Polugodišnji bilans tokova gotovine za 2012. godinu

Elektrohercegovina a.d. Trebinje

AOPPozicijaNeto
tekuća
Neto
prethodna
501 I PRILIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (302 DO 304) 13.288.98813.347.238
502 1. Prilivi od kupaca i primljeni avansi 13.247.18113.289.466
503 2. Prilivi od premija, subvencija, dotacija i sl. 1.70429.598
504 3. Ostali prilivi iz poslovnih aktivnosti 40.10328.174
505 II ODLIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (306 DO 310) 13.327.61813.237.373
506 1. Odlivi po osnovu isplata dobavljačima i dati avansi 8.252.5677.525.296
507 2. Odlivi po osnovu isplata zarada, naknada zarada i ostalih ličnih rashoda 3.901.4934.597.263
508 3. Odlivi po osnovu plaćenih kamata 2.6566.564
509 4. Odlivi po osnovu poreza na dobit   
510 5. Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti 1.170.9021.108.250
511 III NETO PRILIV GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (301-305) 0109.865
512 IV NETO ODLIV GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (305-301) 38.6300
513 I PRILIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA (314 DO 319) 8.6510
514 1. Prilivi po osnovu kratkoročnih finansijskih plasmana   
515 2. Prilivi po osnovu prodaje akcija i udjela   
516 3. Prilivi po osnovu prodaje nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme, investicionih nekretnina i bioloških sredstava   
517 4. Prilivi po osnovu kamata 8.4050
518 5. Prilivi od dividendi i učešća u dobitku   
519 6. Prilivi po osnovu ostalih dugoročnih finansijskih plasmana 2460
520 II ODLIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA (321 DO 324) 133.94833.345
521 1. Odlivi po osnovu kratkoročnih finansijskih plasmana   
522 2. Odlivi po osnovu kupovine akcija i udjela   
523 3. Odlivi po osnovu kupovine nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme, investicionih nekretnina i bioloških sredstava 033.345
524 4. Odlivi po osnovu ostalih dugoročnih finansijskih plasmana 133.9480
525 III NETO PRILIV GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA (313-320)   
526 IV NETO ODLIV GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA (320-313) 125.29733.345
527 I PRILIV GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (328 DO 331) 2.3720
528 1. Prilivi po osnovu povećanja osnovnog kapitala   
529 2. Prilivi po osnovu dugoročnih kredita 2.3720
530 3. Prilivi po osnovu kratkoročnih kredita   
531 4. Prilivi po osnovu ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza   
532 II ODLIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (333 DO 338) 0253.123
533 1. Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija i udjela   
534 2. Odlivi po osnovu dugoročnih kredita 0253.123
535 3. Odlivi po osnovu kratkoročnih kredita   
536 4. Odlivi po osnovu finansijskog lizinga   
537 5. Odlivi po osnovu isplaćenih dividendi   
538 6. Odlivi po osnovu ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza   
539 III NETO PRILIV GOTOVINE IZ AKTIVNOST FINANSIRANJA (327-332) 2.3720
540 IV NETO ODLIV GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (332-327) 0253.123
541 G. UKUPNI PRILIVI GOTOVINE (301+313+327) 13.300.01113.347.238
542 D. UKUPNI ODLIVI GOTOVINE (305+320+332) 13.461.56613.523.841
543 Đ. NETO PRILIV GOTOVINE (341-342)   
544 E. NETO ODLIV GOTOVINE (342-341) 161.555176.603
545 Ž. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA 768.9901.000.374
546 Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE   
547 I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE   
548 J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA (345+343-344+346-347) 607.435823.771