Izvještaj o promjenama u kapitalu za 2018. godinu

Elektrohercegovina a.d. Trebinje

AOPPozicijaAkcionarski
kapital
Revalorizacione
rezerve
Prenesene
rezerve
Ostale
rezerve
Neraspoređeni
dobitak
Ukupno
901 Stanje na dan 01.01.2017. god. 20.048.46619.267.819 5.614.0694.706.73649.637.090
902 Efekti promjena u računovodstvenim politikama       
903 Efekti ispravke grešaka       
904 Ponovo iskazano stanje na dan 01.01.2017. god. (901 ± 902 ± 903) 20.048.46619.267.81905.614.0694.706.73649.637.090
905 Efekti revalorizacije materijalnih i nematerijalnih sredstava       
906 Nerealizovani dobici/gubici po osnovu finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju       
907 Kursne razlike nastale po osnovu preračuna finansijskih izvještaja u drugu funkcionalnu valutu       
908 Neto dobitak/gubitak perioda iskazan u bilansu uspjeha     11.78411.784
909 Neto dobici/gubici perioda priznati direktno u kapitalu       
910 Objavljene dividende i drugi vidovi raspodjele dobitka i pokriće gubitka    -7.630 -7.630
911 Emisija akcijskog kapitala i drugi vidovi povećanja ili smanjenje osnovnog kapitala  -2.014.730 11.996.041-18.688
912 Stanje na dan 31.12.2017. god. / 01.01.2018. god. (904 ± 905 ± 906 ± 907 ± 908 ± 909 - 910 + 911) 20.048.46617.253.08905.621.7006.714.56149.637.816
913 Efekti promjena u računovodstvenim politikama       
914 Efekti ispravke grešaka       
915 Ponovo iskazano stanje na dan 01.01.2018. god. (912 ± 913 ± 914) 20.048.46617.253.08905.621.7006.714.56149.637.816
916 Efekti revalorizacije materijalnih i nematerijalnih sredstava       
917 Nerealizovani dobici/gubici po osnovu finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju       
918 Kursne razlike nastale po osnovu preračuna finansijskih izvještaja u drugu funkcionalnu valutu       
919 Neto dobitak/gubitak perioda iskazan u bilansu uspjeha     152.208152.208
920 Neto dobici/gubici perioda priznati direktno u kapitalu       
921 Objavljene dividende i drugi vidovi raspodjele dobitka i pokriće gubitka    -942 -942
922 Emisija akcijskog kapitala i drugi vidovi povećanja ili smanjenje osnovnog kapitala  -2.062.526  2.061.583-943
923 Stanje na dan 31.12.2018. god. (915 ± 916 ± 917 ± 918 ± 919 ± 920 - 921 + 922) 20.048.46615.190.56305.622.6428.928.35249.790.023