Bilans uspjeha za 2021. godinu

Elektrohercegovina a.d. Trebinje

AOPPozicijaNeto
tekuća
Neto
prethodna
201 I - POSLOVNI PRIHODI (202 + 206 + 210 + 211 - 212 + 213 - 214 + 215) 18.379.20422.933.360
202 1. Prihodi od prodaje robe (203 do 205) 5.729.61017.938.146
203 a) Prihodi od prodaje robe povezanim pravnim licima 28.58872.777
204 b) Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu 5.701.02217.865.369
205 v) Prihodi od prodaje robe na inostranom tržištu   
206 2. Prihodi od prodaje učinaka (207 do 209) 11.606.6994.331.913
207 a) Prihodi od prodaje učinaka povezanim pravnim licima 11.076.4123.765.810
208 b) Prihodi od prodaje učinaka na domaćem tržištu 530.287566.103
209 v) Prihodi od prodaje učinaka na inostranom tržištu   
210 3. Prihodi od aktiviranja ili potrošnje robe i učinaka 458.826510.682
211 4. Povećanje vrijednosti zaliha učinaka   
212 5. Smanjenje vrijednosti zaliha učinaka   
213 6. Povećanje vrijednosti investicionih nekretnina i bioloških sredstava koja se ne amortizuju   
214 7. Smanjenje vrijednosti investicionih nekretnina i bioloških sredstava koja se ne amortizuju   
215 8. Ostali poslovni prihodi 584.069152.619
216 II - POSLOVNI RASHODI (217 + 218 + 219 + 222 + 223 + 226 + 227 + 228) 18.064.70826.163.498
217 1. Nabavna vrijednost prodate robe 2.634.7707.792.162
218 2. Troškovi materijala 724.095946.312
219 3. Troškovi zarada, naknada zarada i ostalih ličnih rashoda (220 + 221) 8.301.1689.324.338
220 a) Troškovi bruto zarada i bruto naknada zarada 6.928.6857.398.557
221 b) Ostali lični rashodi 1.372.4831.925.781
222 4. Troškovi proizvodnih usluga 487.938723.073
223 5. Troškovi amortizacije i rezervisanja (224 + 225) 4.613.2674.136.036
224 a) Troškovi amortizacije 4.219.1164.035.828
225 b) Troškovi rezervisanja 394.151100.208
226 6. Nematerijalni troškovi (bez poreza i doprinosa) 1.170.2363.080.511
227 7. Troškovi poreza 96.099108.299
228 8. Troškovi doprinosa 37.13552.767
229 B. POSLOVNI DOBITAK (201 - 216) 314.496 
230 V. POSLOVNI GUBITAK (216 - 201)  3.230.138
231 I - FINANSIJSKI PRIHODI (232 do 237) 123.736165.978
232 1. Finansijski prihodi od povezanih pravnih lica   
233 2. Prihodi od kamata 75.23597.211
234 3. Pozitivne kursne razlike 6064.845
235 4. Prihodi od efekata valutne klauzule   
236 5. Prihodi od učešća u dobitku zajedničkih ulaganja   
237 6. Ostali finansijski prihodi 47.89563.922
238 II - FINANSIJSKI RASHODI (239 do 243) 187.470143.952
239 1. Finansijski rashodi po osnovu odnosa povezanih pravnih lica   
240 2. Rashodi kamata 183.714143.947
241 3. Negativne kursne razlike 3.754 
242 4. Rashodi po osnovu valutne klauzule   
243 5. Ostali finansijski rashodi 25
244 D. DOBITAK REDOVNE AKTIVNOSTI (229 + 231 - 238) ili (231 - 238 - 230) 250.762 
245 Đ. GUBITAK REDOVNE AKTIVNOSTI (230 + 238 - 231) ili (238 - 229 - 231)  3.208.112
246 I - OSTALI PRIHODI (247 do 256) 435.124342.644
247 1. Dobici po osnovu prodaje nematerijalnih sredstava, nekretnina, postrojenja i opreme   
248 2. Dobici po osnovu prodaje investicionih nekretnina   
249 3. Dobici po osnovu prodaje bioloških sredstava   
250 4. Dobici po osnovu prodaje sredstava obustavljenog poslovanja   
251 5. Dobici po osnovu prodaje učešća u kapitalu i HOV   
252 6. Dobici po osnovu prodaje materijala   
253 7. Viškovi, izuzimajući viškove zaliha učinaka 18.8098.111
254 8. Naplaćena otpisana potraživanja 181.940176.008
255 9. Prihodi po osnovu ugovorene zaštite od rizika, koji ne ispunjavaju uslove da se iskažu u okviru revalorizacionih rezervi   
256 10. Prihodi od smanjenja obaveza, ukidanja neiskorišćenih dugoročnih rezervisanja i ostali nepomenuti prihodi 234.375158.525
257 II - OSTALI RASHODI (258 do 267) 286.347440.563
258 1. Gubici po osnovu prodaje i rashodovanja nematerijalnih sredstava, nekretnina, postrojenja i opreme 1.1021.305
259 2. Gubici po osnovu prodaje i rashodovanja investicionih nekretnina   
260 3. Gubici po osnovu prodaje i rashodovanja bioloških sredstava   
261 4. Gubici po osnovu prodaje sredstava obustavljenog poslovanja   
262 5. Gubici po osnovu prodaje učešća u kapitalu i HOV   
263 6. Gubici po osnovu prodaje materijala   
264 7. Manjkovi, izuzimajući manjkove zaliha učinaka 6.4447.663
265 8. Rashodi po osnovu zaštite od rizika koji ne ispunjavaju uslove da se iskažu u okviru revalorizacionih rezervi   
266 9. Rashodi po osnovu ispravke vrijednosti i otpisa potraživanja 118.509341.873
267 10. Rashodi po osnovu rashodovanja zaliha materijala i robe i ostali rashodi 160.29289.722
268 Ž. DOBITAK PO OSNOVU OSTALIH PRIHODA I RASHODA (246 - 257) 148.777 
269 Z. GUBITAK PO OSNOVU OSTALIH PRIHODA I RASHODA (257 - 246)  97.919
270 I - PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (271 do 279) 25.500163.269
271 1. Prihodi od usklađivanja vrijednosti nematerijalnih sredstava   
272 2. Prihodi od usklađivanja vrijednosti nekretnina, postrojenja i opreme   
273 3. Prihodi od usklađivanja vrijednosti investicionih nekretnina za koje se obračunava amortizacija   
274 4. Prihodi od usklađivanja vrijednosti bioloških sredstava za koje se obračunava amortizacija   
275 5. Prihodi od usklađivanja vrijednosti dugoročnih finansijskih plasmana i finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju  129
276 6. Prihodi od usklađivanja vrijednosti zaliha materijala i robe   
277 7. Prihodi od usklađivanja vrijednosti kratkoročnih finansijskih plasmana   
278 8. Prihodi od usklađivanja vrijednosti kapitala (negativni Goodwill)   
279 9. Prihodi od usklađivanja vrijednosti ostale imovine 25.500163.140
280 II - RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (281 do 289) 101.78627.731
281 1. Obezvrjeđenje nematerijalnih sredstava   
282 2. Obezvrjeđenje nekretnina, postrojenja i opreme   
283 3. Obezvrjeđenje investicionih nekretnina za koje se obračunava amortizacija   
284 4. Obezvrjeđenje bioloških sredstava za koja se obračunava amortizacija   
285 5. Obezvrjeđenje dugoročnih finansijskih plasmana i finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju   
286 6. Obezvrjeđenje zaliha materijala i robe   
287 7. Obezvrjeđenje kratkoročnih finansijskih plasmana   
288 8. Obezvrjeđenje potraživanja primjenom indirektne metode utvrđivanja otpisa potraživanja 101.78627.731
289 9. Obezvrjeđenje ostale imovine   
290 J. DOBITAK PO OSNOVU USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (270 - 280)  135.538
291 K. GUBITAK PO OSNOVU USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (280 - 270) 76.286 
292 L. PRIHODI PO OSNOVU PROMJENE RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA I ISPRAVKE GREŠAKA IZ RANIJIH GODINA 3478.561
293 LJ. RASHODI PO OSNOVU PROMJENE RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA I ISPRAVKE GREŠAKA IZ RANIJIH GODINA 358 
294 1. Dobitak prije oporezivanja (244 + 268 + 290 + 292 - 293 - 245 - 269 - 291) 323.242 
295 2. Gubitak prije oporezivanja (245 + 269 + 291 + 293 - 292 - 244 - 268 - 290)  3.161.932
296 1. Poreski rashodi perioda   
297 2. Odloženi poreski rashodi perioda 218.36928.249
298 3. Odloženi poreski prihodi perioda  319.836
299 1. Neto dobitak tekuće godine (294 - 295 - 296 - 297 + 298) 104.873 
300 2. Neto gubitak tekuće godine (295 - 294 + 296 + 297 - 298)  2.870.345
301 UKUPNI PRIHODI (201 + 231 + 246 + 270 + 292) 18.963.91123.613.812
302 UKUPNI RASHODI (216 + 238 + 257 + 280 + 293) 18.640.66926.775.744
303 O. MEĐUDIVIDENDE I DRUGI VIDOVI RASPODJELE DOBITKA U TOKU PERIODA   
304 Dio neto dobitka/gubitka koji pripada većinskim vlasnicima 68.167 
305 Dio neto dobitka/gubitka koji pripada manjinskim vlasnicima 36.706 
306 Obična zarada po akciji 0,0052 
307 Razrijeđena zarada po akciji   
308 Prosječan broj zaposlenih po osnovu časova rada 294347
309 Prosječan broj zaposlenih po osnovu stanja na kraju mjeseca 287342
400 A. NETO DOBITAK ILI NETO GUBITAK PERIODA (299 ili 300) 104.873-2.870.345
401 I - DOBICI UTVRĐENI DIREKTNO U KAPITALU (402 do 407)   
402 1. Dobici po osnovu smanjenja revalorizacionih rezervi na stalnim sredstvima, osim HOV raspoloživih za prodaju   
403 2. Dobici po osnovu promjene fer vrijednosti HOV raspoloživih za prodaju   
404 3. Dobici po osnovu prevođenja finansijskih izvještaja inostranog poslovanja   
405 4. Aktuarski dobici od planova definisanih primanja   
406 5. Efektivni dio dobitaka po osnovu zaštite od rizika gotovinskih tokova   
407 6. Ostali dobici utvrđeni direktno u kapitalu   
408 II - GUBICI UTVRĐENI DIREKTNO U KAPITALU (409 do 413)   
409 1. Gubici po osnovu promjene fer vrijednosti HOV raspoloživih za prodaju   
410 2. Gubici po osnovu prevođenja finansijskih izvještaja inostranog poslovanja   
411 3. Aktuarski gubici od planova definisanih primanja   
412 4. Efektivni dio gubitaka po osnovu zaštite od rizika gotovinskih tokova   
413 5. Ostali gubici utvrđeni direktno u kapitalu   
414 B. OSTALI DOBICI ILI GUBICI U PERIODU (401 - 408) ili (408 - 401)   
415 V. POREZ NA DOBITAK KOJI SE ODNOSI NA OSTALE DOBITKE I GUBITKE   
416 G. NETO REZULTAT PO OSNOVU OSTALIH DOBITAKA I GUBITAKA U PERIODU (414 ± 415)   
417 I - UKUPAN NETO DOBITAK U OBRAČUNSKOM PERIODU (400 ± 416) 104.873 
418 II - UKUPAN NETO GUBITAK U OBRAČUNSKOM PERIODU (400 ± 416)  2.870.345