Polugodišnji bilans tokova gotovine za 2015. godinu

Elektrohercegovina a.d. Trebinje

AOPPozicijaNeto
tekuća
Neto
prethodna
501 I - PRILIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (502 do 504) 15.404.08814.786.832
502 1. Prilivi od kupaca i primljeni avansi 15.387.13214.762.966
503 2. Prilivi od premija, subvencija, dotacija i sl.   
504 3. Ostali prilivi iz poslovnih aktivnosti 16.95623.866
505 II - ODLIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (506 do 510) 15.314.14714.305.073
506 1. Odlivi po osnovu isplata dobavljačima i dati avansi 9.135.6568.603.235
507 2. Odlivi po osnovu isplata zarada, naknada zarada i ostalih ličnih rashoda 4.928.2924.394.386
508 3. Odlivi po osnovu plaćenih kamata 33.33240.940
509 4. Odlivi po osnovu poreza na dobit   
510 5. Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti 1.216.8671.266.512
511 III - NETO PRILIV GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (501 - 505) 89.941481.759
512 IV - NETO ODLIV GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (505 - 501)   
513 I - PRILIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA (514 do 519) 7.70862.845
514 1. Prilivi po osnovu kratkoročnih finansijskih plasmana   
515 2. Prilivi po osnovu prodaje akcija i udjela   
516 3. Prilivi po osnovu prodaje nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme, investicionih nekretnina i bioloških sredstava   
517 4. Prilivi po osnovu kamata 7.70862.845
518 5. Prilivi od dividendi i učešća u dobitku   
519 6. Prilivi po osnovu ostalih dugoročnih finansijskih plasmana   
520 II - ODLIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA (521 do 524) 314.496193.702
521 1. Odlivi po osnovu kratkoročnih finansijskih plasmana   
522 2. Odlivi po osnovu kupovine akcija i udjela   
523 3. Odlivi po osnovu kupovine nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme, investicionih nekretnina i bioloških sredstava 314.496193.702
524 4. Odlivi po osnovu ostalih dugoročnih finansijskih plasmana   
525 III - NETO PRILIV GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA (513 - 520)   
526 IV - NETO ODLIV GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA (520 - 513) 306.788130.857
527 I - PRILIV GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (528 do 531) 6.4232.834
528 1. Prilivi po osnovu povećanja osnovnog kapitala   
529 2. Prilivi po osnovu dugoročnih kredita 6.4232.834
530 3. Prilivi po osnovu kratkoročnih kredita   
531 4. Prilivi po osnovu ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza   
532 II - ODLIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (533 do 538)   
533 1. Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija i udjela   
534 2. Odlivi po osnovu dugoročnih kredita   
535 3. Odlivi po osnovu kratkoročnih kredita   
536 4. Odlivi po osnovu finansijskog lizinga   
537 5. Odlivi po osnovu isplaćenih dividendi   
538 6. Odlivi po osnovu ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza   
539 III - NETO PRILIV GOTOVINE IZ AKTIVNOST FINANSIRANJA (527 - 532) 6.4232.834
540 IV - NETO ODLIV GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (532 - 527)   
541 G. UKUPNI PRILIVI GOTOVINE (501 + 513 + 527) 15.418.21914.852.511
542 D. UKUPNI ODLIVI GOTOVINE (505 + 520 + 532) 15.628.64314.498.775
543 Đ. NETO PRILIV GOTOVINE (541 - 542) 0353.736
544 E. NETO ODLIV GOTOVINE (542 - 541) 210.4240
545 Ž. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA 430.994596.622
546 Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE   
547 I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE   
548 J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA (545 + 543 - 544 + 546 - 547) 220.570950.358