Polugodišnji izvještaj o promjenama u kapitalu za 2009. godinu

Elektrohercegovina a.d. Trebinje

AOPPozicijaAkcionarski
kapital
Revalorizacione
rezerve
Prenesene
rezerve
Ostale
rezerve
Neraspoređeni
dobitak
Ukupno
901 Stanje na dan 31.12.2007. godine 20.048.4669.699.156051.32219.123.24248.922.186
902 Efekti promjena u računovodstvenim politikama       
903 Efekti ispravke osnovnih grešaka       
904 Ponovo iskazano stanje na dan 31.12.2007. god., odnosno 01.01.2008. god. (901+902+903) 20.048.4669.699.156051.32219.123.24248.922.186
905 Efekti revalorizacije materijalnih i nematerijalnih sredstava       
906 Efekti revalorizacije dugoročnih finansijskih plasmana       
907 Kursne razlike nastale prevođenjem transakcija u stranoj valuti       
908 Ostali neto dobici / gubici perioda koji nisu iskazani u bilansu uspjeha       
909 Neto dobitak / gubitak perioda iskazan u bilansu uspjeha 0000197.467197.467
910 Objavljene dividende i drugi vidovi raspodjele dobiti i pokriće gubitka       
911 Emisija akcionarskog kapitala i drugi vidovi povećanja ili smanjenja osnovnog kapitala 02.578.86100-3.222.249-643.388
912 Stanje na dan 31.12.2008. god. (904+905+906+907+908+909+910+911) 20.048.46612.278.017051.32216.098.46048.476.265
913 Efekti promjena u računovodstvenim politikama       
914 Efekti ispravke osnovnih grešaka       
915 Ponovno iskazano stanje na dan 31.12.2008. god./01.01.2009. god. (912+913+914) 20.048.46612.278.017051.32216.098.46048.476.265
916 Efekti revalorizacije materijalnih i nematerijalnih sredstava       
917 Efekti revalorizacije dugoročnih finansijskih plasmana       
918 Kursne razlike nastale prevođenjem transakcija u stranoj valuti       
919 Ostali neto dobici / gubici perioda koji nisu iskazani u bilansu uspjeha 0000-120.740-120.740
920 Neto dobitak / gubitak perioda iskazan u bilansu uspjeha 00007.4727.472
921 Objavljene dividende i drugi vidovi raspodjele dobiti i pokriće gubitka       
922 Emisija akcionarskog kapitala i drugi vidovi povećanja ili smanjenja osnovnog kapitala       
923 Stanje na dan 30.06.2009 (31.12.2009) god. (915+916+917+918+919+920+921+922) 20.048.46612.278.017051.32215.985.19248.362.997