Izvještaj o promjenama u kapitalu za 2014. godinu

Elektrohercegovina a.d. Trebinje

AOPPozicijaAkcionarski
kapital
Revalorizacione
rezerve
Prenesene
rezerve
Ostale
rezerve
Neraspoređeni
dobitak
Ukupno
901 Stanje na dan 31.12.2012. god. 20.048.46625.188.147 5.582.87310.406.86761.226.353
902 Efekti promjena u računovodstvenim politikama       
903 Efekti ispravke grešaka       
904 Ponovo iskazano stanje na dan 31.12.2012. god. (901 ± 902 ± 903) 20.048.46625.188.14705.582.87310.406.86761.226.353
905 Efekti revalorizacije materijalnih i nematerijalnih sredstava       
906 Nerealizovani dobici/gubici po osnovu finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju       
907 Kursne razlike nastale po osnovu preračuna finansijskih izvještaja u drugu funkcionalnu valutu       
908 Neto dobitak/gubitak perioda iskazan u bilansu uspjeha     92.71592.715
909 Neto dobici/gubici perioda priznati direktno u kapitalu       
910 Objavljene dividende i drugi vidovi raspodjele dobitka i pokriće gubitka    2.887-6.495-3.608
911 Emisija akcijskog kapitala i drugi vidovi povećanja ili smanjenje osnovnog kapitala  -819.079  819.0790
912 Stanje na dan 31.12.2013. god. / 01.01.2014. god. (904 ± 905 ± 906 ± 907 ± 908 ± 909 - 910 + 911) 20.048.46624.369.06805.585.76011.312.16661.315.460
913 Efekti promjena u računovodstvenim politikama       
914 Efekti ispravke grešaka       
915 Ponovo iskazano stanje na dan 01.01.2014. god. (912 ± 913 ± 914) 20.048.46624.369.06805.585.76011.312.16661.315.460
916 Efekti revalorizacije materijalnih i nematerijalnih sredstava       
917 Nerealizovani dobici/gubici po osnovu finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju       
918 Kursne razlike nastale po osnovu preračuna finansijskih izvještaja u drugu funkcionalnu valutu       
919 Neto dobitak/gubitak perioda iskazan u bilansu uspjeha     250.694250.694
920 Neto dobici/gubici perioda priznati direktno u kapitalu       
921 Objavljene dividende i drugi vidovi raspodjele dobitka i pokriće gubitka    7.417-57.417-50.000
922 Emisija akcijskog kapitala i drugi vidovi povećanja ili smanjenje osnovnog kapitala  -4.938.170  -9.774.599-14.712.769
923 Stanje na dan 31.12.2014. god. (915 ± 916 ± 917 ± 918 ± 919 ± 920 - 921 + 922) 20.048.46619.430.89805.593.1771.730.84446.803.385