Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2022 2021
Aktiva
Stalna sredstva 2.372.691 2.517.284
Tekuća sredstva 587.993 566.270
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 604 1.523
Kratkoročna razgraničenja 110 110
Bilansna aktiva 2.960.684 3.083.554
Pasiva
Kapital -4.609.802 -4.242.001
Osnovni kapital 4.973.870 4.973.870
Rezerve
Revalorizacione rezerve 283.408 304.986
Neraspoređeni dobitak
Rezervisanja 8.073
Dugoročne obaveze 60.328 122.178
Kratkoročne obaveze 7.510.158 7.195.304
Kratkoročna razgraničenja
Bilansna pasiva 2.960.684 3.083.554
Skraćeni bilans uspjeha 2022 2021
Prihod od prodaje 309.614 277.199
EBITDA -198.444 -196.168
Amortizacija 145.950 195.919
EBIT -344.394 -392.087
Rashodi kamata 1.830 662
Dobitak prije poreza -346.224 -392.749
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -346.224 -392.749
Prosječan broj zaposlenih 10,00 10,00
Prihod po zaposlenom 30.961,40 27.719,90
Skraćeni bilans novčanih tokova 2022 2021
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 592.697 437.173
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 768.616 731.688
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti -175.919 -294.515
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 175.000 366.669
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 73.100
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 175.000 293.569
Ukupni prilivi gotovine 767.697 803.842
Ukupni odlivi gotovine 768.616 804.788
Neto priliv (odliv) gotovine -919 -946
Gotovina na početku obračunskog perioda 1.523 2.469
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 604 1.523

Skraćeni finansijski pokazatelji [AGRH-R-A]

P/S 2,5704
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,0696
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -2,2986
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji -0,9268
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene -0,1726
Tržišna kapitalizacija 795.819
Prinos na aktivu (ROA) -11,46%
Prinos na kapital (ROE) 7,82%
Neto marža -111,82%
EBITDA marža -64,09%
Ukupan prihod 424.557