Polugodišnji bilans uspjeha za 2022. godinu

Elektrohercegovina a.d. Trebinje

AOPPozicijaNeto
tekuća
Neto
prethodna
201 A. POSLOVNI PRIHODI I RASHODI I POSLOVNI PRIHODI (202 + 206 + 210 + 214 – 215 + 216 – 217 + 218) 7.850.34810.130.645
202 1. Prihodi od prodaje robe (203 do 205) 05.725.920
203 a) Prihodi od prodaje robe povezanim pravnim licima 026.413
204 b) Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu 05.699.507
205 c) Prihodi od prodaje robe na inostranom tržištu   
206 2. Prihodi od prodaje proizvoda (207 do 209) 61.13371.232
207 a) Prihodi od prodaje proizvoda povezanim pravnim licima   
208 b) Prihodi od prodaje proizvoda na domaćem tržištu 61.13371.232
209 c) Prihodi od prodaje proizvoda na inostranom tržištu   
210 3. Prihodi od pruženih usluga (211 do 213) 7.624.7474.267.115
211 a) Prihodi od pruženih usluga povezanim licima 7.344.4944.057.370
212 b) Prihodi od pruženih usluga na domaćem tržištu 280.253209.745
213 c) Prihodi od pruženih usluga na inostranom tržištu   
214 4. Povećanje vrijednosti zaliha učinaka   
215 5. Smanjenje vrijednosti zaliha učinaka   
216 6. Povećanje vrijednosti investicionih nekretnina i bioloških sredstava koja se ne amortizuju   
217 7.  Smanjenje vrijednosti investicionih nekretnina i bioloških sredstava koja se ne amortizuju   
218 8. Ostali poslovni prihodi 164.46866.378
219 II POSLOVNI RASHODI (220 + 221 + 222 + 223 + 226 + 227 + 234 + 235 + 236) 8.134.2409.873.069
220 1. Nabavna vrijednost prodate robe 82.8242.396.972
221 2. Troškovi materijala 194.899116.009
222 3. Troškovi goriva i energije 317.457158.126
223 4. Troškovi plata, naknada plata i ostalih ličnih primanja (224 + 225) 4.469.1674.192.027
224 a) Troškovi bruto plata i bruto naknada plata 3.659.4503.490.014
225 b) Troškovi ostalih ličnih primanja 809.717702.013
226 5. Troškovi proizvodnih usluga 449.572265.749
227 6. Troškovi amortizacije i rezervisanja (228 + 233) 1.874.9722.006.592
228 6.1 Troškovi amortizacije (229 do 232) 1.874.9722.006.592
229 a) Amortizacija nekretnina, postrojenja i opreme 1.730.2141.846.065
230 b) Amortizacija investicionih nekretnina   
231 c) Amortizacija sredstava uzetih u zakup   
232 d) Amortizacija ostalih sredstava 144.758160.527
233 6.2 Troškovi rezervisanja   
234 7. Nematerijalni troškovi (bez poreza i doprinosa) 674.807636.512
235 8. Troškovi poreza 46.49582.464
236 9. Troškovi doprinosa 24.04718.618
237 B. POSLOVNI DOBITAK (201 – 219) 0257.576
238 V. POSLOVNI GUBITAK (219 – 201) 283.8920
239 G. FINANSIJSKI PRIHODI I RASHODI I FINANSIJSKI PRIHODI (240 do 243) 51.45167.337
240 1.   Prihodi od kamata 17.00744.924
241 2.   Pozitivne kursne razlike   
242 3.   Prihodi od efekata valutne klauzule   
243 4.   Ostali finansijski prihodi 34.44422.413
244 II FINANSIJSKI RASHODI (245 do 248) 59.28550.100
245 1. Rashodi kamata 59.28350.099
246 2. Negativne kursne razlike   
247 3. Rashodi po osnovu valutne klauzule   
248 4. Ostali finansijski rashodi 21
249 D. DOBITAK REDOVNE AKTIVNOSTI (237 + 239 – 244) ili (239-244-238) 0274.813
250 Đ. GUBITAK REDOVNE AKTIVNOSTI (238 + 244 -239) ili (244-239-237) 291.7260
251 E. OSTALI DOBICI I GUBICI I OSTALI PRIHODI I DOBICI (252 do 260) 342.48863.148
252 1. Neto dobici po osnovu prodaje nematerijalnih sredstava, nekretnina, postrojenja i opreme   
253 2. Neto dobici po osnovu prodaje investicionih nekretnina   
254 3. Neto dobici po osnovu prodaje bioloških sredstava   
255 4. Neto dobici po osnovu prodaje stalnih sredstava namijenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja   
256 5. Neto dobici po osnovu prodaje finansijskih sredstava i ulaganja u povezana lica   
257 6. Neto dobici po osnovu prodaje materijala   
258 7. Viškovi   
259 8. Ostali prihodi i dobici 342.48863.148
260 9.  Neto dobici od derivatnih finansijskih instrumenata   
261 II OSTALI RASHODI I GUBICI (262 do 270) 23.3273.926
262 1. Neto gubici po osnovu otuđenja nematerijalnih sredstava, nekretnina, postrojenja i opreme   
263 2. Neto gubici po osnovu otuđenja investicionih nekretnina   
264 3. Neto gubici po osnovu otuđenja bioloških sredstava   
265 4. Neto gubici po osnovu otuđenja stalnih sredstava namijenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja   
266 5. Neto gubici od otuđenja finansijskih sredstava i ulaganja u povezana lica   
267 6. Neto gubici po osnovu prodaje materijala   
268 7.  Manjkovi 9061.113
269 8. Neto gubici od derivatnih finansijskih instrumenata   
270 9. Ostali rashodi i gubici 22.4212.813
271 Ž. DOBITAK PO OSNOVU OSTALIH PRIHODA I RASHODA (251 – 261) 319.16159.222
272 Z. GUBITAK PO OSNOVU OSTALIH PRIHODA I RASHODA (261 – 251)   
273 I. PRIHODI I RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE I PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (274 + 281)   
274 1. Neto dobici od usklađivanja imovine (osim finansijske) (275 do 280)   
275 1.1. Neto dobici od umanjenja ranije priznatih gubitaka usljed obezvređenja nematerijalnih sredstava   
276 1.2. Neto dobici od umanjenja ranije priznatih gubitaka usljed obezvređenja nekretnina, postrojenja i opreme   
277 1.3.  Neto dobici od umanjenja ranije priznatih gubitaka usljed obezvređenja investicionih nekretnina koje se vrednuju po nabavnoj vrijednosti   
278 1.4.  Neto dobici od umanjenja ranije priznatih gubitaka usljed obezvređenja bioloških sredstva koja se vrednuju po nabavnoj vrijednosti   
279 1.5.  Neto dobici od usklađivanja vrijednosti zaliha materijala i robe   
280 1.6.  Neto dobici od usklađivanja vrijednost stalnih sredstava namijenjenih prodaji, sredstava poslovanja koje se obustavlja i ostalih nefinansijskih sredstava   
281 2. Neto dobici od usklađivanja vrijednosti finansijskih sredstava (282 do 285)   
282 2.1  Neto dobici od usklađivanja vrijednosti dugoročnih finansijskih sredstava   
283 2.2  Neto dobici od usklađivanja vrijednosti kratkoročnih finansijskih sredstava (osim potraživanja od kupaca)   
284 2.3  Neto dobici od umanjenja ranije priznatih kreditnih gubitaka usljed obezvređenja potraživanja od kupaca   
285 2.4  Neto dobici od usklađivanja vrijednosti ostalih finansijskih sredstava   
286 II RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (287 + 294)   
287 1.  Rashodi od usklađivanja vrijednosti imovine (osim finansijske) (288 do 293)   
288 1.1. Neto gubici po osnovu obezvređenja nematerijalnih sredstava   
289 1.2. Neto gubici po osnovu obezvređenja nekretnina, postrojenja i opreme   
290 1.3. Neto gubici po osnovu obezvređenja investicionih nekretnina koje se vrednuju po nabavnoj vrijednosti   
291 1.4. Neto gubici po osnovu obezvređenja bioloških sredstva koje se vrednuju po nabavnoj vrijednosti   
292 1.5. Neto gubici od usklađivanja vrijednosti zaliha materijala i robe   
293 1.6. Neto gubici od usklađivanja vrijednosti stalnih sredstava namijenjenih prodaji, sredstava poslovanja koje se obustavlja i ostalih nefinansijskih sredstava   
294 2.  Gubici od usklađivanja vrijednosti finansijskih sredstava (295 do 298)   
295 2.1 Neto gubici od usklađivanja vrijednosti dugoročnih finansijskih sredstava   
296 2.2  Neto gubici od usklađivanja vrijednosti kratkoročnih finansijskih sredstava (osim potraživanja od kupaca)   
297 2.3 Neto gubici od usklađivanja vrijednosti potraživanja od kupaca   
298 2.4  Neto gubici od usklađivanja vrijednosti ostalih finansijskih sredstava   
299 J. DOBITAK PO OSNOVU USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (273 – 286)   
300 K. GUBITAK PO OSNOVU USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (286 – 273)   
301 L. Prihodi po osnovu promjene računovodstvenih politika i ispravke grešaka iz ranijih godina   
302 LJ. Rashodi po osnovu promjene računovodstvenih politika i ispravke grešaka iz ranijih godina   
303 Udio u dobiti pridruženog društva i zajedničkog poduhvata primjenom metode udjela   
304 Udio u gubitku pridruženog društva i zajedničkog poduhvata primjenom metode udjela   
305 UKUPNI PRIHODI (201+239+251+273+301+303) 8.244.28710.261.130
306 UKUPNI RASHODI (219+244+261+286+302+304) 8.216.8529.927.095
307 M. DOBIT I GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA 1. Dobit prije oporezivanja (305 – 306) 27.435334.035
308 2. Gubitak prije oporezivanja (306 – 305)   
309 N. TEKUĆI I ODLOŽENI POREZ NA DOBIT 1. Poreski rashodi perioda 2.6670
310 2. Odloženi poreski rashodi (311 + 312)   
311 2.1   Efekat smanjenja odloženih poreskih sredstava   
312 2.2   Efekat povećanja odloženih poreskih obaveza   
313 3. Odloženi poreski prihodi (314 + 315) 436.7380
314 3.1 Efekat povećanja odloženih poreskih sredstava 118.1700
315 3.2 Efekat smanjenja odloženih poreskih obaveza 318.5680
316 NJ. NETO DOBIT I NETO GUBITAK PERIODA 1. Neto dobit tekuće godine (307-309-310+313)>0 i 307>0 ili (313-308-309-310)>0 i 308>0 461.506334.035
317 2. Neto gubitak tekuće godine (308+309+310-313)>0 i 308>0 ili (309+310-307-313)>0 i 307>0   
318 O. Međudividende i drugi vidovi raspodjele dobitka u toku perioda   
319 Dio neto dobiti/gubitka koji pripada većinskim vlasnicima   
320 Dio neto dobiti/gubitka koji pripada manjinskim vlasnicima   
321 Obična zarada po akciji   
322 Razrijeđena zarada po akciji   
323 Prosječan broj zaposlenih po osnovu časova rada 2840
324 Prosječan broj zaposlenih po osnovu stanja na kraju mjeseca 2800
400 A NETO DOBIT ILI NETO GUBITAK PERIODA 461.506334.035
401 1. Stavke koje mogu biti reklasifikovane u bilans uspjeha (±402+403±404±405±406±407)   
402 1.1 Povećanje/(smanjenje) fer vrijednosti dužničkih instrumenata po fer vrijednosti kroz ostali ukupan rezultat   
403 1.2 Efekti proistekli iz transakcija zaštite ("hedging")   
404 1.3 Udio u ostalom ukupnom rezultatu pridruženog društva i zajedničkog poduhvata primjenom metode udjela   
405 1.4 Dobici ili gubici po osnovu konverzije finansijskih izvještaja inostranog poslovanja   
406 1.5 Ostale stavke koje mogu biti reklasifikovane u bilans uspjeha   
407 1.6  Odloženi porez na dobit koji se odnosi na ove stavke   
408 2. Stavke koje neće biti reklasifikovane u bilans uspjeha (± 409± 410 ± 411 ± 412 ± 413 ± 414)   
409 2.1 Revalorizacija nekretnina, postrojenja, opreme i nematerijalne imovine   
410 2.2  Povećanje/(smanjenje) fer vrijednosti vlasničkih instrumenata po fer vrijednosti kroz ostali ukupan rezultat   
411 2.3  Aktuarski dobici/(gubici) od planova definisanih primanja   
412 2.4 Udio u ostalom ukupnom rezultatu pridruženog društva i zajedničkog poduhvata primjenom metode udjela   
413 2.5 Ostale stavke koje neće biti reklasifikovane u bilans uspjeha   
414 2.6 Odloženi porez na dobit koji se odnosi na ove stavke   
415 B. OSTALA DOBIT/GUBITAK U PERIODU (± 401 ± 408)   
416 V. UKUPNA DOBIT / (GUBITAK) (400± 415) 461.506334.035
417 Dio ukupne dobiti/gubitka koji pripada većinskim vlasnicima   
418 Dio ukupne dobiti/gubitka koji pripada manjinskim vlasnicima