Polugodišnji bilans tokova gotovine za 2011. godinu

Elektrohercegovina a.d. Trebinje

AOPPozicijaNeto
tekuća
Neto
prethodna
501 I PRILIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (302 DO 304) 13.347.23813.720.989
502 1. Prilivi od kupaca i primljeni avansi 13.289.46613.675.127
503 2. Prilivi od premija, subvencija, dotacija i sl. 29.5980
504 3. Ostali prilivi iz poslovnih aktivnosti 28.17445.862
505 II ODLIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (306 DO 310) 13.237.37313.562.346
506 1. Odlivi po osnovu isplata dobavljačima i dati avansi 7.525.2968.285.513
507 2. Odlivi po osnovu isplata zarada, naknada zarada i ostalih ličnih rashoda 4.597.2634.022.166
508 3. Odlivi po osnovu plaćenih kamata 6.56454.984
509 4. Odlivi po osnovu poreza na dobit   
510 5. Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti 1.108.2501.199.683
511 III NETO PRILIV GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (301-305) 109.865158.643
512 IV NETO ODLIV GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (305-301)   
513 I PRILIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA (314 DO 319)   
514 1. Prilivi po osnovu kratkoročnih finansijskih plasmana   
515 2. Prilivi po osnovu prodaje akcija i udjela   
516 3. Prilivi po osnovu prodaje nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme, investicionih nekretnina i bioloških sredstava   
517 4. Prilivi po osnovu kamata   
518 5. Prilivi od dividendi i učešća u dobitku   
519 6. Prilivi po osnovu ostalih dugoročnih finansijskih plasmana   
520 II ODLIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA (321 DO 324) 33.3450
521 1. Odlivi po osnovu kratkoročnih finansijskih plasmana   
522 2. Odlivi po osnovu kupovine akcija i udjela   
523 3. Odlivi po osnovu kupovine nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme, investicionih nekretnina i bioloških sredstava 33.3450
524 4. Odlivi po osnovu ostalih dugoročnih finansijskih plasmana   
525 III NETO PRILIV GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA (313-320)   
526 IV NETO ODLIV GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA (320-313) 33.3450
527 I PRILIV GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (328 DO 331)   
528 1. Prilivi po osnovu povećanja osnovnog kapitala   
529 2. Prilivi po osnovu dugoročnih kredita   
530 3. Prilivi po osnovu kratkoročnih kredita   
531 4. Prilivi po osnovu ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza   
532 II ODLIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (333 DO 338) 253.123248.814
533 1. Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija i udjela   
534 2. Odlivi po osnovu dugoročnih kredita 253.123248.814
535 3. Odlivi po osnovu kratkoročnih kredita   
536 4. Odlivi po osnovu finansijskog lizinga   
537 5. Odlivi po osnovu isplaćenih dividendi   
538 6. Odlivi po osnovu ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza   
539 III NETO PRILIV GOTOVINE IZ AKTIVNOST FINANSIRANJA (327-332)   
540 IV NETO ODLIV GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (332-327) 253.123248.814
541 G. UKUPNI PRILIVI GOTOVINE (301+313+327) 13.347.23813.720.989
542 D. UKUPNI ODLIVI GOTOVINE (305+320+332) 13.523.84113.811.160
543 Đ. NETO PRILIV GOTOVINE (341-342)   
544 E. NETO ODLIV GOTOVINE (342-341) 176.60390.171
545 Ž. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA 1.000.3741.139.154
546 Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE   
547 I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE   
548 J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA (345+343-344+346-347) 823.7711.048.983