Bilans uspjeha za 2019. godinu

Elektrohercegovina a.d. Trebinje

AOPPozicijaNeto
tekuća
Neto
prethodna
201 I - POSLOVNI PRIHODI (202 + 206 + 210 + 211 - 212 + 213 - 214 + 215) 28.975.14230.139.036
202 1. Prihodi od prodaje robe (203 do 205) 24.951.53226.426.549
203 a) Prihodi od prodaje robe povezanim pravnim licima 1.614.8602.476.732
204 b) Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu 23.336.67223.949.817
205 v) Prihodi od prodaje robe na inostranom tržištu   
206 2. Prihodi od prodaje učinaka (207 do 209) 1.204.480535.918
207 a) Prihodi od prodaje učinaka povezanim pravnim licima 703.63572.670
208 b) Prihodi od prodaje učinaka na domaćem tržištu 500.845463.248
209 v) Prihodi od prodaje učinaka na inostranom tržištu   
210 3. Prihodi od aktiviranja ili potrošnje robe i učinaka 595.035384.693
211 4. Povećanje vrijednosti zaliha učinaka   
212 5. Smanjenje vrijednosti zaliha učinaka   
213 6. Povećanje vrijednosti investicionih nekretnina i bioloških sredstava koja se ne amortizuju   
214 7. Smanjenje vrijednosti investicionih nekretnina i bioloških sredstava koja se ne amortizuju   
215 8. Ostali poslovni prihodi 2.224.0952.791.876
216 II - POSLOVNI RASHODI (217 + 218 + 219 + 222 + 223 + 226 + 227 + 228) 30.126.11729.916.165
217 1. Nabavna vrijednost prodate robe 11.463.38012.499.727
218 2. Troškovi materijala 885.453983.636
219 3. Troškovi zarada, naknada zarada i ostalih ličnih rashoda (220 + 221) 10.085.4049.527.394
220 a) Troškovi bruto zarada i bruto naknada zarada 8.347.6667.893.648
221 b) Ostali lični rashodi 1.737.7381.633.746
222 4. Troškovi proizvodnih usluga 816.351694.763
223 5. Troškovi amortizacije i rezervisanja (224 + 225) 5.541.3515.194.301
224 a) Troškovi amortizacije 5.279.7815.054.993
225 b) Troškovi rezervisanja 261.570139.308
226 6. Nematerijalni troškovi (bez poreza i doprinosa) 1.150.694857.621
227 7. Troškovi poreza 125.722104.013
228 8. Troškovi doprinosa 57.76254.710
229 B. POSLOVNI DOBITAK (201 - 216)  222.871
230 V. POSLOVNI GUBITAK (216 - 201) 1.150.975 
231 I - FINANSIJSKI PRIHODI (232 do 237) 213.866310.116
232 1. Finansijski prihodi od povezanih pravnih lica 18 
233 2. Prihodi od kamata 125.483228.478
234 3. Pozitivne kursne razlike  137
235 4. Prihodi od efekata valutne klauzule   
236 5. Prihodi od učešća u dobitku zajedničkih ulaganja   
237 6. Ostali finansijski prihodi 88.36581.501
238 II - FINANSIJSKI RASHODI (239 do 243) 176.17396.770
239 1. Finansijski rashodi po osnovu odnosa povezanih pravnih lica   
240 2. Rashodi kamata 173.55393.436
241 3. Negativne kursne razlike 2.6143.331
242 4. Rashodi po osnovu valutne klauzule   
243 5. Ostali finansijski rashodi 63
244 D. DOBITAK REDOVNE AKTIVNOSTI (229 + 231 - 238) ili (231 - 238 - 230)  436.217
245 Đ. GUBITAK REDOVNE AKTIVNOSTI (230 + 238 - 231) ili (238 - 229 - 231) 1.113.282 
246 I - OSTALI PRIHODI (247 do 256) 1.746.266551.125
247 1. Dobici po osnovu prodaje nematerijalnih sredstava, nekretnina, postrojenja i opreme 2.137 
248 2. Dobici po osnovu prodaje investicionih nekretnina   
249 3. Dobici po osnovu prodaje bioloških sredstava   
250 4. Dobici po osnovu prodaje sredstava obustavljenog poslovanja   
251 5. Dobici po osnovu prodaje učešća u kapitalu i HOV   
252 6. Dobici po osnovu prodaje materijala 9.317 
253 7. Viškovi, izuzimajući viškove zaliha učinaka 1.417.5452.813
254 8. Naplaćena otpisana potraživanja 277.994330.947
255 9. Prihodi po osnovu ugovorene zaštite od rizika, koji ne ispunjavaju uslove da se iskažu u okviru revalorizacionih rezervi   
256 10. Prihodi od smanjenja obaveza, ukidanja neiskorišćenih dugoročnih rezervisanja i ostali nepomenuti prihodi 39.273217.365
257 II - OSTALI RASHODI (258 do 267) 290.641421.161
258 1. Gubici po osnovu prodaje i rashodovanja nematerijalnih sredstava, nekretnina, postrojenja i opreme 29.855116.981
259 2. Gubici po osnovu prodaje i rashodovanja investicionih nekretnina   
260 3. Gubici po osnovu prodaje i rashodovanja bioloških sredstava   
261 4. Gubici po osnovu prodaje sredstava obustavljenog poslovanja   
262 5. Gubici po osnovu prodaje učešća u kapitalu i HOV   
263 6. Gubici po osnovu prodaje materijala   
264 7. Manjkovi, izuzimajući manjkove zaliha učinaka 6.3552.852
265 8. Rashodi po osnovu zaštite od rizika koji ne ispunjavaju uslove da se iskažu u okviru revalorizacionih rezervi   
266 9. Rashodi po osnovu ispravke vrijednosti i otpisa potraživanja 137.247186.934
267 10. Rashodi po osnovu rashodovanja zaliha materijala i robe i ostali rashodi 117.184114.394
268 Ž. DOBITAK PO OSNOVU OSTALIH PRIHODA I RASHODA (246 - 257) 1.455.625129.964
269 Z. GUBITAK PO OSNOVU OSTALIH PRIHODA I RASHODA (257 - 246)   
270 I - PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (271 do 279)   
271 1. Prihodi od usklađivanja vrijednosti nematerijalnih sredstava   
272 2. Prihodi od usklađivanja vrijednosti nekretnina, postrojenja i opreme   
273 3. Prihodi od usklađivanja vrijednosti investicionih nekretnina za koje se obračunava amortizacija   
274 4. Prihodi od usklađivanja vrijednosti bioloških sredstava za koje se obračunava amortizacija   
275 5. Prihodi od usklađivanja vrijednosti dugoročnih finansijskih plasmana i finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju   
276 6. Prihodi od usklađivanja vrijednosti zaliha materijala i robe   
277 7. Prihodi od usklađivanja vrijednosti kratkoročnih finansijskih plasmana   
278 8. Prihodi od usklađivanja vrijednosti kapitala (negativni Goodwill)   
279 9. Prihodi od usklađivanja vrijednosti ostale imovine   
280 II - RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (281 do 289)   
281 1. Obezvrjeđenje nematerijalnih sredstava   
282 2. Obezvrjeđenje nekretnina, postrojenja i opreme   
283 3. Obezvrjeđenje investicionih nekretnina za koje se obračunava amortizacija   
284 4. Obezvrjeđenje bioloških sredstava za koja se obračunava amortizacija   
285 5. Obezvrjeđenje dugoročnih finansijskih plasmana i finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju   
286 6. Obezvrjeđenje zaliha materijala i robe   
287 7. Obezvrjeđenje kratkoročnih finansijskih plasmana   
288 8. Obezvrjeđenje potraživanja primjenom indirektne metode utvrđivanja otpisa potraživanja   
289 9. Obezvrjeđenje ostale imovine   
290 J. DOBITAK PO OSNOVU USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (270 - 280)   
291 K. GUBITAK PO OSNOVU USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (280 - 270)   
292 L. PRIHODI PO OSNOVU PROMJENE RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA I ISPRAVKE GREŠAKA IZ RANIJIH GODINA 22858.361
293 LJ. RASHODI PO OSNOVU PROMJENE RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA I ISPRAVKE GREŠAKA IZ RANIJIH GODINA 5.612275.984
294 1. Dobitak prije oporezivanja (244 + 268 + 290 + 292 - 293 - 245 - 269 - 291) 336.959348.558
295 2. Gubitak prije oporezivanja (245 + 269 + 291 + 293 - 292 - 244 - 268 - 290)   
296 1. Poreski rashodi perioda 223.102249.260
297 2. Odloženi poreski rashodi perioda 1354.306
298 3. Odloženi poreski prihodi perioda 92.37657.216
299 1. Neto dobitak tekuće godine (294 - 295 - 296 - 297 + 298) 206.098152.208
300 2. Neto gubitak tekuće godine (295 - 294 + 296 + 297 - 298)   
301 UKUPNI PRIHODI (201 + 231 + 246 + 270 + 292) 30.935.50231.058.638
302 UKUPNI RASHODI (216 + 238 + 257 + 280 + 293) 30.598.54330.710.080
303 O. MEĐUDIVIDENDE I DRUGI VIDOVI RASPODJELE DOBITKA U TOKU PERIODA   
304 Dio neto dobitka/gubitka koji pripada većinskim vlasnicima 133.96498.935
305 Dio neto dobitka/gubitka koji pripada manjinskim vlasnicima 72.13453.273
306 Obična zarada po akciji   
307 Razrijeđena zarada po akciji   
308 Prosječan broj zaposlenih po osnovu časova rada 383379
309 Prosječan broj zaposlenih po osnovu stanja na kraju mjeseca 378373
400 A. NETO DOBITAK ILI NETO GUBITAK PERIODA (299 ili 300) 206.098152.208
401 I - DOBICI UTVRĐENI DIREKTNO U KAPITALU (402 do 407)   
402 1. Dobici po osnovu smanjenja revalorizacionih rezervi na stalnim sredstvima, osim HOV raspoloživih za prodaju   
403 2. Dobici po osnovu promjene fer vrijednosti HOV raspoloživih za prodaju   
404 3. Dobici po osnovu prevođenja finansijskih izvještaja inostranog poslovanja   
405 4. Aktuarski dobici od planova definisanih primanja   
406 5. Efektivni dio dobitaka po osnovu zaštite od rizika gotovinskih tokova   
407 6. Ostali dobici utvrđeni direktno u kapitalu   
408 II - GUBICI UTVRĐENI DIREKTNO U KAPITALU (409 do 413)   
409 1. Gubici po osnovu promjene fer vrijednosti HOV raspoloživih za prodaju   
410 2. Gubici po osnovu prevođenja finansijskih izvještaja inostranog poslovanja   
411 3. Aktuarski gubici od planova definisanih primanja   
412 4. Efektivni dio gubitaka po osnovu zaštite od rizika gotovinskih tokova   
413 5. Ostali gubici utvrđeni direktno u kapitalu   
414 B. OSTALI DOBICI ILI GUBICI U PERIODU (401 - 408) ili (408 - 401)   
415 V. POREZ NA DOBITAK KOJI SE ODNOSI NA OSTALE DOBITKE I GUBITKE   
416 G. NETO REZULTAT PO OSNOVU OSTALIH DOBITAKA I GUBITAKA U PERIODU (414 ± 415)   
417 I - UKUPAN NETO DOBITAK U OBRAČUNSKOM PERIODU (400 ± 416) 206.098152.208
418 II - UKUPAN NETO GUBITAK U OBRAČUNSKOM PERIODU (400 ± 416)