Polugodišnji izvještaj o promjenama u kapitalu za 2010. godinu

Elektrohercegovina a.d. Trebinje

AOPPozicijaAkcionarski
kapital
Revalorizacione
rezerve
Prenesene
rezerve
Ostale
rezerve
Neraspoređeni
dobitak
Ukupno
901 Stanje na dan 31.12.2008. god.       
902 Efekti promjena u računovodstvenim politikama       
903 Efekti ispravke grešaka       
904 Ponovo iskazano stanje na dan 31.12.2008. god. (901 ± 902 ± 903)       
905 Efekti revalorizacije materijalnih i nematerijalnih sredstava       
906 Nerealizovani dobici/gubici po osnovu finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju       
907 Kursne razlike nastale po osnovu preračuna finansijskih izvještaja u drugu funkcionalnu valutu       
908 Neto dobitak/gubitak perioda iskazan u bilansu uspjeha       
909 Neto dobici/gubici perioda priznati direktno u kapitalu       
910 Objavljene dividende i drugi vidovi raspodjele dobitka i pokriće gubitka       
911 Emisija akcijskog kapitala i drugi vidovi povećanja ili smanjenje osnovnog kapitala       
912 Stanje na dan 31.12.2009. god. / 01.01.2010. god. (904 ± 905 ± 906 ± 907 ± 908 ± 909 - 910 + 911)       
913 Efekti promjena u računovodstvenim politikama       
914 Efekti ispravke grešaka       
915 Ponovo iskazano stanje na dan 01.01.2010. god. (912 ± 913 ± 914)       
916 Efekti revalorizacije materijalnih i nematerijalnih sredstava       
917 Nerealizovani dobici/gubici po osnovu finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju       
918 Kursne razlike nastale po osnovu preračuna finansijskih izvještaja u drugu funkcionalnu valutu       
919 Neto dobitak/gubitak perioda iskazan u bilansu uspjeha       
920 Neto dobici/gubici perioda priznati direktno u kapitalu       
921 Objavljene dividende i drugi vidovi raspodjele dobitka i pokriće gubitka       
922 Emisija akcijskog kapitala i drugi vidovi povećanja ili smanjenje osnovnog kapitala       
923 Stanje na dan 31.12.2010. god. (915 ± 916 ± 917 ± 918 ± 919 ± 920 - 921 + 922)