Bilans tokova gotovine za 2015. godinu

Elektrohercegovina a.d. Trebinje

AOPPozicijaNeto
tekuća
Neto
prethodna
501 I - PRILIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (502 do 504) 29.165.78128.453.912
502 1. Prilivi od kupaca i primljeni avansi 29.133.34728.401.322
503 2. Prilivi od premija, subvencija, dotacija i sl.   
504 3. Ostali prilivi iz poslovnih aktivnosti 32.43452.590
505 II - ODLIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (506 do 510) 28.739.64628.431.841
506 1. Odlivi po osnovu isplata dobavljačima i dati avansi 17.567.13217.626.294
507 2. Odlivi po osnovu isplata zarada, naknada zarada i ostalih ličnih rashoda 8.830.6298.628.229
508 3. Odlivi po osnovu plaćenih kamata 62.33277.704
509 4. Odlivi po osnovu poreza na dobit   
510 5. Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti 2.279.5532.099.614
511 III - NETO PRILIV GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (501 - 505) 426.13522.071
512 IV - NETO ODLIV GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (505 - 501)   
513 I - PRILIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA (514 do 519) 15.098186.727
514 1. Prilivi po osnovu kratkoročnih finansijskih plasmana   
515 2. Prilivi po osnovu prodaje akcija i udjela   
516 3. Prilivi po osnovu prodaje nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme, investicionih nekretnina i bioloških sredstava   
517 4. Prilivi po osnovu kamata 15.098186.727
518 5. Prilivi od dividendi i učešća u dobitku   
519 6. Prilivi po osnovu ostalih dugoročnih finansijskih plasmana   
520 II - ODLIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA (521 do 524) 319.540379.573
521 1. Odlivi po osnovu kratkoročnih finansijskih plasmana   
522 2. Odlivi po osnovu kupovine akcija i udjela   
523 3. Odlivi po osnovu kupovine nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme, investicionih nekretnina i bioloških sredstava 319.540379.573
524 4. Odlivi po osnovu ostalih dugoročnih finansijskih plasmana   
525 III - NETO PRILIV GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA (513 - 520)   
526 IV - NETO ODLIV GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA (520 - 513) 304.442192.846
527 I - PRILIV GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (528 do 531) 9.7295.147
528 1. Prilivi po osnovu povećanja osnovnog kapitala   
529 2. Prilivi po osnovu dugoročnih kredita 9.7295.147
530 3. Prilivi po osnovu kratkoročnih kredita   
531 4. Prilivi po osnovu ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza   
532 II - ODLIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (533 do 538) 308.4540
533 1. Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija i udjela   
534 2. Odlivi po osnovu dugoročnih kredita 308.454 
535 3. Odlivi po osnovu kratkoročnih kredita   
536 4. Odlivi po osnovu finansijskog lizinga   
537 5. Odlivi po osnovu isplaćenih dividendi   
538 6. Odlivi po osnovu ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza   
539 III - NETO PRILIV GOTOVINE IZ AKTIVNOST FINANSIRANJA (527 - 532) 05.147
540 IV - NETO ODLIV GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (532 - 527) 298.7250
541 G. UKUPNI PRILIVI GOTOVINE (501 + 513 + 527) 29.190.60828.645.786
542 D. UKUPNI ODLIVI GOTOVINE (505 + 520 + 532) 29.367.64028.811.414
543 Đ. NETO PRILIV GOTOVINE (541 - 542)   
544 E. NETO ODLIV GOTOVINE (542 - 541) 177.032165.628
545 Ž. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA 430.994596.622
546 Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE   
547 I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE   
548 J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA (545 + 543 - 544 + 546 - 547) 253.962430.994