Polugodišnji bilans tokova gotovine za 2008. godinu

Elektrohercegovina a.d. Trebinje

AOPPozicijaNeto
tekuća
Neto
prethodna
301 A.TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI
I Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti(1 do 3)
6.760.4576.930.801
302 1.Prilivi od kupaca 6.713.4516.930.801
303 2.Prilivi od premija,subvencija,dotacija i sl   
304 3.Ostali prilivi iz poslovnih aktivnosti 47.0060
305 II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5) 5.742.3376.311.955
306 1.Odlivi po osnovu plaćanja dobavljačima 1.415.6921.781.459
307 2.Odlivi po osnovu plaćanja zaposlenima 3.257.3553.223.598
308 3.Odlivi po osnovu kamata 52.19133.111
309 4.Odlivi po osnovu poreza na dobit 04.572
310 5.Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti 1.017.0991.269.215
311 III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II) 1.018.120618.846
312 IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (II-I)   
313 B.TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA
I Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 7)
  
314 1. Priliv po osnovu kratkoročnih finans.plasm,   
315 2. Prilivi po osnovu prodaje akcija i udjela u kapitalu   
316 3. Prilivi od prodaje dijelova preduzeća   
317 4. Prilivi po osnovu prodaje nemater.ulaganja i osnovnih sredstava   
318 5. Prilivi na osnovu ostalih dugoročnih finansijskih plasmana   
319 6. Prilivi od kamata   
320 7.Prilivi od dividendi i učešća u dobitku   
321 II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do5)   
322 1.Odlivi na osnovu kratkoročnihfinansijskih plasmana   
323 2.Odlivi na osnovu kupovine akcija i udjela u kapitalu   
324 3.Odlivi na osnovu kupovine dijelova preduzeća   
325 4.Odlivi na osnovu nabavke nematerijalnih ulaganja i osnovnih sredstva   
326 5.Odlivi na osnovu ostalih dugoročnihfinansijskih plasmana   
327 III. Neto priliv iz aktivnosti investiranja (I-II)   
328 IV. Neto odliv iz aktivnosti investiranja (II-I)   
329 V.TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA
I Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 3)
  
330 1. Prilivi na osnovu uvećanja osnovnog kapitala   
331 2. Neto prilivi na osnovu dugoročnih finans.obaveza   
332 3. Neto prilivi na osnovu kratkoročnih finans.obaveza   
333 II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja(1 do 5) 350.0000
334 1. Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija i udjela   
335 2. Neto odlivi na osnovu dugoročnih finansij.obaveza   
336 3. Neto odlivi na osnovu kratkoročnih finansij.obaveza 350.0000
337 4. Odlivi na osnovu finansijskog lizinga   
338 5. Odlivi za dividende i učešća u dobitku   
339 III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansir.(I-II)   
340 IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansir.(II-I) 350.0000
341 G. UKUPNI PRILIVI GOTOVINE (AI+BI+VI) 6.760.4576.930.801
342 D. UKUPNI ODLIVI GOTOVINE(AII+BII+VII) 6.092.3376.311.955
343 Đ. NETO PRILIVI GOTOVINE (G-D) 668.120618.846
344 E. NETO ODLIV GOTOVINE (D-G)   
345 Ž. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA 1.589.967844.555
346 Z. POZITIVNE KURSNA RAZLIKE NA OSNOVUPRERAČUNA GOTOVINE   
347 I. NEGATIVNE KURSNA RAZLIKE NA OSNOVUPRERAČUNA GOTOVINE   
348 J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA (G-D+Ž+Z-I) 2.258.0871.463.401