Polugodišnji bilans tokova gotovine za 2020. godinu

Elektrohercegovina a.d. Trebinje

AOPPozicijaNeto
tekuća
Neto
prethodna
501 I - PRILIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (502 do 504) 14.667.89917.603.089
502 1. Prilivi od kupaca i primljeni avansi 14.609.63817.571.395
503 2. Prilivi od premija, subvencija, dotacija i sl.   
504 3. Ostali prilivi iz poslovnih aktivnosti 58.26131.694
505 II - ODLIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (506 do 510) 14.436.44316.507.463
506 1. Odlivi po osnovu isplata dobavljačima i dati avansi 8.732.39310.275.804
507 2. Odlivi po osnovu isplata zarada, naknada zarada i ostalih ličnih rashoda 4.502.1754.699.117
508 3. Odlivi po osnovu plaćenih kamata 45.37414.759
509 4. Odlivi po osnovu poreza na dobit 66.802132.431
510 5. Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti 1.089.6991.385.352
511 III - NETO PRILIV GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (501 - 505) 231.4561.095.626
512 IV - NETO ODLIV GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (505 - 501)   
513 I - PRILIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA (514 do 519) 14.48025.779
514 1. Prilivi po osnovu kratkoročnih finansijskih plasmana   
515 2. Prilivi po osnovu prodaje akcija i udjela   
516 3. Prilivi po osnovu prodaje nematerijalnih sredstava, nekretnina, postrojenja, opreme, investicionih nekretnina i bioloških sredstava   
517 4. Prilivi po osnovu kamata 9.97220.387
518 5. Prilivi od dividendi i učešća u dobitku   
519 6. Prilivi po osnovu ostalih dugoročnih finansijskih plasmana 4.5085.392
520 II - ODLIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA (521 do 524) 542.9901.270.043
521 1. Odlivi po osnovu kratkoročnih finansijskih plasmana   
522 2. Odlivi po osnovu kupovine akcija i udjela   
523 3. Odlivi po osnovu kupovine nematerijalnih sredstava, nekretnina, postrojenja, opreme, investicionih nekretnina i bioloških sredstava 542.9901.270.043
524 4. Odlivi po osnovu ostalih dugoročnih finansijskih plasmana   
525 III - NETO PRILIV GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA (513 - 520)   
526 IV - NETO ODLIV GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA (520 - 513) 528.5101.244.264
527 I - PRILIV GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (528 do 531) 900.0000
528 1. Prilivi po osnovu povećanja osnovnog kapitala   
529 2. Prilivi po osnovu dugoročnih kredita   
530 3. Prilivi po osnovu kratkoročnih kredita 900.000 
531 4. Prilivi po osnovu ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza   
532 II - ODLIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (533 do 538) 452.1940
533 1. Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija i udjela   
534 2. Odlivi po osnovu dugoročnih kredita 52.194 
535 3. Odlivi po osnovu kratkoročnih kredita 400.000 
536 4. Odlivi po osnovu finansijskog lizinga   
537 5. Odlivi po osnovu isplaćenih dividendi   
538 6. Odlivi po osnovu ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza   
539 III - NETO PRILIV GOTOVINE IZ AKTIVNOST FINANSIRANJA (527 - 532) 447.8060
540 IV - NETO ODLIV GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (532 - 527)   
541 G. UKUPNI PRILIVI GOTOVINE (501 + 513 + 527) 15.582.37917.628.868
542 D. UKUPNI ODLIVI GOTOVINE (505 + 520 + 532) 15.431.62717.777.506
543 Đ. NETO PRILIV GOTOVINE (541 - 542) 150.7520
544 E. NETO ODLIV GOTOVINE (542 - 541) 0148.638
545 Ž. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA 280.155536.421
546 Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE   
547 I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE   
548 J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA (545 + 543 - 544 + 546 - 547) 430.907387.783