Bilans uspjeha za 2020. godinu

Elektrohercegovina a.d. Trebinje

AOPPozicijaNeto
tekuća
Neto
prethodna
201 I - POSLOVNI PRIHODI (202 + 206 + 210 + 211 - 212 + 213 - 214 + 215) 22.933.36028.975.142
202 1. Prihodi od prodaje robe (203 do 205) 17.938.14624.951.532
203 a) Prihodi od prodaje robe povezanim pravnim licima 72.7771.614.860
204 b) Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu 17.865.36923.336.672
205 v) Prihodi od prodaje robe na inostranom tržištu   
206 2. Prihodi od prodaje učinaka (207 do 209) 4.331.9131.204.480
207 a) Prihodi od prodaje učinaka povezanim pravnim licima 3.765.810703.635
208 b) Prihodi od prodaje učinaka na domaćem tržištu 566.103500.845
209 v) Prihodi od prodaje učinaka na inostranom tržištu   
210 3. Prihodi od aktiviranja ili potrošnje robe i učinaka 510.682595.035
211 4. Povećanje vrijednosti zaliha učinaka   
212 5. Smanjenje vrijednosti zaliha učinaka   
213 6. Povećanje vrijednosti investicionih nekretnina i bioloških sredstava koja se ne amortizuju   
214 7. Smanjenje vrijednosti investicionih nekretnina i bioloških sredstava koja se ne amortizuju   
215 8. Ostali poslovni prihodi 152.6192.224.095
216 II - POSLOVNI RASHODI (217 + 218 + 219 + 222 + 223 + 226 + 227 + 228) 26.163.49830.126.117
217 1. Nabavna vrijednost prodate robe 7.792.16211.463.380
218 2. Troškovi materijala 946.312885.453
219 3. Troškovi zarada, naknada zarada i ostalih ličnih rashoda (220 + 221) 9.324.33810.085.404
220 a) Troškovi bruto zarada i bruto naknada zarada 7.398.5578.347.666
221 b) Ostali lični rashodi 1.925.7811.737.738
222 4. Troškovi proizvodnih usluga 723.073816.351
223 5. Troškovi amortizacije i rezervisanja (224 + 225) 4.136.0365.541.351
224 a) Troškovi amortizacije 4.035.8285.279.781
225 b) Troškovi rezervisanja 100.208261.570
226 6. Nematerijalni troškovi (bez poreza i doprinosa) 3.080.5111.150.694
227 7. Troškovi poreza 108.299125.722
228 8. Troškovi doprinosa 52.76757.762
229 B. POSLOVNI DOBITAK (201 - 216)   
230 V. POSLOVNI GUBITAK (216 - 201) 3.230.1381.150.975
231 I - FINANSIJSKI PRIHODI (232 do 237) 165.978213.866
232 1. Finansijski prihodi od povezanih pravnih lica  18
233 2. Prihodi od kamata 97.211125.483
234 3. Pozitivne kursne razlike 4.845 
235 4. Prihodi od efekata valutne klauzule   
236 5. Prihodi od učešća u dobitku zajedničkih ulaganja   
237 6. Ostali finansijski prihodi 63.92288.365
238 II - FINANSIJSKI RASHODI (239 do 243) 143.952176.173
239 1. Finansijski rashodi po osnovu odnosa povezanih pravnih lica   
240 2. Rashodi kamata 143.947173.553
241 3. Negativne kursne razlike  2.614
242 4. Rashodi po osnovu valutne klauzule   
243 5. Ostali finansijski rashodi 56
244 D. DOBITAK REDOVNE AKTIVNOSTI (229 + 231 - 238) ili (231 - 238 - 230)   
245 Đ. GUBITAK REDOVNE AKTIVNOSTI (230 + 238 - 231) ili (238 - 229 - 231) 3.208.1121.113.282
246 I - OSTALI PRIHODI (247 do 256) 342.6441.746.266
247 1. Dobici po osnovu prodaje nematerijalnih sredstava, nekretnina, postrojenja i opreme  2.137
248 2. Dobici po osnovu prodaje investicionih nekretnina   
249 3. Dobici po osnovu prodaje bioloških sredstava   
250 4. Dobici po osnovu prodaje sredstava obustavljenog poslovanja   
251 5. Dobici po osnovu prodaje učešća u kapitalu i HOV   
252 6. Dobici po osnovu prodaje materijala  9.317
253 7. Viškovi, izuzimajući viškove zaliha učinaka 8.1111.417.545
254 8. Naplaćena otpisana potraživanja 176.008277.994
255 9. Prihodi po osnovu ugovorene zaštite od rizika, koji ne ispunjavaju uslove da se iskažu u okviru revalorizacionih rezervi   
256 10. Prihodi od smanjenja obaveza, ukidanja neiskorišćenih dugoročnih rezervisanja i ostali nepomenuti prihodi 158.52539.273
257 II - OSTALI RASHODI (258 do 267) 440.563290.641
258 1. Gubici po osnovu prodaje i rashodovanja nematerijalnih sredstava, nekretnina, postrojenja i opreme 1.30529.855
259 2. Gubici po osnovu prodaje i rashodovanja investicionih nekretnina   
260 3. Gubici po osnovu prodaje i rashodovanja bioloških sredstava   
261 4. Gubici po osnovu prodaje sredstava obustavljenog poslovanja   
262 5. Gubici po osnovu prodaje učešća u kapitalu i HOV   
263 6. Gubici po osnovu prodaje materijala   
264 7. Manjkovi, izuzimajući manjkove zaliha učinaka 7.6636.355
265 8. Rashodi po osnovu zaštite od rizika koji ne ispunjavaju uslove da se iskažu u okviru revalorizacionih rezervi   
266 9. Rashodi po osnovu ispravke vrijednosti i otpisa potraživanja 341.873137.247
267 10. Rashodi po osnovu rashodovanja zaliha materijala i robe i ostali rashodi 89.722117.184
268 Ž. DOBITAK PO OSNOVU OSTALIH PRIHODA I RASHODA (246 - 257)  1.455.625
269 Z. GUBITAK PO OSNOVU OSTALIH PRIHODA I RASHODA (257 - 246) 97.919 
270 I - PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (271 do 279) 163.2690
271 1. Prihodi od usklađivanja vrijednosti nematerijalnih sredstava   
272 2. Prihodi od usklađivanja vrijednosti nekretnina, postrojenja i opreme   
273 3. Prihodi od usklađivanja vrijednosti investicionih nekretnina za koje se obračunava amortizacija   
274 4. Prihodi od usklađivanja vrijednosti bioloških sredstava za koje se obračunava amortizacija   
275 5. Prihodi od usklađivanja vrijednosti dugoročnih finansijskih plasmana i finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju 129 
276 6. Prihodi od usklađivanja vrijednosti zaliha materijala i robe   
277 7. Prihodi od usklađivanja vrijednosti kratkoročnih finansijskih plasmana   
278 8. Prihodi od usklađivanja vrijednosti kapitala (negativni Goodwill)   
279 9. Prihodi od usklađivanja vrijednosti ostale imovine 163.140 
280 II - RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (281 do 289) 27.7310
281 1. Obezvrjeđenje nematerijalnih sredstava   
282 2. Obezvrjeđenje nekretnina, postrojenja i opreme   
283 3. Obezvrjeđenje investicionih nekretnina za koje se obračunava amortizacija   
284 4. Obezvrjeđenje bioloških sredstava za koja se obračunava amortizacija   
285 5. Obezvrjeđenje dugoročnih finansijskih plasmana i finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju   
286 6. Obezvrjeđenje zaliha materijala i robe   
287 7. Obezvrjeđenje kratkoročnih finansijskih plasmana   
288 8. Obezvrjeđenje potraživanja primjenom indirektne metode utvrđivanja otpisa potraživanja 27.731 
289 9. Obezvrjeđenje ostale imovine   
290 J. DOBITAK PO OSNOVU USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (270 - 280) 135.5380
291 K. GUBITAK PO OSNOVU USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (280 - 270)   
292 L. PRIHODI PO OSNOVU PROMJENE RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA I ISPRAVKE GREŠAKA IZ RANIJIH GODINA 8.561228
293 LJ. RASHODI PO OSNOVU PROMJENE RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA I ISPRAVKE GREŠAKA IZ RANIJIH GODINA  5.612
294 1. Dobitak prije oporezivanja (244 + 268 + 290 + 292 - 293 - 245 - 269 - 291)  336.959
295 2. Gubitak prije oporezivanja (245 + 269 + 291 + 293 - 292 - 244 - 268 - 290) 3.161.932 
296 1. Poreski rashodi perioda  223.102
297 2. Odloženi poreski rashodi perioda 28.249135
298 3. Odloženi poreski prihodi perioda 319.83692.376
299 1. Neto dobitak tekuće godine (294 - 295 - 296 - 297 + 298)  206.098
300 2. Neto gubitak tekuće godine (295 - 294 + 296 + 297 - 298) 2.870.345 
301 UKUPNI PRIHODI (201 + 231 + 246 + 270 + 292) 23.613.81230.935.502
302 UKUPNI RASHODI (216 + 238 + 257 + 280 + 293) 26.775.74430.598.543
303 O. MEĐUDIVIDENDE I DRUGI VIDOVI RASPODJELE DOBITKA U TOKU PERIODA   
304 Dio neto dobitka/gubitka koji pripada većinskim vlasnicima  133.964
305 Dio neto dobitka/gubitka koji pripada manjinskim vlasnicima  72.134
306 Obična zarada po akciji  0,0103
307 Razrijeđena zarada po akciji   
308 Prosječan broj zaposlenih po osnovu časova rada 347383
309 Prosječan broj zaposlenih po osnovu stanja na kraju mjeseca 342378
400 A. NETO DOBITAK ILI NETO GUBITAK PERIODA (299 ili 300) -2.870.345206.098
401 I - DOBICI UTVRĐENI DIREKTNO U KAPITALU (402 do 407)   
402 1. Dobici po osnovu smanjenja revalorizacionih rezervi na stalnim sredstvima, osim HOV raspoloživih za prodaju   
403 2. Dobici po osnovu promjene fer vrijednosti HOV raspoloživih za prodaju   
404 3. Dobici po osnovu prevođenja finansijskih izvještaja inostranog poslovanja   
405 4. Aktuarski dobici od planova definisanih primanja   
406 5. Efektivni dio dobitaka po osnovu zaštite od rizika gotovinskih tokova   
407 6. Ostali dobici utvrđeni direktno u kapitalu   
408 II - GUBICI UTVRĐENI DIREKTNO U KAPITALU (409 do 413)   
409 1. Gubici po osnovu promjene fer vrijednosti HOV raspoloživih za prodaju   
410 2. Gubici po osnovu prevođenja finansijskih izvještaja inostranog poslovanja   
411 3. Aktuarski gubici od planova definisanih primanja   
412 4. Efektivni dio gubitaka po osnovu zaštite od rizika gotovinskih tokova   
413 5. Ostali gubici utvrđeni direktno u kapitalu   
414 B. OSTALI DOBICI ILI GUBICI U PERIODU (401 - 408) ili (408 - 401)   
415 V. POREZ NA DOBITAK KOJI SE ODNOSI NA OSTALE DOBITKE I GUBITKE   
416 G. NETO REZULTAT PO OSNOVU OSTALIH DOBITAKA I GUBITAKA U PERIODU (414 ± 415)   
417 I - UKUPAN NETO DOBITAK U OBRAČUNSKOM PERIODU (400 ± 416)  206.098
418 II - UKUPAN NETO GUBITAK U OBRAČUNSKOM PERIODU (400 ± 416) 2.870.345