Bilans tokova gotovine za 2011. godinu

Elektrohercegovina a.d. Trebinje

AOPPozicijaNeto
tekuća
Neto
prethodna
501 I PRILIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (302 DO 304) 25.957.09326.604.706
502 1. Prilivi od kupaca i primljeni avansi 25.791.51926.323.970
503 2. Prilivi od premija, subvencija, dotacija i sl. 47.9650
504 3. Ostali prilivi iz poslovnih aktivnosti 117.609280.736
505 II ODLIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (306 DO 310) 25.745.53024.304.936
506 1. Odlivi po osnovu isplata dobavljačima i dati avansi 15.263.87314.368.706
507 2. Odlivi po osnovu isplata zarada, naknada zarada i ostalih ličnih rashoda 7.921.1787.455.995
508 3. Odlivi po osnovu plaćenih kamata 15.75390.943
509 4. Odlivi po osnovu poreza na dobit   
510 5. Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti 2.544.7262.389.292
511 III NETO PRILIV GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (301-305) 211.5632.299.770
512 IV NETO ODLIV GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (305-301)   
513 I PRILIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA (314 DO 319) 6.9410
514 1. Prilivi po osnovu kratkoročnih finansijskih plasmana   
515 2. Prilivi po osnovu prodaje akcija i udjela   
516 3. Prilivi po osnovu prodaje nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme, investicionih nekretnina i bioloških sredstava   
517 4. Prilivi po osnovu kamata 6.9410
518 5. Prilivi od dividendi i učešća u dobitku   
519 6. Prilivi po osnovu ostalih dugoročnih finansijskih plasmana   
520 II ODLIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA (321 DO 324) 454.1192.438.466
521 1. Odlivi po osnovu kratkoročnih finansijskih plasmana   
522 2. Odlivi po osnovu kupovine akcija i udjela   
523 3. Odlivi po osnovu kupovine nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme, investicionih nekretnina i bioloških sredstava 454.1192.438.466
524 4. Odlivi po osnovu ostalih dugoročnih finansijskih plasmana   
525 III NETO PRILIV GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA (313-320)   
526 IV NETO ODLIV GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA (320-313) 447.1782.438.466
527 I PRILIV GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (328 DO 331) 4.2320
528 1. Prilivi po osnovu povećanja osnovnog kapitala   
529 2. Prilivi po osnovu dugoročnih kredita 4.2320
530 3. Prilivi po osnovu kratkoročnih kredita   
531 4. Prilivi po osnovu ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza   
532 II ODLIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (333 DO 338)   
533 1. Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija i udjela   
534 2. Odlivi po osnovu dugoročnih kredita   
535 3. Odlivi po osnovu kratkoročnih kredita   
536 4. Odlivi po osnovu finansijskog lizinga   
537 5. Odlivi po osnovu isplaćenih dividendi   
538 6. Odlivi po osnovu ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza   
539 III NETO PRILIV GOTOVINE IZ AKTIVNOST FINANSIRANJA (327-332) 4.2320
540 IV NETO ODLIV GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (332-327)   
541 G. UKUPNI PRILIVI GOTOVINE (301+313+327) 25.968.26626.604.706
542 D. UKUPNI ODLIVI GOTOVINE (305+320+332) 26.199.64926.743.402
543 Đ. NETO PRILIV GOTOVINE (341-342)   
544 E. NETO ODLIV GOTOVINE (342-341) 231.383138.696
545 Ž. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA 1.000.3741.139.069
546 Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE 01
547 I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE 10
548 J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA (345+343-344+346-347) 768.9901.000.374