Polugodišnji bilans tokova gotovine za 2017. godinu

Elektrohercegovina a.d. Trebinje

AOPPozicijaNeto
tekuća
Neto
prethodna
501 I - PRILIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (502 do 504)   
502 1. Prilivi od kupaca i primljeni avansi   
503 2. Prilivi od premija, subvencija, dotacija i sl.   
504 3. Ostali prilivi iz poslovnih aktivnosti   
505 II - ODLIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (506 do 510)   
506 1. Odlivi po osnovu isplata dobavljačima i dati avansi   
507 2. Odlivi po osnovu isplata zarada, naknada zarada i ostalih ličnih rashoda   
508 3. Odlivi po osnovu plaćenih kamata   
509 4. Odlivi po osnovu poreza na dobit   
510 5. Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti   
511 III - NETO PRILIV GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (501 - 505)   
512 IV - NETO ODLIV GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (505 - 501)   
513 I - PRILIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA (514 do 519)   
514 1. Prilivi po osnovu kratkoročnih finansijskih plasmana   
515 2. Prilivi po osnovu prodaje akcija i udjela   
516 3. Prilivi po osnovu prodaje nematerijalnih sredstava, nekretnina, postrojenja, opreme, investicionih nekretnina i bioloških sredstava   
517 4. Prilivi po osnovu kamata   
518 5. Prilivi od dividendi i učešća u dobitku   
519 6. Prilivi po osnovu ostalih dugoročnih finansijskih plasmana   
520 II - ODLIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA (521 do 524)   
521 1. Odlivi po osnovu kratkoročnih finansijskih plasmana   
522 2. Odlivi po osnovu kupovine akcija i udjela   
523 3. Odlivi po osnovu kupovine nematerijalnih sredstava, nekretnina, postrojenja, opreme, investicionih nekretnina i bioloških sredstava   
524 4. Odlivi po osnovu ostalih dugoročnih finansijskih plasmana   
525 III - NETO PRILIV GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA (513 - 520)   
526 IV - NETO ODLIV GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA (520 - 513)   
527 I - PRILIV GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (528 do 531)   
528 1. Prilivi po osnovu povećanja osnovnog kapitala   
529 2. Prilivi po osnovu dugoročnih kredita   
530 3. Prilivi po osnovu kratkoročnih kredita   
531 4. Prilivi po osnovu ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza   
532 II - ODLIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (533 do 538)   
533 1. Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija i udjela   
534 2. Odlivi po osnovu dugoročnih kredita   
535 3. Odlivi po osnovu kratkoročnih kredita   
536 4. Odlivi po osnovu finansijskog lizinga   
537 5. Odlivi po osnovu isplaćenih dividendi   
538 6. Odlivi po osnovu ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza   
539 III - NETO PRILIV GOTOVINE IZ AKTIVNOST FINANSIRANJA (527 - 532)   
540 IV - NETO ODLIV GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (532 - 527)   
541 G. UKUPNI PRILIVI GOTOVINE (501 + 513 + 527)   
542 D. UKUPNI ODLIVI GOTOVINE (505 + 520 + 532)   
543 Đ. NETO PRILIV GOTOVINE (541 - 542)   
544 E. NETO ODLIV GOTOVINE (542 - 541)   
545 Ž. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA   
546 Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE   
547 I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE   
548 J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA (545 + 543 - 544 + 546 - 547)