Izvještaj o promjenama u kapitalu za 2017. godinu

Elektrohercegovina a.d. Trebinje

AOPPozicijaAkcionarski
kapital
Revalorizacione
rezerve
Prenesene
rezerve
Ostale
rezerve
Neraspoređeni
dobitak
Ukupno
901 Stanje na dan 01.01.2016. god. 20.048.46617.576.99005.613.2333.540.81546.779.504
902 Efekti promjena u računovodstvenim politikama       
903 Efekti ispravke grešaka 03.682.89100-908.8102.774.081
904 Ponovo iskazano stanje na dan 01.01.2016. god. (901 ± 902 ± 903) 20.048.46621.259.88105.613.2332.632.00549.553.585
905 Efekti revalorizacije materijalnih i nematerijalnih sredstava       
906 Nerealizovani dobici/gubici po osnovu finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju       
907 Kursne razlike nastale po osnovu preračuna finansijskih izvještaja u drugu funkcionalnu valutu       
908 Neto dobitak/gubitak perioda iskazan u bilansu uspjeha 000095.37995.379
909 Neto dobici/gubici perioda priznati direktno u kapitalu       
910 Objavljene dividende i drugi vidovi raspodjele dobitka i pokriće gubitka 000-8378370
911 Emisija akcijskog kapitala i drugi vidovi povećanja ili smanjenje osnovnog kapitala 0-1.992.0620-11.980.189-11.874
912 Stanje na dan 31.12.2016. god. / 01.01.2017. god. (904 ± 905 ± 906 ± 907 ± 908 ± 909 - 910 + 911) 20.048.46619.267.81905.614.0694.706.73649.637.090
913 Efekti promjena u računovodstvenim politikama       
914 Efekti ispravke grešaka       
915 Ponovo iskazano stanje na dan 01.01.2017. god. (912 ± 913 ± 914) 20.048.46619.267.81905.614.0694.706.73649.637.090
916 Efekti revalorizacije materijalnih i nematerijalnih sredstava       
917 Nerealizovani dobici/gubici po osnovu finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju       
918 Kursne razlike nastale po osnovu preračuna finansijskih izvještaja u drugu funkcionalnu valutu       
919 Neto dobitak/gubitak perioda iskazan u bilansu uspjeha 000011.78411.784
920 Neto dobici/gubici perioda priznati direktno u kapitalu       
921 Objavljene dividende i drugi vidovi raspodjele dobitka i pokriće gubitka 000-7.6300-7.630
922 Emisija akcijskog kapitala i drugi vidovi povećanja ili smanjenje osnovnog kapitala 0-2.014.730011.996.041-18.688
923 Stanje na dan 31.12.2017. god. (915 ± 916 ± 917 ± 918 ± 919 ± 920 - 921 + 922) 20.048.46617.253.08905.621.7006.714.56149.637.816