Bilans tokova gotovine za 2012. godinu

Elektrohercegovina a.d. Trebinje

AOPPozicijaNeto
tekuća
Neto
prethodna
501 I PRILIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (302 DO 304) 26.282.38025.957.093
502 1. Prilivi od kupaca i primljeni avansi 26.094.49525.791.519
503 2. Prilivi od premija, subvencija, dotacija i sl. 26.99447.965
504 3. Ostali prilivi iz poslovnih aktivnosti 160.891117.609
505 II ODLIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (306 DO 310) 26.536.78225.745.530
506 1. Odlivi po osnovu isplata dobavljačima i dati avansi 16.006.78515.263.873
507 2. Odlivi po osnovu isplata zarada, naknada zarada i ostalih ličnih rashoda 8.572.7147.921.178
508 3. Odlivi po osnovu plaćenih kamata 47.23415.753
509 4. Odlivi po osnovu poreza na dobit   
510 5. Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti 1.910.0492.544.726
511 III NETO PRILIV GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (301-305) 0211.563
512 IV NETO ODLIV GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (305-301) 254.4020
513 I PRILIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA (314 DO 319) 25.4876.941
514 1. Prilivi po osnovu kratkoročnih finansijskih plasmana   
515 2. Prilivi po osnovu prodaje akcija i udjela   
516 3. Prilivi po osnovu prodaje nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme, investicionih nekretnina i bioloških sredstava   
517 4. Prilivi po osnovu kamata 25.2426.941
518 5. Prilivi od dividendi i učešća u dobitku   
519 6. Prilivi po osnovu ostalih dugoročnih finansijskih plasmana 2450
520 II ODLIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA (321 DO 324) 1.708.964454.119
521 1. Odlivi po osnovu kratkoročnih finansijskih plasmana   
522 2. Odlivi po osnovu kupovine akcija i udjela   
523 3. Odlivi po osnovu kupovine nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme, investicionih nekretnina i bioloških sredstava 1.575.016454.119
524 4. Odlivi po osnovu ostalih dugoročnih finansijskih plasmana 133.9480
525 III NETO PRILIV GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA (313-320)   
526 IV NETO ODLIV GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA (320-313) 1.683.477447.178
527 I PRILIV GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (328 DO 331) 1.604.8624.232
528 1. Prilivi po osnovu povećanja osnovnog kapitala   
529 2. Prilivi po osnovu dugoročnih kredita 1.604.8624.232
530 3. Prilivi po osnovu kratkoročnih kredita   
531 4. Prilivi po osnovu ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza   
532 II ODLIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (333 DO 338)   
533 1. Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija i udjela   
534 2. Odlivi po osnovu dugoročnih kredita   
535 3. Odlivi po osnovu kratkoročnih kredita   
536 4. Odlivi po osnovu finansijskog lizinga   
537 5. Odlivi po osnovu isplaćenih dividendi   
538 6. Odlivi po osnovu ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza   
539 III NETO PRILIV GOTOVINE IZ AKTIVNOST FINANSIRANJA (327-332) 1.604.8624.232
540 IV NETO ODLIV GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (332-327)   
541 G. UKUPNI PRILIVI GOTOVINE (301+313+327) 27.912.72925.968.266
542 D. UKUPNI ODLIVI GOTOVINE (305+320+332) 28.245.74626.199.649
543 Đ. NETO PRILIV GOTOVINE (341-342)   
544 E. NETO ODLIV GOTOVINE (342-341) 333.017231.383
545 Ž. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA 768.9901.000.373
546 Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE   
547 I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE   
548 J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA (345+343-344+346-347) 435.973768.990