Raspoloživi izvještaji


Opcije

2020 Polugodišnji bilans stanja
Polugodišnji bilans uspjeha
Polugodišnji bilans tokova gotovine
2019 Bilans stanja
Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine
Izvještaj o promjenama u kapitalu
Polugodišnji bilans stanja
Polugodišnji bilans uspjeha
Polugodišnji bilans tokova gotovine
2018 Bilans stanja
Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine
Izvještaj o promjenama u kapitalu
Polugodišnji bilans stanja
Polugodišnji bilans uspjeha
Polugodišnji bilans tokova gotovine
2017 Bilans stanja
Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine
Izvještaj o promjenama u kapitalu
Polugodišnji bilans stanja
Polugodišnji bilans uspjeha
Polugodišnji bilans tokova gotovine
2016 Bilans stanja
Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine
Izvještaj o promjenama u kapitalu
Polugodišnji bilans stanja
Polugodišnji bilans uspjeha
Polugodišnji bilans tokova gotovine
2015 Bilans stanja
Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine
Izvještaj o promjenama u kapitalu
Polugodišnji bilans stanja
Polugodišnji bilans uspjeha
Polugodišnji bilans tokova gotovine
2014 Bilans stanja
Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine
Izvještaj o promjenama u kapitalu
Polugodišnji bilans stanja
Polugodišnji bilans uspjeha
Polugodišnji bilans tokova gotovine
2013 Bilans stanja
Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine
Izvještaj o promjenama u kapitalu
Polugodišnji bilans stanja
Polugodišnji bilans uspjeha
Polugodišnji bilans tokova gotovine
2012 Bilans stanja
Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine
Izvještaj o promjenama u kapitalu
Polugodišnji bilans stanja
Polugodišnji bilans uspjeha
Polugodišnji bilans tokova gotovine
2011 Bilans stanja
Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine
Izvještaj o promjenama u kapitalu
Polugodišnji bilans stanja
Polugodišnji bilans uspjeha
Polugodišnji bilans tokova gotovine
2010 Bilans stanja
Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine
Izvještaj o promjenama u kapitalu
Polugodišnji bilans stanja
Polugodišnji bilans uspjeha
Polugodišnji bilans tokova gotovine
2009 Bilans stanja
Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine
Izvještaj o promjenama u kapitalu
Polugodišnji bilans stanja
Polugodišnji bilans uspjeha
Polugodišnji bilans tokova gotovine
2008 Bilans stanja
Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine
Izvještaj o promjenama u kapitalu
Polugodišnji bilans stanja
Polugodišnji bilans uspjeha
Polugodišnji bilans tokova gotovine
2007 Bilans stanja
Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine
Polugodišnji bilans stanja
Polugodišnji bilans uspjeha
Polugodišnji bilans tokova gotovine
2006 Bilans stanja
Bilans uspjeha
Polugodišnji bilans stanja
Polugodišnji bilans uspjeha
2005 Bilans stanja
Bilans uspjeha

Bilans tokova gotovine za 2008. godinu

Elektrohercegovina a.d. Trebinje

AOPPozicijaNeto
tekuća
Neto
prethodna
301 A.TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI
I Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti(1 do 3)
24.405.23623.190.506
302 1.Prilivi od kupaca 24.265.43023.190.506
303 2.Prilivi od premija,subvencija,dotacija i sl   
304 3.Ostali prilivi iz poslovnih aktivnosti 139.806 
305 II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5) 23.078.25121.430.980
306 1.Odlivi po osnovu plaćanja dobavljačima 15.096.60013.868.275
307 2.Odlivi po osnovu plaćanja zaposlenima 6.482.2186.131.406
308 3.Odlivi po osnovu kamata 10.94044.465
309 4.Odlivi po osnovu poreza na dobit   
310 5.Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti 1.488.4931.386.834
311 III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II) 1.326.9851.759.526
312 IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (II-I)   
313 B.TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA
I Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 7)
  
314 1. Priliv po osnovu kratkoročnih finans.plasm,   
315 2. Prilivi po osnovu prodaje akcija i udjela u kapitalu   
316 3. Prilivi od prodaje dijelova preduzeća   
317 4. Prilivi po osnovu prodaje nemater.ulaganja i osnovnih sredstava   
318 5. Prilivi na osnovu ostalih dugoročnih finansijskih plasmana   
319 6. Prilivi od kamata   
320 7.Prilivi od dividendi i učešća u dobitku   
321 II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do5)  1.014.114
322 1.Odlivi na osnovu kratkoročnihfinansijskih plasmana   
323 2.Odlivi na osnovu kupovine akcija i udjela u kapitalu   
324 3.Odlivi na osnovu kupovine dijelova preduzeća   
325 4.Odlivi na osnovu nabavke nematerijalnih ulaganja i osnovnih sredstva  1.014.114
326 5.Odlivi na osnovu ostalih dugoročnihfinansijskih plasmana   
327 III. Neto priliv iz aktivnosti investiranja (I-II)   
328 IV. Neto odliv iz aktivnosti investiranja (II-I)  1.014.114
329 V.TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA
I Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 3)
  
330 1. Prilivi na osnovu uvećanja osnovnog kapitala   
331 2. Neto prilivi na osnovu dugoročnih finans.obaveza   
332 3. Neto prilivi na osnovu kratkoročnih finans.obaveza   
333 II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja(1 do 5) 350.000 
334 1. Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija i udjela   
335 2. Neto odlivi na osnovu dugoročnih finansij.obaveza   
336 3. Neto odlivi na osnovu kratkoročnih finansij.obaveza 350.000 
337 4. Odlivi na osnovu finansijskog lizinga   
338 5. Odlivi za dividende i učešća u dobitku   
339 III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansir.(I-II)   
340 IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansir.(II-I) 350.000 
341 G. UKUPNI PRILIVI GOTOVINE (AI+BI+VI) 24.405.23623.190.506
342 D. UKUPNI ODLIVI GOTOVINE(AII+BII+VII) 23.428.25122.445.094
343 Đ. NETO PRILIVI GOTOVINE (G-D) 976.985745.412
344 E. NETO ODLIV GOTOVINE (D-G)   
345 Ž. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA 1.589.967844.555
346 Z. POZITIVNE KURSNA RAZLIKE NA OSNOVUPRERAČUNA GOTOVINE   
347 I. NEGATIVNE KURSNA RAZLIKE NA OSNOVUPRERAČUNA GOTOVINE   
348 J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA (G-D+Ž+Z-I) 2.566.9521.589.967