Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2023 2022
Aktiva
Stalna sredstva 13.285.254 18.487.713
Tekuća sredstva 5.918.113 4.087.103
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 14.196 63
Kratkoročna razgraničenja 320
Bilansna aktiva 19.203.367 22.574.816
Pasiva
Kapital 11.077.001 12.761.273
Osnovni kapital 10.436.703 10.436.703
Rezerve
Revalorizacione rezerve 10.996.742 10.996.742
Neraspoređeni dobitak
Rezervisanja
Dugoročne obaveze 1.334.570 1.553.952
Kratkoročne obaveze 6.742.954 8.210.749
Kratkoročna razgraničenja
Bilansna pasiva 19.203.367 22.574.816
Skraćeni bilans uspjeha 2023 2022
Prihod od prodaje 377.130 1.056.042
EBITDA -881.010 -147.442
Amortizacija 61.537 90.671
EBIT -942.547 -238.113
Rashodi kamata 741.725 131.870
Dobitak prije poreza -1.684.272 -369.983
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -1.684.272 -369.983
Prosječan broj zaposlenih 13,00 17,00
Prihod po zaposlenom 29.010,00 62.120,12
Skraćeni bilans novčanih tokova 2023 2022
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 2.330.334 1.594.041
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 1.796.118 1.585.175
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 534.216 8.866
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 29.250 797
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 29.250 797
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 1.807.199 3.701.570
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 2.356.532 3.711.933
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja -549.333 -10.363
Ukupni prilivi gotovine 4.166.783 5.296.408
Ukupni odlivi gotovine 4.152.650 5.297.108
Neto priliv (odliv) gotovine 14.133 -700
Gotovina na početku obračunskog perioda 63 763
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 14.196 63

Skraćeni finansijski pokazatelji [APBL-R-B]

P/S 3,3209
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,1614
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -0,7436
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 1,0614
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,1131
Tržišna kapitalizacija 1.252.404
Prinos na aktivu (ROA) -8,06%
Prinos na kapital (ROE) -14,13%
Neto marža -446,60%
EBITDA marža -233,61%
Ukupan prihod 479.788