Polugodišnji izvještaj o promjenama u kapitalu za 2008. godinu

Elektrohercegovina a.d. Trebinje

AOPPozicijaAkcionarski
kapital
Revalorizacione
rezerve
Prenesene
rezerve
Ostale
rezerve
Neraspoređeni
dobitak
Ukupno
901 Stanje na dan 31.12.2006. godine 20.048.46614.181.534021.08812.660.14346.911.231
902 Efekti promjena u računovodstvenim politikama       
903 Efekti ispravke osnovnih grešaka 0957.08400957.0840
904 Ponovo iskazano stanje na dan 31.12.2006. god., odnosno 01.01.2007. god. (901+902+903) 20.048.46613.224.450021.08813.617.22746.911.231
905 Efekti revalorizacije materijalnih i nematerijalnih sredstava       
906 Efekti revalorizacije dugoročnih finansijskih plasmana       
907 Kursne razlike nastale prevođenjem transakcija u stranoj valuti       
908 Ostali neto dobici / gubici perioda koji nisu iskazani u bilansu uspjeha       
909 Neto dobitak / gubitak perioda iskazan u bilansu uspjeha       
910 Objavljene dividende i drugi vidovi raspodjele dobiti i pokriće gubitka 00030.23430.2340
911 Emisija akcionarskog kapitala i drugi vidovi povećanja ili smanjenja osnovnog kapitala 03.525.294005.536.2492.010.955
912 Stanje na dan 31.12.2007. god. (904+905+906+907+908+909+910+911) 20.048.4669.699.156051.32219.123.24248.922.186
913 Efekti promjena u računovodstvenim politikama       
914 Efekti ispravke osnovnih grešaka       
915 Ponovno iskazano stanje na dan 31.12.2007. god./01.01.2008. god. (912+913+914) 20.048.4669.699.156051.32219.123.24248.922.186
916 Efekti revalorizacije materijalnih i nematerijalnih sredstava       
917 Efekti revalorizacije dugoročnih finansijskih plasmana       
918 Kursne razlike nastale prevođenjem transakcija u stranoj valuti       
919 Ostali neto dobici / gubici perioda koji nisu iskazani u bilansu uspjeha       
920 Neto dobitak / gubitak perioda iskazan u bilansu uspjeha       
921 Objavljene dividende i drugi vidovi raspodjele dobiti i pokriće gubitka       
922 Emisija akcionarskog kapitala i drugi vidovi povećanja ili smanjenja osnovnog kapitala 000074.87174.871
923 Stanje na dan 30.06.2008 (31.12.2008) god. (915+916+917+918+919+920+921+922) 20.048.4669.699.156051.32219.198.11348.997.057