Izvještaj o promjenama u kapitalu za 2013. godinu

Elektrohercegovina a.d. Trebinje

AOPPozicijaAkcionarski
kapital
Revalorizacione
rezerve
Prenesene
rezerve
Ostale
rezerve
Neraspoređeni
dobitak
Ukupno
901 Stanje na dan 31.12.2011. god. 20.048.46617.849.550 5.580.4267.419.37050.897.812
902 Efekti promjena u računovodstvenim politikama       
903 Efekti ispravke grešaka  8.089.591  2.121.30210.210.893
904 Ponovo iskazano stanje na dan 31.12.2011. god. (901 ± 902 ± 903) 20.048.46625.939.141 5.580.4269.540.67261.108.705
905 Efekti revalorizacije materijalnih i nematerijalnih sredstava       
906 Nerealizovani dobici/gubici po osnovu finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju       
907 Kursne razlike nastale po osnovu preračuna finansijskih izvještaja u drugu funkcionalnu valutu       
908 Neto dobitak/gubitak perioda iskazan u bilansu uspjeha     36.08436.084
909 Neto dobici/gubici perioda priznati direktno u kapitalu       
910 Objavljene dividende i drugi vidovi raspodjele dobitka i pokriće gubitka    -2.4472.447 
911 Emisija akcijskog kapitala i drugi vidovi povećanja ili smanjenje osnovnog kapitala  -750.994  832.55881.564
912 Stanje na dan 31.12.2012. god. / 01.01.2013. god. (904 ± 905 ± 906 ± 907 ± 908 ± 909 - 910 + 911) 20.048.46625.188.147 5.582.87310.406.86761.226.353
913 Efekti promjena u računovodstvenim politikama       
914 Efekti ispravke grešaka       
915 Ponovo iskazano stanje na dan 01.01.2013. god. (912 ± 913 ± 914) 20.048.46625.188.147 5.582.87310.406.86761.226.353
916 Efekti revalorizacije materijalnih i nematerijalnih sredstava       
917 Nerealizovani dobici/gubici po osnovu finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju       
918 Kursne razlike nastale po osnovu preračuna finansijskih izvještaja u drugu funkcionalnu valutu       
919 Neto dobitak/gubitak perioda iskazan u bilansu uspjeha     92.71592.715
920 Neto dobici/gubici perioda priznati direktno u kapitalu       
921 Objavljene dividende i drugi vidovi raspodjele dobitka i pokriće gubitka    -2.8876.4953.608
922 Emisija akcijskog kapitala i drugi vidovi povećanja ili smanjenje osnovnog kapitala  -819.079  819.079 
923 Stanje na dan 31.12.2013. god. (915 ± 916 ± 917 ± 918 ± 919 ± 920 - 921 + 922) 20.048.46624.369.068 5.585.76011.312.16661.315.460