Izvještaj o promjenama u kapitalu za 2009. godinu

Elektrohercegovina a.d. Trebinje

AOPPozicijaAkcionarski
kapital
Revalorizacione
rezerve
Prenesene
rezerve
Ostale
rezerve
Neraspoređeni
dobitak
Ukupno
901 Stanje na dan 01.01.2008. god. 20.048.4669.699.156051.32219.123.24248.922.186
902 Efekti promjena u računovodstvenim politikama       
903 Efekti ispravke grešaka       
904 Ponovo iskazano stanje na dan 01.01.2008. god. (901 ± 902 ± 903) 20.048.4669.699.156051.32219.123.24248.922.186
905 Efekti revalorizacije materijalnih i nematerijalnih sredstava       
906 Nerealizovani dobici/gubici po osnovu finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju       
907 Kursne razlike nastale po osnovu preračuna finansijskih izvještaja u drugu funkcionalnu valutu       
908 Neto dobitak/gubitak perioda iskazan u bilansu uspjeha 0000197.467197.467
909 Neto dobici/gubici perioda priznati direktno u kapitalu       
910 Objavljene dividende i drugi vidovi raspodjele dobitka i pokriće gubitka       
911 Emisija akcijskog kapitala i drugi vidovi povećanja ili smanjenje osnovnog kapitala 02.578.86100-3.222.249-643.388
912 Stanje na dan 31.12.2008. god./ 01.01.2009. god. (904 ± 905 ± 906 ± 907 ± 908 ± 909 - 910 + 911) 20.048.46612.278.017051.32216.098.46048.476.265
913 Efekti promjena u računovodstvenim politikama 012.679.64100-9.141.7703.537.871
914 Efekti ispravke grešaka       
915 Ponovo iskazano stanje na dan 01.01.2009. god. (912 ± 913 ± 914) 20.048.46624.957.658051.3226.956.69052.014.136
916 Efekti revalorizacije materijalnih i nematerijalnih sredstava 014.419.70100-11.398.1173.021.584
917 Nerealizovani dobici/gubici po osnovu finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju       
918 Kursne razlike nastale po osnovu preračuna finansijskih izvještaja u drugu funkcionalnu valutu       
919 Neto dobitak/gubitak perioda iskazan u bilansu uspjeha 0000-1.287.380-1.287.380
920 Neto dobici/gubici perioda priznati direktno u kapitalu       
921 Objavljene dividende i drugi vidovi raspodjele dobitka i pokriće gubitka       
922 Emisija akcijskog kapitala i drugi vidovi povećanja ili smanjenje osnovnog kapitala 0-549.473098.734153.660-297.079
923 Stanje na dan 31.12.2009. god. (915 ± 916 ± 917 ± 918 ± 919 ± 920 - 921 + 922) 20.048.46624.408.1850150.0565.822.97050.429.677