Bilans tokova gotovine za 2021. godinu

Elektrohercegovina a.d. Trebinje

AOPPozicijaNeto
tekuća
Neto
prethodna
501 I - PRILIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (502 do 504) 22.076.66427.946.937
502 1. Prilivi od kupaca i primljeni avansi 21.918.57527.811.168
503 2. Prilivi od premija, subvencija, dotacija i sl.   
504 3. Ostali prilivi iz poslovnih aktivnosti 158.089135.769
505 II - ODLIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (506 do 510) 18.151.60428.193.844
506 1. Odlivi po osnovu isplata dobavljačima i dati avansi 7.069.44915.219.657
507 2. Odlivi po osnovu isplata zarada, naknada zarada i ostalih ličnih rashoda 8.718.66810.597.094
508 3. Odlivi po osnovu plaćenih kamata 93.38096.845
509 4. Odlivi po osnovu poreza na dobit  196.945
510 5. Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti 2.270.1072.083.303
511 III - NETO PRILIV GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (501 - 505) 3.925.060 
512 IV - NETO ODLIV GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (505 - 501)  246.907
513 I - PRILIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA (514 do 519) 30.03328.972
514 1. Prilivi po osnovu kratkoročnih finansijskih plasmana   
515 2. Prilivi po osnovu prodaje akcija i udjela   
516 3. Prilivi po osnovu prodaje nematerijalnih sredstava, nekretnina, postrojenja, opreme, investicionih nekretnina i bioloških sredstava   
517 4. Prilivi po osnovu kamata 15.23914.795
518 5. Prilivi od dividendi i učešća u dobitku   
519 6. Prilivi po osnovu ostalih dugoročnih finansijskih plasmana 14.79414.177
520 II - ODLIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA (521 do 524) 2.685.637673.319
521 1. Odlivi po osnovu kratkoročnih finansijskih plasmana   
522 2. Odlivi po osnovu kupovine akcija i udjela   
523 3. Odlivi po osnovu kupovine nematerijalnih sredstava, nekretnina, postrojenja, opreme, investicionih nekretnina i bioloških sredstava 2.685.637673.319
524 4. Odlivi po osnovu ostalih dugoročnih finansijskih plasmana   
525 III - NETO PRILIV GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA (513 - 520)   
526 IV - NETO ODLIV GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA (520 - 513) 2.655.604644.347
527 I - PRILIV GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (528 do 531) 1.500.0002.900.000
528 1. Prilivi po osnovu povećanja osnovnog kapitala   
529 2. Prilivi po osnovu dugoročnih kredita 1.500.0001.500.000
530 3. Prilivi po osnovu kratkoročnih kredita  1.400.000
531 4. Prilivi po osnovu ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza   
532 II - ODLIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (533 do 538) 2.739.3211.975.563
533 1. Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija i udjela   
534 2. Odlivi po osnovu dugoročnih kredita 2.739.321575.563
535 3. Odlivi po osnovu kratkoročnih kredita  1.400.000
536 4. Odlivi po osnovu finansijskog lizinga   
537 5. Odlivi po osnovu isplaćenih dividendi   
538 6. Odlivi po osnovu ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza   
539 III - NETO PRILIV GOTOVINE IZ AKTIVNOST FINANSIRANJA (527 - 532)  924.437
540 IV - NETO ODLIV GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (532 - 527) 1.239.321 
541 G. UKUPNI PRILIVI GOTOVINE (501 + 513 + 527) 23.606.69730.875.909
542 D. UKUPNI ODLIVI GOTOVINE (505 + 520 + 532) 23.576.56230.842.726
543 Đ. NETO PRILIV GOTOVINE (541 - 542) 30.13533.183
544 E. NETO ODLIV GOTOVINE (542 - 541)   
545 Ž. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA 313.338280.155
546 Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE   
547 I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE   
548 J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA (545 + 543 - 544 + 546 - 547) 343.473313.338