Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2021 2020
Aktiva
Stalna sredstva 21.233.879 22.153.437
Tekuća sredstva 3.188.108 2.792.534
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 763 1.389
Aktivna vremenska razgraničenja 23.480 2.214
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 24.421.987 24.945.971
Pasiva
Kapital 15.389.823 15.695.865
Osnovni kapital 10.436.703 10.436.703
Rezerve
Revalorizacione rezerve 13.255.309 13.619.200
Neraspoređeni dobitak 57.849
Rezervisanja 48.842 48.842
Dugoročne obaveze 4.744.953 4.750.658
Kratkoročne obaveze 4.238.369 4.450.606
Pasivna vremenska razgraničenja
Poslovna pasiva 24.421.987 24.945.971
Skraćeni bilans uspjeha 2021 2020
Prihod od prodaje 1.119.939 1.624.300
EBITDA 228.230 116.364
Amortizacija 97.974 399.407
EBIT 130.256 -283.043
Rashodi kamata 72.407 75.924
Dobitak prije poreza 57.849 -358.967
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak 57.849 -358.967
Prosječan broj zaposlenih 35,00 64,00
Prihod po zaposlenom 31.998,26 25.379,69
Skraćeni bilans novčanih tokova 2021 2020
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 1.471.343 1.916.602
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 1.430.735 2.037.128
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 40.608 -120.526
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 820
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 4.957
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja -4.957 820
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 1.000.799 521.645
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 1.037.076 425.211
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja -36.277 96.434
Ukupni prilivi gotovine 2.472.142 2.439.067
Ukupni odlivi gotovine 2.472.768 2.462.339
Neto priliv (odliv) gotovine -626 -23.272
Gotovina na početku obračunskog perioda 1.389 24.661
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 763 1.389

Skraćeni finansijski pokazatelji [APBL-R-B]

P/S 1,9570
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0055
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 37,8867
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 1,4746
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,1424
Tržišna kapitalizacija 2.191.708
Prinos na aktivu (ROA) 0,23%
Prinos na kapital (ROE) 0,37%
Neto marža 5,17%
EBITDA marža 20,38%
Ukupan prihod 1.690.365