Bilans tokova gotovine za 2019. godinu

Elektrohercegovina a.d. Trebinje

AOPPozicijaNeto
tekuća
Neto
prethodna
501 I - PRILIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (502 do 504) 32.543.16233.333.287
502 1. Prilivi od kupaca i primljeni avansi 32.262.88732.569.854
503 2. Prilivi od premija, subvencija, dotacija i sl.   
504 3. Ostali prilivi iz poslovnih aktivnosti 280.275763.433
505 II - ODLIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (506 do 510) 30.936.31331.925.173
506 1. Odlivi po osnovu isplata dobavljačima i dati avansi 17.923.32117.146.625
507 2. Odlivi po osnovu isplata zarada, naknada zarada i ostalih ličnih rashoda 10.023.2759.377.613
508 3. Odlivi po osnovu plaćenih kamata 50.10719.158
509 4. Odlivi po osnovu poreza na dobit 277.832302.000
510 5. Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti 2.661.7785.079.777
511 III - NETO PRILIV GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (501 - 505) 1.606.8491.408.114
512 IV - NETO ODLIV GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (505 - 501)   
513 I - PRILIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA (514 do 519) 47.53062.814
514 1. Prilivi po osnovu kratkoročnih finansijskih plasmana   
515 2. Prilivi po osnovu prodaje akcija i udjela   
516 3. Prilivi po osnovu prodaje nematerijalnih sredstava, nekretnina, postrojenja, opreme, investicionih nekretnina i bioloških sredstava 11.4548.520
517 4. Prilivi po osnovu kamata 23.42338.474
518 5. Prilivi od dividendi i učešća u dobitku   
519 6. Prilivi po osnovu ostalih dugoročnih finansijskih plasmana 12.65315.820
520 II - ODLIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA (521 do 524) 3.910.6452.152.172
521 1. Odlivi po osnovu kratkoročnih finansijskih plasmana   
522 2. Odlivi po osnovu kupovine akcija i udjela   
523 3. Odlivi po osnovu kupovine nematerijalnih sredstava, nekretnina, postrojenja, opreme, investicionih nekretnina i bioloških sredstava 3.910.6452.152.172
524 4. Odlivi po osnovu ostalih dugoročnih finansijskih plasmana   
525 III - NETO PRILIV GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA (513 - 520)   
526 IV - NETO ODLIV GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA (520 - 513) 3.863.1152.089.358
527 I - PRILIV GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (528 do 531) 3.000.0001.000.000
528 1. Prilivi po osnovu povećanja osnovnog kapitala   
529 2. Prilivi po osnovu dugoročnih kredita 3.000.000 
530 3. Prilivi po osnovu kratkoročnih kredita  1.000.000
531 4. Prilivi po osnovu ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza   
532 II - ODLIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (533 do 538) 1.000.000211.161
533 1. Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija i udjela   
534 2. Odlivi po osnovu dugoročnih kredita  211.161
535 3. Odlivi po osnovu kratkoročnih kredita 1.000.000 
536 4. Odlivi po osnovu finansijskog lizinga   
537 5. Odlivi po osnovu isplaćenih dividendi   
538 6. Odlivi po osnovu ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza   
539 III - NETO PRILIV GOTOVINE IZ AKTIVNOST FINANSIRANJA (527 - 532) 2.000.000788.839
540 IV - NETO ODLIV GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (532 - 527)   
541 G. UKUPNI PRILIVI GOTOVINE (501 + 513 + 527) 35.590.69234.396.101
542 D. UKUPNI ODLIVI GOTOVINE (505 + 520 + 532) 35.846.95834.288.506
543 Đ. NETO PRILIV GOTOVINE (541 - 542)  107.595
544 E. NETO ODLIV GOTOVINE (542 - 541) 256.266 
545 Ž. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA 536.421428.826
546 Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE   
547 I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE   
548 J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA (545 + 543 - 544 + 546 - 547) 280.155536.421