Bilans tokova gotovine za 2022. godinu

Elektrohercegovina a.d. Trebinje

AOPPozicijaNeto
tekuća
Neto
prethodna
501 TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI Prilivi gotovine iz poslovne aktivnosti (502 do 505) 17.994.18422.076.664
502 Prilivi od kupaca i primljeni avansi u zemlji 17.902.18821.918.575
503 Prilivi od kupaca i primljeni avansi u inostranstvu 00
504 Prilivi od premija, subvencija, dotacija i sl. 00
505 Ostali prilivi iz poslovnih aktivnosti 91.996158.089
506 Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (507 do 512) 15.385.16918.151.604
507 Odlivi po osnovu isplata dobavljačima i dati avansi u zemlji 3.845.8127.022.123
508 Odlivi po osnovu isplata dobavljačima i dati avansi u inostranstvu 82.22647.326
509 Odlivi po osnovu plaćenih kamata 128.18093.380
510 Odlivi po osnovu isplata plata, naknada plata i ostalih ličnih rashoda 8.970.8058.718.668
511 Odlivi po osnovu poreza na dobit 4.9360
512 Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti 2.353.2102.270.107
513 Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (501 – 506) 2.609.0153.925.060
514 Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (506 – 501)   
515 TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (516 do 530) 18.82730.033
516 Prilivi gotovine po osnovu prodaje akcija i udjela zavisnih i pridruženih društava i zajedničkih poduhvata 00
517 Prilivi po osnovu prodaje nekretnina, postrojenja i opreme 00
518 Prilivi po osnovu prodaje investicionih nekretnina 00
519 Prilivi po osnovu prodaje bioloških sredstava 00
520 Prilivi po osnovu prodaje nematerijalnih sredstava 00
521 Prilivi po osnovu prodaje stalnih sredstava namijenjenih prodaji 00
522 Prilivi od finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat 00
523 Prilivi od finansijskih sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha 00
524 Prilivi od ostalih finansijskih sredstava po amortizovanoj vrijednosti 00
525 Prilivi po osnovu lizinga (glavnica) 00
526 Prilivi po osnovu lizinga (kamata) 00
527 Prilivi po osnovu kamata 4.58615.239
528 Prilivi od dividendi i učešća u dobiti 00
529 Prilivi po osnovu derivatnih finansijskih instrumenata 00
530 Ostali prilivi iz aktivnosti investiranja 14.24114.794
531 Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (532 do 541) 2.789.6702.685.637
532 Odlivi gotovine po osnovu kupovine akcija i udjela zavisnih i pridruženih društava i zajedničkih poduhvata 00
533 Odlivi po osnovu kupovine nekretnina, postrojenja i opreme 1.943.4702.259.667
534 Odlivi po osnovu kupovine investicionih nekretnina 00
535 Odlivi po osnovu kupovine bioloških sredstava 00
536 Odlivi po osnovu kupovine nematerijalnih sredstava 846.200425.970
537 Odlivi po osnovu finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat 00
538 Odlivi po osnovu finansijskih sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha 00
539 Odlivi po osnovu ostalih finansijskih sredstava po amortizovanoj vrijednosti 00
540 Odlivi po osnovu derivatnih finansijskih instrumenata 00
541 Ostali odlivi iz aktivnosti investiranja 00
542 Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (515-531)   
543 Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (531 – 515) 2.770.8432.655.604
544 TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (545 do 550) 2.750.0001.500.000
545 Prilivi po osnovu povećanja osnovnog kapitala 00
546 Prilivi od prodaje otkupljenih sopstvenih akcija 00
547 Prilivi po osnovu dugoročnih kredita 2.750.0001.500.000
548 Prilivi po osnovu kratkoročnih kredita 00
549 Prilivi po osnovu izdatih dužničkih instrumenta 00
550 Ostali prilivi iz aktivnosti finansiranja 00
551 Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (552 do 558) 2.550.3452.739.321
552 Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija i udjela 00
553 Odlivi po osnovu dugoročnih kredita 2.547.4272.739.321
554 Odlivi po osnovu kratkoročnih kredita 00
555 Odlivi po osnovu lizinga 00
556 Odlivi po osnovu dužničkih instrumenata 00
557 Odlivi po osnovu isplaćenih dividendi 00
558 Ostali odlivi iz aktivnosti finansiranja 2.9180
559 Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (544 – 551) 199.655 
560 Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (551 – 544)  1.239.321
561 UKUPNI PRILIVI GOTOVINE (501 + 515 + 544) 20.763.01123.606.697
562 UKUPNI ODLIVI GOTOVINE (506 + 531 + 551) 20.725.18423.576.562
563 NETO PRILIV GOTOVINE (561 – 562) 37.82730.135
564 NETO ODLIV GOTOVINE (562 – 561)   
565 GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA 343.473313.338
566 POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE 00
567 NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE 00
568 GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA (565 + 563 – 564 + 566 – 567) 381.300343.473