Bilans tokova gotovine za 2023. godinu

Elektrohercegovina a.d. Trebinje

AOPPozicijaNeto
tekuća
Neto
prethodna
501 TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI Prilivi gotovine iz poslovne aktivnosti (502 do 505) 23.297.92717.994.184
502 Prilivi od kupaca i primljeni avansi u zemlji 23.203.70917.902.188
503 Prilivi od kupaca i primljeni avansi u inostranstvu   
504 Prilivi od premija, subvencija, dotacija i sl.   
505 Ostali prilivi iz poslovnih aktivnosti 94.21891.996
506 Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (507 do 512) 21.749.47115.385.169
507 Odlivi po osnovu isplata dobavljačima i dati avansi u zemlji 8.507.0243.845.812
508 Odlivi po osnovu isplata dobavljačima i dati avansi u inostranstvu 391.63282.226
509 Odlivi po osnovu plaćenih kamata 150.715128.180
510 Odlivi po osnovu isplata plata, naknada plata i ostalih ličnih rashoda 10.252.5078.970.805
511 Odlivi po osnovu poreza na dobit 4544.936
512 Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti 2.447.1392.353.210
513 Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (501 – 506) 1.548.4562.609.015
514 Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (506 – 501)   
515 TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (516 do 530) 12.39618.827
516 Prilivi gotovine po osnovu prodaje akcija i udjela zavisnih i pridruženih društava i zajedničkih poduhvata   
517 Prilivi po osnovu prodaje nekretnina, postrojenja i opreme   
518 Prilivi po osnovu prodaje investicionih nekretnina   
519 Prilivi po osnovu prodaje bioloških sredstava   
520 Prilivi po osnovu prodaje nematerijalnih sredstava   
521 Prilivi po osnovu prodaje stalnih sredstava namijenjenih prodaji   
522 Prilivi od finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat   
523 Prilivi od finansijskih sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha   
524 Prilivi od ostalih finansijskih sredstava po amortizovanoj vrijednosti   
525 Prilivi po osnovu lizinga (glavnica)   
526 Prilivi po osnovu lizinga (kamata)   
527 Prilivi po osnovu kamata 1.5944.586
528 Prilivi od dividendi i učešća u dobiti   
529 Prilivi po osnovu derivatnih finansijskih instrumenata   
530 Ostali prilivi iz aktivnosti investiranja 10.80214.241
531 Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (532 do 541) 1.946.6712.789.670
532 Odlivi gotovine po osnovu kupovine akcija i udjela zavisnih i pridruženih društava i zajedničkih poduhvata   
533 Odlivi po osnovu kupovine nekretnina, postrojenja i opreme 1.838.6421.943.470
534 Odlivi po osnovu kupovine investicionih nekretnina   
535 Odlivi po osnovu kupovine bioloških sredstava   
536 Odlivi po osnovu kupovine nematerijalnih sredstava 108.029846.200
537 Odlivi po osnovu finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat   
538 Odlivi po osnovu finansijskih sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha   
539 Odlivi po osnovu ostalih finansijskih sredstava po amortizovanoj vrijednosti   
540 Odlivi po osnovu derivatnih finansijskih instrumenata   
541 Ostali odlivi iz aktivnosti investiranja   
542 Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (515-531)   
543 Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (531 – 515) 1.934.2752.770.843
544 TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (545 do 550) 2.600.0002.750.000
545 Prilivi po osnovu povećanja osnovnog kapitala   
546 Prilivi od prodaje otkupljenih sopstvenih akcija   
547 Prilivi po osnovu dugoročnih kredita 2.600.0002.750.000
548 Prilivi po osnovu kratkoročnih kredita   
549 Prilivi po osnovu izdatih dužničkih instrumenta   
550 Ostali prilivi iz aktivnosti finansiranja   
551 Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (552 do 558) 2.174.5092.550.345
552 Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija i udjela   
553 Odlivi po osnovu dugoročnih kredita 2.174.5092.547.427
554 Odlivi po osnovu kratkoročnih kredita   
555 Odlivi po osnovu lizinga   
556 Odlivi po osnovu dužničkih instrumenata   
557 Odlivi po osnovu isplaćenih dividendi   
558 Ostali odlivi iz aktivnosti finansiranja  2.918
559 Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (544 – 551) 425.491199.655
560 Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (551 – 544)   
561 UKUPNI PRILIVI GOTOVINE (501 + 515 + 544) 25.910.32320.763.011
562 UKUPNI ODLIVI GOTOVINE (506 + 531 + 551) 25.870.65120.725.184
563 NETO PRILIV GOTOVINE (561 – 562) 39.67237.827
564 NETO ODLIV GOTOVINE (562 – 561)   
565 GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA 381.300343.473
566 POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE   
567 NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE   
568 GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA (565 + 563 – 564 + 566 – 567) 420.972381.300