Telekom Srpske a.d. Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2021 2020
Aktiva
Stalna sredstva 3.438.491 4.001.486
Tekuća sredstva 3.982.582 3.074.622
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 140.372 56.867
Aktivna vremenska razgraničenja 10.749 16.500
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 7.421.073 7.076.108
Pasiva
Kapital 998.970 948.416
Osnovni kapital 821.191 821.191
Rezerve 82.119 82.119
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak 95.660 45.106
Rezervisanja
Dugoročne obaveze 4.501.145 2.856.755
Kratkoročne obaveze 1.920.958 3.270.937
Pasivna vremenska razgraničenja 499
Poslovna pasiva 7.421.073 7.076.108
Skraćeni bilans uspjeha 2021 2020
Prihod od prodaje 6.092.974 5.817.239
EBITDA 603.222 570.738
Amortizacija 276.530 315.553
EBIT 326.692 255.185
Rashodi kamata 217.109 195.294
Dobitak prije poreza 109.583 59.891
Porezi iz dobitka 13.924 14.785
Neto dobitak 95.659 45.106
Prosječan broj zaposlenih 96,50 105,25
Prihod po zaposlenom 63.139,63 55.270,68
Skraćeni bilans novčanih tokova 2021 2020
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 7.260.172 7.083.055
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 7.359.241 6.526.273
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti -99.069 556.782
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 4.500.000 639.000
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 4.317.426 1.189.890
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 182.574 -550.890
Ukupni prilivi gotovine 11.760.172 7.722.055
Ukupni odlivi gotovine 11.676.667 7.716.163
Neto priliv (odliv) gotovine 83.505 5.892
Gotovina na početku obračunskog perioda 56.867 50.975
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 140.372 56.867