.32717.324
239 1. Finansijski rashodi po osnovu odnosa povezanih pravnih lica   
240 2. Rashodi kamata 9.32617.323
241 3. Negativne kursne razlike   
242 4. Rashodi po osnovu valutne klauzule   
243 5. Ostali finansijski rashodi 11
244 D. DOBITAK REDOVNE AKTIVNOSTI (229 + 231 - 238) ili (231 - 238 - 230) 102.3860
245 Đ. GUBITAK REDOVNE AKTIVNOSTI (230 + 238 - 231) ili (238 - 229 - 231) 01.068.988
246 I - OSTALI PRIHODI (247 do 256) 185.098334.533
247 1. Dobici po osnovu prodaje nematerijalnih sredstava, nekretnina, postrojenja i opreme  551
248 2. Dobici po osnovu prodaje investicionih nekretnina   
249 3. Dobici po osnovu prodaje bioloških sredstava   
250 4. Dobici po osnovu prodaje sredstava obustavljenog poslovanja   
251 5. Dobici po osnovu prodaje učešća u kapitalu i HOV   
252 6. Dobici po osnovu prodaje materijala   
253 7. Viškovi, izuzimajući viškove zaliha učinaka   
254 8. Naplaćena otpisana potraživanja 185.098333.982
255 9. Prihodi po osnovu ugovorene zaštite od rizika, koji ne ispunjavaju uslove da se iskažu u okviru revalorizacionih rezervi   
256 10. Prihodi od smanjenja obaveza, ukidanja neiskorišćenih dugoročnih rezervisanja i ostali nepomenuti prihodi   
257 II - OSTALI RASHODI (258 do 267) 71.00720.013
258 1. Gubici po osnovu prodaje i rashodovanja nematerijalnih sredstava, nekretnina, postrojenja i opreme   
259 2. Gubici po osnovu prodaje i rashodovanja investicionih nekretnina   
260 3. Gubici po osnovu prodaje i rashodovanja bioloških sredstava   
261 4. Gubici po osnovu prodaje sredstava obustavljenog poslovanja   
262 5. Gubici po osnovu prodaje učešća u kapitalu i HOV   
263 6. Gubici po osnovu prodaje materijala   
264 7. Manjkovi, izuzimajući manjkove zaliha učinaka  396
265 8. Rashodi po osnovu zaštite od rizika koji ne ispunjavaju uslove da se iskažu u okviru revalorizacionih rezervi   
266 9. Rashodi po osnovu ispravke vrijednosti i otpisa potraživanja   
267 10. Rashodi po osnovu rashodovanja zaliha materijala i robe i ostali rashodi 71.00719.617
268 Ž. DOBITAK PO OSNOVU OSTALIH PRIHODA I RASHODA (246 - 257) 114.091314.520
269 Z. GUBITAK PO OSNOVU OSTALIH PRIHODA I RASHODA (257 - 246)   
270 I - PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (271 do 279)   
271 1. Prihodi od usklađivanja vrijednosti nematerijalnih sredstava   
272 2. Prihodi od usklađivanja vrijednosti nekretnina, postrojenja i opreme   
273 3. Prihodi od usklađivanja vrijednosti investicionih nekretnina za koje se obračunava amortizacija   
274 4. Prihodi od usklađivanja vrijednosti bioloških sredstava za koje se obračunava amortizacija   
275 5. Prihodi od usklađivanja vrijednosti dugoročnih finansijskih plasmana i finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju   
276 6. Prihodi od usklađivanja vrijednosti zaliha materijala i robe   
277 7. Prihodi od usklađivanja vrijednosti kratkoročnih finansijskih plasmana   
278 8. Prihodi od usklađivanja vrijednosti kapitala (negativni Goodwill)   
279 9. Prihodi od usklađivanja vrijednosti ostale imovine   
280 II - RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (281 do 289)   
281 1. Obezvrjeđenje nematerijalnih sredstava   
282 2. Obezvrjeđenje nekretnina, postrojenja i opreme   
283 3. Obezvrjeđenje investicionih nekretnina za koje se obračunava amortizacija   
284 4. Obezvrjeđenje bioloških sredstava za koja se obračunava amortizacija   
285 5. Obezvrjeđenje dugoročnih finansijskih plasmana i finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju   
286 6. Obezvrjeđenje zaliha materijala i robe   
287 7. Obezvrjeđenje kratkoročnih finansijskih plasmana   
288 8. Obezvrjeđenje potraživanja primjenom indirektne metode utvrđivanja otpisa potraživanja   
289 9. Obezvrjeđenje ostale imovine   
290 J. DOBITAK PO OSNOVU USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (270 - 280)   
291 K. GUBITAK PO OSNOVU USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (280 - 270)   
292 L. PRIHODI PO OSNOVU PROMJENE RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA I ISPRAVKE GREŠAKA IZ RANIJIH GODINA   
293 LJ. RASHODI PO OSNOVU PROMJENE RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA I ISPRAVKE GREŠAKA IZ RANIJIH GODINA  9.248
294 1. Dobitak prije oporezivanja (244 + 268 + 290 + 292 - 293 - 245 - 269 - 291) 216.4770
295 2. Gubitak prije oporezivanja (245 + 269 + 291 + 293 - 292 - 244 - 268 - 290) 0763.716
296 1. Poreski rashodi perioda 110.34475.678
297 2. Odloženi poreski rashodi perioda   
298 3. Odloženi poreski prihodi perioda   
299 1. Neto dobitak tekuće godine (294 - 295 - 296 - 297 + 298) 106.1330
300 2. Neto gubitak tekuće godine (295 - 294 + 296 + 297 - 298) 0839.394
301 UKUPNI PRIHODI (201 + 231 + 246 + 270 + 292) 15.291.46514.017.161
302 UKUPNI RASHODI (216 + 238 + 257 + 280 + 293) 15.074.98814.780.877
303 O. MEĐUDIVIDENDE I DRUGI VIDOVI RASPODJELE DOBITKA U TOKU PERIODA   
304 Dio neto dobitka/gubitka koji pripada većinskim vlasnicima   
305 Dio neto dobitka/gubitka koji pripada manjinskim vlasnicima   
306 Obična zarada po akciji   
307 Razrijeđena zarada po akciji   
308 Prosječan broj zaposlenih po osnovu časova rada 376368
309 Prosječan broj zaposlenih po osnovu stanja na kraju mjeseca 371364
400 A. NETO DOBITAK ILI NETO GUBITAK PERIODA (299 ili 300) 106.133-839.394
401 I - DOBICI UTVRĐENI DIREKTNO U KAPITALU (402 do 407)   
402 1. Dobici po osnovu smanjenja revalorizacionih rezervi na stalnim sredstvima, osim HOV raspoloživih za prodaju   
403 2. Dobici po osnovu promjene fer vrijednosti HOV raspoloživih za prodaju   
404 3. Dobici po osnovu prevođenja finansijskih izvještaja inostranog poslovanja   
405 4. Aktuarski dobici od planova definisanih primanja   
406 5. Efektivni dio dobitaka po osnovu zaštite od rizika gotovinskih tokova   
407 6. Ostali dobici utvrđeni direktno u kapitalu   
408 II - GUBICI UTVRĐENI DIREKTNO U KAPITALU (409 do 413)   
409 1. Gubici po osnovu promjene fer vrijednosti HOV raspoloživih za prodaju   
410 2. Gubici po osnovu prevođenja finansijskih izvještaja inostranog poslovanja   
411 3. Aktuarski gubici od planova definisanih primanja   
412 4. Efektivni dio gubitaka po osnovu zaštite od rizika gotovinskih tokova   
413 5. Ostali gubici utvrđeni direktno u kapitalu   
414 B. OSTALI DOBICI ILI GUBICI U PERIODU (401 - 408) ili (408 - 401)   
415 V. POREZ NA DOBITAK KOJI SE ODNOSI NA OSTALE DOBITKE I GUBITKE   
416 G. NETO REZULTAT PO OSNOVU OSTALIH DOBITAKA I GUBITAKA U PERIODU (414 ± 415)   
417 I - UKUPAN NETO DOBITAK U OBRAČUNSKOM PERIODU (400 ± 416) 106.1330
418 II - UKUPAN NETO GUBITAK U OBRAČUNSKOM PERIODU (400 ± 416) 0839.394