Izvještaj o promjenama u kapitalu za 2021. godinu

Elektrohercegovina a.d. Trebinje

AOPPozicijaAkcionarski
kapital
Revalorizacione
rezerve
Prenesene
rezerve
Ostale
rezerve
Neraspoređeni
dobitak
Ukupno
901 Stanje na dan 01.01.2020. god. 20.048.46613.269.799 5.634.81911.043.03849.996.122
902 Efekti promjena u računovodstvenim politikama       
903 Efekti ispravke grešaka       
904 Ponovo iskazano stanje na dan 01.01.2020. god. (901 ± 902 ± 903) 20.048.46613.269.79905.634.81911.043.03849.996.122
905 Efekti revalorizacije materijalnih i nematerijalnih sredstava       
906 Nerealizovani dobici/gubici po osnovu finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju       
907 Kursne razlike nastale po osnovu preračuna finansijskih izvještaja u drugu funkcionalnu valutu       
908 Neto dobitak/gubitak perioda iskazan u bilansu uspjeha     -2.870.345-2.870.345
909 Neto dobici/gubici perioda priznati direktno u kapitalu       
910 Objavljene dividende i drugi vidovi raspodjele dobitka i pokriće gubitka       
911 Emisija akcijskog kapitala i drugi vidovi povećanja ili smanjenje osnovnog kapitala  -937.651  644.337-293.314
912 Stanje na dan 31.12.2020. god. / 01.01.2021. god. (904 ± 905 ± 906 ± 907 ± 908 ± 909 - 910 + 911) 20.048.46612.332.14805.634.8198.817.03046.832.463
913 Efekti promjena u računovodstvenim politikama       
914 Efekti ispravke grešaka  1.432.167  -4.859.688-3.427.521
915 Ponovo iskazano stanje na dan 01.01.2021. god. (912 ± 913 ± 914) 20.048.46613.764.31505.634.8193.957.34243.404.942
916 Efekti revalorizacije materijalnih i nematerijalnih sredstava       
917 Nerealizovani dobici/gubici po osnovu finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju       
918 Kursne razlike nastale po osnovu preračuna finansijskih izvještaja u drugu funkcionalnu valutu       
919 Neto dobitak/gubitak perioda iskazan u bilansu uspjeha     104.873104.873
920 Neto dobici/gubici perioda priznati direktno u kapitalu       
921 Objavljene dividende i drugi vidovi raspodjele dobitka i pokriće gubitka       
922 Emisija akcijskog kapitala i drugi vidovi povećanja ili smanjenje osnovnog kapitala  -1.209.989  1.209.9890
923 Stanje na dan 31.12.2021. god. (915 ± 916 ± 917 ± 918 ± 919 ± 920 - 921 + 922) 20.048.46612.554.32605.634.8195.272.20443.509.815