Bilans uspjeha za 2023. godinu

Elektrohercegovina a.d. Trebinje

AOPPozicijaNeto
tekuća
Neto
prethodna
201 A. POSLOVNI PRIHODI I RASHODI I POSLOVNI PRIHODI (202 + 206 + 210 + 214 – 215 + 216 – 217 + 218) 20.946.46416.716.184
202 1. Prihodi od prodaje robe (203 do 205)   
203 a) Prihodi od prodaje robe povezanim pravnim licima   
204 b) Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu   
205 c) Prihodi od prodaje robe na inostranom tržištu   
206 2. Prihodi od prodaje proizvoda (207 do 209) 245.221150.873
207 a) Prihodi od prodaje proizvoda povezanim pravnim licima 77323.871
208 b) Prihodi od prodaje proizvoda na domaćem tržištu 244.448127.002
209 c) Prihodi od prodaje proizvoda na inostranom tržištu   
210 3. Prihodi od pruženih usluga (211 do 213) 17.432.44214.741.039
211 a) Prihodi od pruženih usluga povezanim licima 17.072.59714.188.042
212 b) Prihodi od pruženih usluga na domaćem tržištu 359.845552.997
213 c) Prihodi od pruženih usluga na inostranom tržištu   
214 4. Povećanje vrijednosti zaliha učinaka   
215 5. Smanjenje vrijednosti zaliha učinaka   
216 6. Povećanje vrijednosti investicionih nekretnina i bioloških sredstava koja se ne amortizuju   
217 7.  Smanjenje vrijednosti investicionih nekretnina i bioloških sredstava koja se ne amortizuju   
218 8. Ostali poslovni prihodi 3.268.8011.824.272
219 II POSLOVNI RASHODI (220 + 221 + 222 + 223 + 226 + 227 + 234 + 235 + 236) 22.665.91016.962.454
220 1. Nabavna vrijednost prodate robe 5.022.864268.275
221 2. Troškovi materijala 511.748496.960
222 3. Troškovi goriva i energije 470.729691.677
223 4. Troškovi plata, naknada plata i ostalih ličnih primanja (224 + 225) 10.101.3629.135.766
224 a) Troškovi bruto plata i bruto naknada plata 8.321.2877.492.128
225 b) Troškovi ostalih ličnih primanja 1.780.0751.643.638
226 5. Troškovi proizvodnih usluga 543.711532.998
227 6. Troškovi amortizacije i rezervisanja (228 + 233) 5.065.6604.556.339
228 6.1 Troškovi amortizacije (229 do 232) 4.807.3124.526.979
229 a) Amortizacija nekretnina, postrojenja i opreme 4.378.6864.156.253
230 b) Amortizacija investicionih nekretnina   
231 c) Amortizacija sredstava uzetih u zakup   
232 d) Amortizacija ostalih sredstava 428.626370.726
233 6.2 Troškovi rezervisanja 258.34829.360
234 7. Nematerijalni troškovi (bez poreza i doprinosa) 832.5731.197.958
235 8. Troškovi poreza 83.61950.452
236 9. Troškovi doprinosa 33.64432.029
237 B. POSLOVNI DOBITAK (201 – 219)   
238 V. POSLOVNI GUBITAK (219 – 201) 1.719.446246.270
239 G. FINANSIJSKI PRIHODI I RASHODI I FINANSIJSKI PRIHODI (240 do 243) 68.70290.586
240 1.   Prihodi od kamata 13.29530.187
241 2.   Pozitivne kursne razlike 1.504 
242 3.   Prihodi od efekata valutne klauzule   
243 4.   Ostali finansijski prihodi 53.90360.399
244 II FINANSIJSKI RASHODI (245 do 248) 181.246161.929
245 1. Rashodi kamata 181.244160.557
246 2. Negativne kursne razlike  1.369
247 3. Rashodi po osnovu valutne klauzule   
248 4. Ostali finansijski rashodi 23
249 D. DOBITAK REDOVNE AKTIVNOSTI (237 + 239 – 244) ili (239-244-238)   
250 Đ. GUBITAK REDOVNE AKTIVNOSTI (238 + 244 -239) ili (244-239-237) 1.831.990317.613
251 E. OSTALI DOBICI I GUBICI I OSTALI PRIHODI I DOBICI (252 do 260) 2.331.725474.004
252 1. Neto dobici po osnovu prodaje nematerijalnih sredstava, nekretnina, postrojenja i opreme  4.700
253 2. Neto dobici po osnovu prodaje investicionih nekretnina   
254 3. Neto dobici po osnovu prodaje bioloških sredstava   
255 4. Neto dobici po osnovu prodaje stalnih sredstava namijenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja   
256 5. Neto dobici po osnovu prodaje finansijskih sredstava i ulaganja u povezana lica   
257 6. Neto dobici po osnovu prodaje materijala   
258 7. Viškovi 2.0218.753
259 8. Ostali prihodi i dobici 2.329.704460.551
260 9.  Neto dobici od derivatnih finansijskih instrumenata   
261 II OSTALI RASHODI I GUBICI (262 do 270) 280.753119.163
262 1. Neto gubici po osnovu otuđenja nematerijalnih sredstava, nekretnina, postrojenja i opreme 1.125 
263 2. Neto gubici po osnovu otuđenja investicionih nekretnina   
264 3. Neto gubici po osnovu otuđenja bioloških sredstava   
265 4. Neto gubici po osnovu otuđenja stalnih sredstava namijenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja   
266 5. Neto gubici od otuđenja finansijskih sredstava i ulaganja u povezana lica   
267 6. Neto gubici po osnovu prodaje materijala   
268 7.  Manjkovi 3.8741.667
269 8. Neto gubici od derivatnih finansijskih instrumenata   
270 9. Ostali rashodi i gubici 275.754117.496
271 Ž. DOBITAK PO OSNOVU OSTALIH PRIHODA I RASHODA (251 – 261) 2.050.972354.841
272 Z. GUBITAK PO OSNOVU OSTALIH PRIHODA I RASHODA (261 – 251)   
273 I. PRIHODI I RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE I PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (274 + 281)   
274 1. Neto dobici od usklađivanja imovine (osim finansijske) (275 do 280)   
275 1.1. Neto dobici od umanjenja ranije priznatih gubitaka usljed obezvređenja nematerijalnih sredstava   
276 1.2. Neto dobici od umanjenja ranije priznatih gubitaka usljed obezvređenja nekretnina, postrojenja i opreme   
277 1.3.  Neto dobici od umanjenja ranije priznatih gubitaka usljed obezvređenja investicionih nekretnina koje se vrednuju po nabavnoj vrijednosti   
278 1.4.  Neto dobici od umanjenja ranije priznatih gubitaka usljed obezvređenja bioloških sredstva koja se vrednuju po nabavnoj vrijednosti   
279 1.5.  Neto dobici od usklađivanja vrijednosti zaliha materijala i robe   
280 1.6.  Neto dobici od usklađivanja vrijednost stalnih sredstava namijenjenih prodaji, sredstava poslovanja koje se obustavlja i ostalih nefinansijskih sredstava   
281 2. Neto dobici od usklađivanja vrijednosti finansijskih sredstava (282 do 285)   
282 2.1  Neto dobici od usklađivanja vrijednosti dugoročnih finansijskih sredstava   
283 2.2  Neto dobici od usklađivanja vrijednosti kratkoročnih finansijskih sredstava (osim potraživanja od kupaca)   
284 2.3  Neto dobici od umanjenja ranije priznatih kreditnih gubitaka usljed obezvređenja potraživanja od kupaca   
285 2.4  Neto dobici od usklađivanja vrijednosti ostalih finansijskih sredstava   
286 II RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (287 + 294) 41.08930.526
287 1.  Rashodi od usklađivanja vrijednosti imovine (osim finansijske) (288 do 293) 2.331 
288 1.1. Neto gubici po osnovu obezvređenja nematerijalnih sredstava   
289 1.2. Neto gubici po osnovu obezvređenja nekretnina, postrojenja i opreme   
290 1.3. Neto gubici po osnovu obezvređenja investicionih nekretnina koje se vrednuju po nabavnoj vrijednosti   
291 1.4. Neto gubici po osnovu obezvređenja bioloških sredstva koje se vrednuju po nabavnoj vrijednosti   
292 1.5. Neto gubici od usklađivanja vrijednosti zaliha materijala i robe   
293 1.6. Neto gubici od usklađivanja vrijednosti stalnih sredstava namijenjenih prodaji, sredstava poslovanja koje se obustavlja i ostalih nefinansijskih sredstava 2.331 
294 2.  Gubici od usklađivanja vrijednosti finansijskih sredstava (295 do 298) 38.75830.526
295 2.1 Neto gubici od usklađivanja vrijednosti dugoročnih finansijskih sredstava   
296 2.2  Neto gubici od usklađivanja vrijednosti kratkoročnih finansijskih sredstava (osim potraživanja od kupaca)   
297 2.3 Neto gubici od usklađivanja vrijednosti potraživanja od kupaca 38.75830.526
298 2.4  Neto gubici od usklađivanja vrijednosti ostalih finansijskih sredstava   
299 J. DOBITAK PO OSNOVU USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (273 – 286)   
300 K. GUBITAK PO OSNOVU USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (286 – 273) 41.08930.526
301 L. Prihodi po osnovu promjene računovodstvenih politika i ispravke grešaka iz ranijih godina 2.093191
302 LJ. Rashodi po osnovu promjene računovodstvenih politika i ispravke grešaka iz ranijih godina 5.108871
303 Udio u dobiti pridruženog društva i zajedničkog poduhvata primjenom metode udjela   
304 Udio u gubitku pridruženog društva i zajedničkog poduhvata primjenom metode udjela   
305 UKUPNI PRIHODI (201+239+251+273+301+303) 23.348.98417.280.965
306 UKUPNI RASHODI (219+244+261+286+302+304) 23.174.10617.274.943
307 M. DOBIT I GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA 1. Dobit prije oporezivanja (305 – 306) 174.8786.022
308 2. Gubitak prije oporezivanja (306 – 305)   
309 N. TEKUĆI I ODLOŽENI POREZ NA DOBIT 1. Poreski rashodi perioda 24.4145.390
310 2. Odloženi poreski rashodi (311 + 312)  286.638
311 2.1   Efekat smanjenja odloženih poreskih sredstava  286.638
312 2.2   Efekat povećanja odloženih poreskih obaveza   
313 3. Odloženi poreski prihodi (314 + 315) 61.992487.139
314 3.1 Efekat povećanja odloženih poreskih sredstava 10.272118.170
315 3.2 Efekat smanjenja odloženih poreskih obaveza 51.720368.969
316 NJ. NETO DOBIT I NETO GUBITAK PERIODA 1. Neto dobit tekuće godine (307-309-310+313)>0 i 307>0 ili (313-308-309-310)>0 i 308>0 212.456201.133
317 2. Neto gubitak tekuće godine (308+309+310-313)>0 i 308>0 ili (309+310-307-313)>0 i 307>0   
318 O. Međudividende i drugi vidovi raspodjele dobitka u toku perioda   
319 Dio neto dobiti/gubitka koji pripada većinskim vlasnicima 138.096130.736
320 Dio neto dobiti/gubitka koji pripada manjinskim vlasnicima 74.36070.397
321 Obična zarada po akciji 1061
322 Razrijeđena zarada po akciji   
323 Prosječan broj zaposlenih po osnovu časova rada 301290
324 Prosječan broj zaposlenih po osnovu stanja na kraju mjeseca 293283
400 A NETO DOBIT ILI NETO GUBITAK PERIODA 212.456201.133
401 1. Stavke koje mogu biti reklasifikovane u bilans uspjeha (±402+403±404±405±406±407)   
402 1.1 Povećanje/(smanjenje) fer vrijednosti dužničkih instrumenata po fer vrijednosti kroz ostali ukupan rezultat   
403 1.2 Efekti proistekli iz transakcija zaštite ("hedging")   
404 1.3 Udio u ostalom ukupnom rezultatu pridruženog društva i zajedničkog poduhvata primjenom metode udjela   
405 1.4 Dobici ili gubici po osnovu konverzije finansijskih izvještaja inostranog poslovanja   
406 1.5 Ostale stavke koje mogu biti reklasifikovane u bilans uspjeha   
407 1.6  Odloženi porez na dobit koji se odnosi na ove stavke   
408 2. Stavke koje neće biti reklasifikovane u bilans uspjeha (± 409± 410 ± 411 ± 412 ± 413 ± 414)   
409 2.1 Revalorizacija nekretnina, postrojenja, opreme i nematerijalne imovine   
410 2.2  Povećanje/(smanjenje) fer vrijednosti vlasničkih instrumenata po fer vrijednosti kroz ostali ukupan rezultat   
411 2.3  Aktuarski dobici/(gubici) od planova definisanih primanja   
412 2.4 Udio u ostalom ukupnom rezultatu pridruženog društva i zajedničkog poduhvata primjenom metode udjela   
413 2.5 Ostale stavke koje neće biti reklasifikovane u bilans uspjeha   
414 2.6 Odloženi porez na dobit koji se odnosi na ove stavke   
415 B. OSTALA DOBIT/GUBITAK U PERIODU (± 401 ± 408)   
416 V. UKUPNA DOBIT / (GUBITAK) (400± 415) 212.456201.133
417 Dio ukupne dobiti/gubitka koji pripada većinskim vlasnicima   
418 Dio ukupne dobiti/gubitka koji pripada manjinskim vlasnicima