Bilans uspjeha za 2022. godinu

Elektrohercegovina a.d. Trebinje

AOPPozicijaNeto
tekuća
Neto
prethodna
201 A. POSLOVNI PRIHODI I RASHODI I POSLOVNI PRIHODI (202 + 206 + 210 + 214 – 215 + 216 – 217 + 218) 16.716.18418.379.204
202 1. Prihodi od prodaje robe (203 do 205) 05.729.611
203 a) Prihodi od prodaje robe povezanim pravnim licima 028.588
204 b) Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu 05.701.023
205 c) Prihodi od prodaje robe na inostranom tržištu 00
206 2. Prihodi od prodaje proizvoda (207 do 209) 150.873707.588
207 a) Prihodi od prodaje proizvoda povezanim pravnim licima 23.871569.785
208 b) Prihodi od prodaje proizvoda na domaćem tržištu 127.002137.803
209 c) Prihodi od prodaje proizvoda na inostranom tržištu 00
210 3. Prihodi od pruženih usluga (211 do 213) 15.694.14210.899.111
211 a) Prihodi od pruženih usluga povezanim licima 14.188.04210.506.627
212 b) Prihodi od pruženih usluga na domaćem tržištu 1.506.100392.484
213 c) Prihodi od pruženih usluga na inostranom tržištu 00
214 4. Povećanje vrijednosti zaliha učinaka 00
215 5. Smanjenje vrijednosti zaliha učinaka 00
216 6. Povećanje vrijednosti investicionih nekretnina i bioloških sredstava koja se ne amortizuju 00
217 7.  Smanjenje vrijednosti investicionih nekretnina i bioloških sredstava koja se ne amortizuju 00
218 8. Ostali poslovni prihodi 871.1691.042.894
219 II POSLOVNI RASHODI (220 + 221 + 222 + 223 + 226 + 227 + 234 + 235 + 236) 16.962.45418.064.708
220 1. Nabavna vrijednost prodate robe 268.2752.634.770
221 2. Troškovi materijala 496.960395.553
222 3. Troškovi goriva i energije 691.677328.542
223 4. Troškovi plata, naknada plata i ostalih ličnih primanja (224 + 225) 9.135.7668.301.168
224 a) Troškovi bruto plata i bruto naknada plata 7.492.1286.928.685
225 b) Troškovi ostalih ličnih primanja 1.643.6381.372.483
226 5. Troškovi proizvodnih usluga 532.998487.938
227 6. Troškovi amortizacije i rezervisanja (228 + 233) 4.556.3394.613.267
228 6.1 Troškovi amortizacije (229 do 232) 4.526.9794.219.116
229 a) Amortizacija nekretnina, postrojenja i opreme 4.156.2530
230 b) Amortizacija investicionih nekretnina 00
231 c) Amortizacija sredstava uzetih u zakup 00
232 d) Amortizacija ostalih sredstava 370.7264.219.116
233 6.2 Troškovi rezervisanja 29.360394.151
234 7. Nematerijalni troškovi (bez poreza i doprinosa) 1.197.9581.170.236
235 8. Troškovi poreza 50.45296.099
236 9. Troškovi doprinosa 32.02937.135
237 B. POSLOVNI DOBITAK (201 – 219)  314.496
238 V. POSLOVNI GUBITAK (219 – 201) 246.270 
239 G. FINANSIJSKI PRIHODI I RASHODI I FINANSIJSKI PRIHODI (240 do 243) 90.586123.736
240 1.   Prihodi od kamata 30.18775.235
241 2.   Pozitivne kursne razlike 0606
242 3.   Prihodi od efekata valutne klauzule 00
243 4.   Ostali finansijski prihodi 60.39947.895
244 II FINANSIJSKI RASHODI (245 do 248) 161.929187.470
245 1. Rashodi kamata 160.557183.714
246 2. Negativne kursne razlike 1.3693.754
247 3. Rashodi po osnovu valutne klauzule 00
248 4. Ostali finansijski rashodi 32
249 D. DOBITAK REDOVNE AKTIVNOSTI (237 + 239 – 244) ili (239-244-238)  250.762
250 Đ. GUBITAK REDOVNE AKTIVNOSTI (238 + 244 -239) ili (244-239-237) 317.613 
251 E. OSTALI DOBICI I GUBICI I OSTALI PRIHODI I DOBICI (252 do 260) 474.004435.124
252 1. Neto dobici po osnovu prodaje nematerijalnih sredstava, nekretnina, postrojenja i opreme 4.7000
253 2. Neto dobici po osnovu prodaje investicionih nekretnina 00
254 3. Neto dobici po osnovu prodaje bioloških sredstava 00
255 4. Neto dobici po osnovu prodaje stalnih sredstava namijenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja 00
256 5. Neto dobici po osnovu prodaje finansijskih sredstava i ulaganja u povezana lica 00
257 6. Neto dobici po osnovu prodaje materijala 00
258 7. Viškovi 8.75318.809
259 8. Ostali prihodi i dobici 460.551416.315
260 9.  Neto dobici od derivatnih finansijskih instrumenata 00
261 II OSTALI RASHODI I GUBICI (262 do 270) 119.163286.347
262 1. Neto gubici po osnovu otuđenja nematerijalnih sredstava, nekretnina, postrojenja i opreme 01.102
263 2. Neto gubici po osnovu otuđenja investicionih nekretnina 00
264 3. Neto gubici po osnovu otuđenja bioloških sredstava 00
265 4. Neto gubici po osnovu otuđenja stalnih sredstava namijenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja 00
266 5. Neto gubici od otuđenja finansijskih sredstava i ulaganja u povezana lica 00
267 6. Neto gubici po osnovu prodaje materijala 00
268 7.  Manjkovi 1.6676.444
269 8. Neto gubici od derivatnih finansijskih instrumenata 00
270 9. Ostali rashodi i gubici 117.496278.801
271 Ž. DOBITAK PO OSNOVU OSTALIH PRIHODA I RASHODA (251 – 261) 354.841148.777
272 Z. GUBITAK PO OSNOVU OSTALIH PRIHODA I RASHODA (261 – 251)   
273 I. PRIHODI I RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE I PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (274 + 281) 025.500
274 1. Neto dobici od usklađivanja imovine (osim finansijske) (275 do 280) 00
275 1.1. Neto dobici od umanjenja ranije priznatih gubitaka usljed obezvređenja nematerijalnih sredstava 00
276 1.2. Neto dobici od umanjenja ranije priznatih gubitaka usljed obezvređenja nekretnina, postrojenja i opreme 00
277 1.3.  Neto dobici od umanjenja ranije priznatih gubitaka usljed obezvređenja investicionih nekretnina koje se vrednuju po nabavnoj vrijednosti 00
278 1.4.  Neto dobici od umanjenja ranije priznatih gubitaka usljed obezvređenja bioloških sredstva koja se vrednuju po nabavnoj vrijednosti 00
279 1.5.  Neto dobici od usklađivanja vrijednosti zaliha materijala i robe 00
280 1.6.  Neto dobici od usklađivanja vrijednost stalnih sredstava namijenjenih prodaji, sredstava poslovanja koje se obustavlja i ostalih nefinansijskih sredstava 00
281 2. Neto dobici od usklađivanja vrijednosti finansijskih sredstava (282 do 285) 025.500
282 2.1  Neto dobici od usklađivanja vrijednosti dugoročnih finansijskih sredstava 00
283 2.2  Neto dobici od usklađivanja vrijednosti kratkoročnih finansijskih sredstava (osim potraživanja od kupaca) 00
284 2.3  Neto dobici od umanjenja ranije priznatih kreditnih gubitaka usljed obezvređenja potraživanja od kupaca 00
285 2.4  Neto dobici od usklađivanja vrijednosti ostalih finansijskih sredstava 025.500
286 II RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (287 + 294) 30.526101.786
287 1.  Rashodi od usklađivanja vrijednosti imovine (osim finansijske) (288 do 293) 0101.786
288 1.1. Neto gubici po osnovu obezvređenja nematerijalnih sredstava 00
289 1.2. Neto gubici po osnovu obezvređenja nekretnina, postrojenja i opreme 00
290 1.3. Neto gubici po osnovu obezvređenja investicionih nekretnina koje se vrednuju po nabavnoj vrijednosti 00
291 1.4. Neto gubici po osnovu obezvređenja bioloških sredstva koje se vrednuju po nabavnoj vrijednosti 00
292 1.5. Neto gubici od usklađivanja vrijednosti zaliha materijala i robe 00
293 1.6. Neto gubici od usklađivanja vrijednosti stalnih sredstava namijenjenih prodaji, sredstava poslovanja koje se obustavlja i ostalih nefinansijskih sredstava 0101.786
294 2.  Gubici od usklađivanja vrijednosti finansijskih sredstava (295 do 298) 30.5260
295 2.1 Neto gubici od usklađivanja vrijednosti dugoročnih finansijskih sredstava 00
296 2.2  Neto gubici od usklađivanja vrijednosti kratkoročnih finansijskih sredstava (osim potraživanja od kupaca) 00
297 2.3 Neto gubici od usklađivanja vrijednosti potraživanja od kupaca 30.5260
298 2.4  Neto gubici od usklađivanja vrijednosti ostalih finansijskih sredstava 00
299 J. DOBITAK PO OSNOVU USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (273 – 286)   
300 K. GUBITAK PO OSNOVU USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (286 – 273) 30.52676.286
301 L. Prihodi po osnovu promjene računovodstvenih politika i ispravke grešaka iz ranijih godina 191347
302 LJ. Rashodi po osnovu promjene računovodstvenih politika i ispravke grešaka iz ranijih godina 871358
303 Udio u dobiti pridruženog društva i zajedničkog poduhvata primjenom metode udjela 00
304 Udio u gubitku pridruženog društva i zajedničkog poduhvata primjenom metode udjela 00
305 UKUPNI PRIHODI (201+239+251+273+301+303) 17.280.96518.963.911
306 UKUPNI RASHODI (219+244+261+286+302+304) 17.274.94318.640.669
307 M. DOBIT I GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA 1. Dobit prije oporezivanja (305 – 306) 6.022323.242
308 2. Gubitak prije oporezivanja (306 – 305)   
309 N. TEKUĆI I ODLOŽENI POREZ NA DOBIT 1. Poreski rashodi perioda 5.3900
310 2. Odloženi poreski rashodi (311 + 312) 286.638218.369
311 2.1   Efekat smanjenja odloženih poreskih sredstava 286.638218.369
312 2.2   Efekat povećanja odloženih poreskih obaveza 00
313 3. Odloženi poreski prihodi (314 + 315) 487.1390
314 3.1 Efekat povećanja odloženih poreskih sredstava 118.1700
315 3.2 Efekat smanjenja odloženih poreskih obaveza 368.9690
316 NJ. NETO DOBIT I NETO GUBITAK PERIODA 1. Neto dobit tekuće godine (307-309-310+313)>0 i 307>0 ili (313-308-309-310)>0 i 308>0 201.133104.873
317 2. Neto gubitak tekuće godine (308+309+310-313)>0 i 308>0 ili (309+310-307-313)>0 i 307>0   
318 O. Međudividende i drugi vidovi raspodjele dobitka u toku perioda 00
319 Dio neto dobiti/gubitka koji pripada većinskim vlasnicima 130.73668.167
320 Dio neto dobiti/gubitka koji pripada manjinskim vlasnicima 70.39736.706
321 Obična zarada po akciji 1523
322 Razrijeđena zarada po akciji 00
323 Prosječan broj zaposlenih po osnovu časova rada 290294
324 Prosječan broj zaposlenih po osnovu stanja na kraju mjeseca 283287
400 A NETO DOBIT ILI NETO GUBITAK PERIODA 201.133104.873
401 1. Stavke koje mogu biti reklasifikovane u bilans uspjeha (±402+403±404±405±406±407) 00
402 1.1 Povećanje/(smanjenje) fer vrijednosti dužničkih instrumenata po fer vrijednosti kroz ostali ukupan rezultat 00
403 1.2 Efekti proistekli iz transakcija zaštite ("hedging") 00
404 1.3 Udio u ostalom ukupnom rezultatu pridruženog društva i zajedničkog poduhvata primjenom metode udjela 00
405 1.4 Dobici ili gubici po osnovu konverzije finansijskih izvještaja inostranog poslovanja 00
406 1.5 Ostale stavke koje mogu biti reklasifikovane u bilans uspjeha 00
407 1.6  Odloženi porez na dobit koji se odnosi na ove stavke 00
408 2. Stavke koje neće biti reklasifikovane u bilans uspjeha (± 409± 410 ± 411 ± 412 ± 413 ± 414) 00
409 2.1 Revalorizacija nekretnina, postrojenja, opreme i nematerijalne imovine 00
410 2.2  Povećanje/(smanjenje) fer vrijednosti vlasničkih instrumenata po fer vrijednosti kroz ostali ukupan rezultat 00
411 2.3  Aktuarski dobici/(gubici) od planova definisanih primanja 00
412 2.4 Udio u ostalom ukupnom rezultatu pridruženog društva i zajedničkog poduhvata primjenom metode udjela 00
413 2.5 Ostale stavke koje neće biti reklasifikovane u bilans uspjeha 00
414 2.6 Odloženi porez na dobit koji se odnosi na ove stavke 00
415 B. OSTALA DOBIT/GUBITAK U PERIODU (± 401 ± 408) 00
416 V. UKUPNA DOBIT / (GUBITAK) (400± 415) 201.133104.873
417 Dio ukupne dobiti/gubitka koji pripada većinskim vlasnicima 00
418 Dio ukupne dobiti/gubitka koji pripada manjinskim vlasnicima 00