Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2019 2018
Aktiva
Stalna sredstva
Tekuća sredstva 184.647 768.643
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 41.986 620.644
Kratkoročna razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala 7.258.846 7.258.845
Bilansna aktiva 7.443.493 8.027.488
Pasiva
Kapital
Osnovni kapital 32.653.500 32.653.500
Rezerve
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak
Rezervisanja
Dugoročne obaveze 354.011 352.000
Kratkoročne obaveze 7.089.482 7.675.488
Kratkoročna razgraničenja
Bilansna pasiva 7.443.493 8.027.488
Skraćeni bilans uspjeha 2019 2018
Prihod od prodaje 0 0
EBITDA 2.001 -2.384
Amortizacija 0 0
EBIT 2.001 -2.384
Rashodi kamata 0 0
Dobitak prije poreza 2.001 -2.384
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak 2.001 -2.384
Prosječan broj zaposlenih 1,00 1,00
Prihod po zaposlenom 0,00 0,00
Skraćeni bilans novčanih tokova 2019 2018
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 48.670 605.308
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 627.328 93.187
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti -578.658 512.121
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 48.670 605.308
Ukupni odlivi gotovine 627.328 93.187
Neto priliv (odliv) gotovine -578.658 512.121
Gotovina na početku obračunskog perioda 620.644 108.523
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 41.986 620.644